C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A. (32000951012002) de Ourense

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 20 de Febrero de 2015 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 3200951
 • Código Nuevo: 32000951012002
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 75 del 04/04/2015

  ...Convenio Colectivo de Empresa de SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A. (32000951012002) de Ourense Expediente: 32/01/0015/2015 Data: 11/03/2015 Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN E PUBLICACIÓN Destinatario: JUAN I LAMAS LOPEZ... ...Comisión Paritaria... ...Grupo profesional...

 • Código: 3200951
 • Código Nuevo: 32000951012002
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 187 del 16/08/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A. Convenio colectivo de Severiano Servicio Movil, SA, para o persoal do arquivo de historias clinicas do centro de traballo de Ourense 2012-2013. Codigo de convenio numero 32000951012002 SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A. (32000951012002) de Ourense Convenio ou acordo: Severiano Servicio Móvil, SA, personal de archivo de historias clínicas Expediente: 32/01/0001/2012 Data: 31/07/2...

 • Código: 3200951
 • Código Nuevo: 32000951012002
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 58 del 10/03/2008

  ...comision paritaria... ...comisiones paritarias... ...comisiones mixtas paritarias... ...comision mixta paritaria... ...comision paritaria mixta... ...comisiones paritarias mixtas... ...organo paritario sectorial... ...Primeiro.- Ordenala súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación provincial, e notificación ás... ...Salario base... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...
Resolucion de acordo de publicacion do Convenio colectivo da empresa Severiano Servicio Movil, SA, para o Centro de traballo do arquivo de historias clinicas de Ourense. Codigo de Convenio numero 32000951012002 (Boletín Oficial de Ourense núm. 75 de 04/04/2015)

Convenio ou Acordo: SEVERIANO SERVICIO MÓVIL SA, PERSONAL DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS

Expediente: 32/01/0015/2015

Data: 11/03/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN E PUBLICACIÓN

Destinatario: JUAN I LAMAS LOPEZ

Código de Convenio número 32000951012002

Despois de ver o texto do Convenio colectivo da empresa SEVERIANO SERVIZO MÓBIL S.A. PARA O CENTRO DE TRABALLO DO ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE OURENSE [código do convenio 32000951012002] que se subscribiu, o día 19/02/2015, dunha parte, polos/as designados pola representación empresarial e, doutra, en representación da parte social, polo Delegado de Persoal e, de conformidade co que dispón o artigo 90 do Estatuto dos traballadores, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995 de 24 de marzo, o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e o Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo e as demais normas aplicables do dereito común,

Esta xefatura terrritorial, ACORDA:

Primeiro.- Ordenar a inscrición do mencionado Convenio colectivo no Rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG 222, de 18 de novembro de 2010) e notificación ás representacións empresarial e social da Comisión Negociadora.

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

O xefe territorial da Cconsellería de Traballo e Benestar en Ourense. Asdo.: José SelasXouto

SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S. A.

Convenio colectivo para o persoal do arquivo de historias clínicas

Ourense, 19 de febreiro de 2015.

CONTIDO

CAPÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto e carácter do convenio

Artigo 2.- Determinación das partes

Artigo 3.- Ámbito funcional e territorial

Artigo 4.- Ámbito persoal

Artigo 5.- Ámbito temporal, prórroga e denuncia

Artigo 6.- Prazos da negociación do convenio colectivo.

Artigo 7.- Comisión paritaria.

Artigo 8.- Procedemento para a solución de conflitos

Artigo 9.- Derrogación, compensación e absorción

Artigo 10.- Vinculación á totalidade e unidade do convenio

Artigo 11.- Garantías persoais

Artigo 12.- Dereito supletorio

CAPÍTULO II.- CONTRATACIÓN E CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artigo 13.- Organización do traballo

Artigo 14.- Cobertura de vacantes e preaviso

Artigo 15.- Período de proba

Artigo 16.- Contrato eventual por circunstancias da produción

Artigo 17.- Contrato por obra o servizo determinado

Artigo 18.- Contrato a tempo parcial

Artigo 19.- Confidencialidade

Artigo 20.- Extinción de contrato voluntaria

Artigo 21.- Clasificación profesional

CAPÍTULO III.- RÉXIME RETRIBUTIVO

Artigo 22.- Conceptos salariais2

Artigo 23.- Salario base

Artigo 24.- Gratificacións extraordinarias2

Artigo 25.- Plus persoal

Artigo 26.- Plus de quenda de noite

Artigo 27.- Plus de coordinador3

Artigo 28.- Plus de xefe de equipo

Artigo 29.- Incremento salarial

Artigo 30.- Dietas e gastos de locomoción3

CAPÍTULO IV.- XORNADA DE TRABALLO

Artigo 31.- Xornada de traballo

Artigo 32.- Horas extraordinarias

Artigo 33.- Vacacións

CAPÍTULO V.- CONCEPTOS SOCIAIS

Artigo 34.- Licenzas retribuidas

Artigo 35.- Incapacidade temporal

Artigo 36.- Seguro colectivo

Artigo 37.- Roupa de traballo

Artigo 38.- Retirada do carné de conducir

Artigo 39.- Plan de igualdade

CAPÍTULO VI.- SAÚDE LABORAL E DEREITOS SINDICAIS

Artigo 40.- Dereitos e garantías sindicais

Artigo 41.- Saúde laboral e revisións médicas

CAPÍTULO VII.- RÉXIME DISCIPLINARIO

Artigo 42.- Definición de faltas laborais

Artigo 43.- Clasificación de faltas laborais

Artigo 44.- Sancións

Artigo 45.- Procedemento sancionador3

Artigo 46.- Prescrición

Artigo 47.- Anotación das sancións

Artigo 48.- Reincidencia

Artigo 49.- Aplicación das sancións3

ANEXO Nº 1

Artigo 1.- Xornada de quenda rotativa

Artigo 2.- Xornada de quenda fixa de noite

Artigo 3.- Xornada de quenda a semanas alternas

Artigo 4.- Cuadrantes mensuais

Disposición adicional primeira5

Disposición adicional segunda5

Disposición adicional terceira

TÁBOAS SALARIAIS

Táboas salariais.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.- OBXECTO E CARÁCTER DO CONVENIO O presente convenio colectivo ten por obxecto regular as condicións de traballo entre a empresa SEVERIANO SERVIZO MÓBIL, S. A. e os traballadores da mesma.

Declárase expresamente que as condicións pactadas no presente convenio colectivo son globalmente máis favorables que as mínimas legais que lle corresponden ao traballador.

Artigo 2.- DETERMINACIÓN DAS PARTES En cumprimento do disposto no artigo 85.3. a) do Estatuto dos Traballadores, as partes que conciertan o presente convenio colectivo son as seguintes:

' A representación da empresa SEVERIANO SERVIZO MÓBIL, S. A.

' A representación dos traballadores.

Artigo 3.- ÁMBITO FUNCIONAL E TERRITORIAL O presente convenio colectivo refírese ás actividades de organización, depósito, custodia e xestión do arquivo de Documentación Clínica, que desenvolve a Empresa SEVERIANO SERVIZO MÓBIL, S. a. para o Complexo Hospitalario de Ourense no centro de traballo do Polígono de San Cibrao das Viñas, C/Ricardo Martín Esperanza - 32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).

Artigo 4.- ÁMBITO PERSOAL O presente convenio colectivo afecta á totalidade dos traballadores dos centros de traballo definidos no ámbito funcional e territorial.

Afectará, así mesmo aos traballadores que se incorporen ao persoal da empresa durante a vixencia do mesmo, aos que se lles determinarán os días de vacacións e as pagas de vencimiento periódico superior ao mes, proporcionalmente aos días traballados.

Queda expresamente excluído o persoal:

' Que á data da firma do convenio colectivo houbesen causado baixa na empresa.

' Directivo a que fan referencia os artigos 1 e 2 do Estatuto dos Traballadores

Artigo 5.- ÁMBITO TEMPORAL, PRÓRROGA E DENUNCIA O presente convenio colectivo entrará en vigor ao día seguinte da súa firma, con todo, os aspectos salariais terán efectos retroactivos desde o 1 de xaneiro de 2014, estendéndose a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2015.

Calquera das partes asinantes do convenio colectivo poderá proceder á súa denuncia cunha antelación mínima de dous meses á data da súa finalización, para o que deberán dirixir un escrito á outra parte.

En caso de non existir escrito de denuncia por algunha das partes que asinan o convenio no prazo establecido, o convenio colectivo prorrogarase de ano en ano.

Para o suposto de que o convenio colectivo sexa denunciado de conformidade co procedemento establecido no presente artigo, o convenio considerarase prorrogado ata que se asine un novo que o substitúa.

Artigo 6.- PRAZOS DA NEGOCIACIÓN DO CONVENIO COLECTIVO Unha vez denunciado o convenio colectivo, por calquera das partes, deberase proceder a constituír a Comisión Negociadora, no prazo máximo de 30 días naturais.

Constituída a Comisión Negociadora do convenio colectivo, de conformidade co disposto no parágrafo anterior, o prazo máximo que deberán durar as negociacións será de 12 meses.

No caso de que finalice o prazo establecido sen que se asine un acordo, ambas as partes quedarán obrigadas a someterse ao procedemento de mediación establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo.

Artigo 7.- COMISIÓN PARITARIA As partes asinantes acordan constituír unha Comisión Paritaria do convenio colectivo, integrada por dous representantes da empresa e dous representantes dos traballadores, podendo asistir ás reunións asesores por ambas as partes.

As funcións da comisión paritaria serán:

' A aplicación e interpretación do convenio colectivo.

' A vixilancia do cumprimento do pactado no convenio colectivo.

' A resolución das discrepancias tras a finalización do período de consultas en materia inaplicación do convenio colectivo.

' Todas aquelas cuestións que, de mutuo acordo, sexanlle conferidas polas partes.

As reunións da comisión celebraranse previa convocatoria escrita de calquera das partes, que deberá entregar cunha antelación mínima de 5 días naturais. Na devandita convocatoria detallaranse os puntos que se pretendan tratar na reunión.

Unha vez que se convoca a reunión da comisión paritaria para a resolución das discrepancias referidas á aplicación ou interpretación do convenio ou tras a finalización do período de consultas en materia de inaplicación do convenio, dispoñerá dun prazo de 5 días hábiles para alcanzar un acordo ou ditar unha resolución, durante o devandito prazo, polo menos, deberanse celebrar un mínimo de dúas reunións da mesma.

No caso de que non se poida ditar resolución por non existir acordo no seo da comisión paritaria, ambas as partes quedarán obrigadas a someterse ao procedemento de mediación establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo. Neste caso cada unha das partes deberá elaborar un informe escrito co contido das súas propostas.

Artigo 8.- PROCEDEMENTO PARA A SOLUCIÓN DE CONFLITOS Unha vez iniciado o período de consultas sobre a inaplicación do convenio colectivo, se as representacións da empresa e dos traballadores non chegan a un acordo, quedarán obrigadas a someterse ao procedemento de mediación establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo.

Así mesmo, as representacións da empresa e dos traballadores quedarán obrigadas a someterse ao procedemento de mediación establecido no Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo, nos casos nos que non se puideran liquidar de maneira efectiva as discrepancias existentes tras o transcurso do prazo máximo de negociación do convenio colectivo sen alcanzarse un acordo.

Con carácter previo a someterse ao devandito procedemento de mediación establecido nos parágrafos anteriores, ambas as partes comprométense a presentar as discrepancias existentes á comisión paritaria do convenio colectivo, que deberá adoptar unha resolución no prazo máximo de 5 días hábiles.

Artigo 9.- DERROGACIÓN, COMPENSACIÓN E ABSORCIÓN As disposicións contidas no presente convenio derrogan na súa integridade e substitúen a todas as contidas no convenio colectivo anterior, así como os acordos asinados coa representación dos traballadores, coa Comisión Paritaria e tamén as melloras aplicadas pola empresa.

Durante a vixencia do convenio colectivo, non será aplicable en SEVERIANO SERVIZO MÓBIL, S. A. ningún outro convenio, calquera que sexa o seu ámbito, que puidese afectar ou referirse ás actividades ou traballos desenvolvidos nas instalacións o por persoal da empresa.

As melloras establecidas neste convenio, no seu conxunto e cómputo anual, poderán ser compensadas ou absorbidas por outras que estean establecidas ou que no futuro puidesen establecerse por disposición legal, convencional ou por decisión dos Órganos Xurisdiccionais, tanto se son abonadas en metálico como en especie. No caso de que a empresa abone a determinados traballadores salarios superiores aos esixidos polo presente convenio, non estará obrigada a aplicar os incrementos que se fixan no mesmo.

Artigo 10.- VINCULACIÓN Á TOTALIDADE E UNIDADE DO CONVENIO

As condicións pactadas no presente convenio colectivo forman un todo orgánico e indivisible e para os efectos da súa aplicación práctica serán consideradas globalmente, por conseguinte, se a autoridade competente anulase algunha das condicións establecidas, o convenio quedará invalidado e as partes estarán obrigadas a seguir negociando ata alcanzar un acordo.

Artigo 11.- GARANTÍAS PERSOAIS Respectaranse a título individual as condicións económicas que fosen superiores ás establecidas no presente convenio colectivo, consideradas no seu conxunto e en cómputo anual.

Artigo 12.- DEREITO SUPLETORIO No non previsto no presente convenio colectivo, estarase ao disposto na lexislación vixente que resulte de aplicación e, particularmente, ao establecido no Estatuto dos Traballadores.

CAPÍTULO II.- CONTRATACIÓN E CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artigo 13.- ORGANIZACIÓN DO TRABALLO A organización do traballo en cada un dos centros, dependencias e instalacións da empresa, con suxeición a este convenio e á lexislación vixente, é facultade e responsabilidade da Dirección da Empresa.

Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, os representantes legais dos traballadores terán as competencias recoñecidas no artigo 64 do Estatuto dos Traballadores.

Ambas as partes manifestan que a organización do traballo ten por obxecto alcanzar na empresa un nivel adecuado de produtividade, rendibilidade, calidade e servizo baseado na óptima utilización de todos os recursos.

Os traballadores estarán obrigados a cumprir os procedementos, normas e instrucións de traballo aprobados pola empresa.

Os traballadores serán responsables dos equipos de traballo e medios que teñan que utilizar no desempeño das súas tarefas, tanto nas instalacións da empresa como nas dos clientes e non poderán ser utilizados para uso persoal.

Os traballadores obríganse a utilizar os programas informáticos, medios tecnolóxicos e de comunicación de acordo coas normas internas da empresa, que, en ningún caso, poderanse utilizar para uso persoal.

Artigo 14.- COBERTURA DE VACANTES E PREAVISO Aquelas vacantes que se produzan na empresa e que a Dirección decida cubrilas, poderán ser cubertas con persoal propio ou acudindo á contratación externa.

Para a cobertura de vacantes utilizaranse os sistemas de libre designación ou os procesos de selección que en cada caso estableza a Dirección da Empresa.

Nos casos de contratos de traballo de duración determinada superior a un ano, a empresa está obrigada a notificar ao traballador a finalización do mesmo con 20 días de antelación, en caso contrario deberá abonar os días que non preavise.

Artigo 15.- PERÍODO DE PROBA Con carácter xeral, e sen prexuízo das distintas modalidades de contratación que a empresa concierte para cada caso, establécese un período de proba de 6 meses para o persoal titulado e de 2 meses para os demais traballadores.

Estes períodos serán de traballo efectivo, descontándose, por tanto, a situación de incapacidade temporal calquera que sexa o motivo da mesma.

Artigo 16.- CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN

En atención ás especiais características dos sectores para os que traballa a empresa, que implica frecuentes e irregulares períodos nos que se acumulan as tarefas, a empresa poderá concertar contratos eventuais por un tempo non superior a 6 meses, dentro dun período de doce meses, contados a partir do momento en que se produzan ditas causas.

Artigo 17.- CONTRATO POR OBRA O SERVIZO DETERMINADO Considéranse actividades con autonomía e sustantividad propia dentro da actividade da empresa, os traballos que sexan encargados polos clientes de forma singularizada ou a través de concurso público, e queden soportados, aínda cando sufran posteriores modificacións, por un encargo temporal ou un contrato.

Para cubrir as devanditas actividades, xa sexa un servizo concreto ou un conxunto de servizos, a empresa poderá utilizar o contrato para obra ou servizo determinado, con vixencia temporal equivalente á requirida para a execución dos traballos incluídos no encargo ou contrato, estendéndose como máximo, á duración deste e das súas prórrogas ou renovacións sucesivas. Este contrato non poderá ter unha duración superior a 3 anos. Transcorrido o prazo de 3 anos os traballadores adquirirán a condición de fixos de empresa.

Poderá extinguirse o contrato por obra ou servizo determinado naqueles supostos en que por diminución do volume do servizo contratado resulte innecesario o número de traballadores contratados para a execución do mesmo, nese caso poderase reducir o número de traballadores contratados en proporción á diminución do servizo. Nestes casos o cesamento notificarase ao traballador por escrito tal como establece a lexislación vixente.

Artigo 18.- CONTRATO A tempo parcial Estarase ao disposto no artigo 12 do Estatuto dos Traballadores.

O contrato a tempo parcial poderá concertarse por tempo indefinido ou duración determinada, nos supostos nos que legalmente se permita a utilización desta modalidade contractual.

Poderanse concertar horas complementarias adicionais ás horas ordinarias pactadas no contrato a tempo parcial.

O número de horas complementarias pactadas non poderá exceder do 60 % das horas ordinarias de traballo obxecto do contrato. O traballador deberá ser preavisado con dous días de antelación, excepto nos casos de esixencia dos clientes, necesidades urxentes do servizo ou forza maior.

O número de horas complementarias voluntarias non poderá exceder do 30 % das horas ordinarias de traballo obxecto do contrato.

As horas complementarias pactadas e voluntarias realizaranse de acordo coas necesidades da empresa e se retribuirán como ordinarias.

Artigo 19.- CONFIDENCIALIDADE Durante a vixencia dos contratos de traballo e mesmo despois da extinción dos mesmos, os traballadores comprométense a manter a máis estrita confidencialidade sobre calquera información, datos ou documentación á que tivesen acceso durante a vixencia do contrato.

Ao mesmo tempo, os traballadores adoptarán as medidas necesarias para evitar o acceso por parte de terceiras persoas á información e documentación confidencial da empresa.

Artigo 20.- EXTINCIÓN DE CONTRATO VOLUNTARIA Os traballadores que desexen extinguir o contrato de traballo de forma voluntaria, estarán obrigados a poñelo en coñecemento da Empresa coa antelación de vinte días á data efectiva da extinción.

O incumprimento da obrigación de preavisar, coa referida antelación, dará dereito á Empresa para descontar da liquidación do traballador unha contía equivalente ao importe do seu salario por cada día de atraso no aviso.

O preaviso deberá notificarse por escrito e a empresa virá obrigada a asinar o acuse de recibo.

As liquidacións poñeranse a disposición dos traballadores dentro dos dez días hábiles seguintes á data da baixa na empresa.

Artigo 21.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Os traballadores da empresa SEVERIANO SERVIZO MÓBIL, S. a., afectados polo presente convenio colectivo serán clasificados tendo en conta os seus coñecementos, experiencia, grao de autonomía, responsabilidade, iniciativa, mando e complexidade, de acordo coas actividades profesionais que realicen, en grupos profesionais e áreas funcionais que se especifican neste sistema de clasificación profesional.

Na valoración dos factores anteriormente mencionados terase en conta:

' Coñecementos e experiencia.- Factores para cuxa valoración se terá en conta, ademais da formación básica necesaria para cumprir correctamente os labores, a experiencia adquirida e a dificultade para a adquisición dos devanditos coñecementos e experiencia.

' Autonomía.- Factor para cuxa valoración se terá en conta o grao de dependencia xerárquica no desempeño das tarefas ou funcións que se desenvolvan.

' Responsabilidade.- Factor para cuxa valoración se terá en conta o grao de autonomía de acción do titular da función, o nivel de influencia sobre os resultados e a relevancia da xestión sobre os recursos humanos, técnicos e produtivos.

' Iniciativa.- Factor para cuxa valoración se terá en conta o grao de seguimento das normas ou directrices para a execución de tarefas ou funcións.

' Mando.- Factor para cuxa valoración se terá en conta o grao de supervisión e ordenación das funcións e tarefas, a capacidade de interrelación, as características do colectivo e o número de persoas sobre as que se exerce o mando.

' Complexidade.- Factor para cuxa valoración se terá en conta o número e o grao de integración dos diversos factores antes enumerados na tarefa ou posto encomendado.

A adscrición dos traballadores a cada grupo profesional, área funcional e nivel será competencia da dirección da empresa, recibindo, previamente, por parte da empresa a formación adecuada ao posto de traballo.

De conformidade cos criterios establecidos no artigo 22 do Estatuto dos Traballadores a clasificación profesional efectuarase atendendo ás aptitudes profesionais, titulacións e contido xeral da prestación, incluíndo en cada grupo distintas funcións, tarefas e especialidades.

Todos os traballadores serán adscritos á área funcional de servizos e a un grupo profesional. Ambas as circunstancias definirán a súa posición no esquema organizativo da empresa.

A área funcional de servizos terá o persoal que polas súas aptitudes profesionais, desempeña na empresa as funcións relacionadas directa ou indirectamente, coa produción e os servizos prestados pola empresa, sen prexuízo de que poidan realizar, á súa vez, funcións de supervisión e coordinación. Igualmente engloba ao persoal que, pola súa formación ou experiencia, desempeña funcións complementarias á actividade principal. Este colectivo considerarase persoal adscrito a servizos contratados e servizos auxiliares.

GRUPOS PROFESIONAIS Grupo Profesional I Criterios Xerais: Os traballadores pertencentes a este grupo, teñen a responsabilidade directa na xestión dunha ou varias áreas funcionais da empresa, ou realizan tarefas técnicas da máis alta complexidade e cualificación. Toman decisións ou participan na súa elaboración así como na definición de obxectivos concretos. Desempeñan as súas funcións cun alto grao de autonomía, iniciativa e responsabilidade.

Así mesmo tamén pertencerán a este grupo profesional os traballadores que cun alto grao de autonomía, iniciativa e responsabilidade, realizan tarefas técnicas complexas, con obxectivos globais definidos, ou que teñen un alto contido intelectual ou de interrelación humana. Tamén aqueles responsables directos da integración, coordinación e supervisión de funcións, realizadas por un conxunto de colaboradores nunha mesma área funcional.

Formación: Titulación universitaria de grao superior, medio ou formación e experiencia equivalentes recoñecidas pola empresa.

Grupo Profesional II Criterios Xerais: Son aqueles traballadores que, con ou sen responsabilidade de mando, realizan tarefas cun contido medio de actividade intelectual e de interrelación humana, nun marco de instrucións precisas de complexidade técnica media, con autonomía dentro do proceso. Realizan funcións que supoñen a integración, coordinación e supervisión de tarefas homoxéneas, realizadas por un conxunto de colaboradores, nun estadio organizativo menor.

Formación: Titulación universitaria de grao medio, técnico especialista de formación profesional ou formación e experiencia equivalentes recoñecidas pola empresa.

Grupo Profesional III Criterios Xerais: Son aqueles traballadores que realizan traballos de execución autónoma que esixan, habitualmente iniciativa e razoamento por parte dos traballadores encargados da súa execución, comportando baixo supervisión a responsabilidade das mesmas. Así mesmo, tamén comprenden as tarefas que se executan baixo dependencia de mandos ou de profesionais de máis alta cualificación, normalmente con alto grao de supervisión, pero con certos coñecementos profesionais, cun período intermedio de adaptación.

Formación: Bacharelato, BUP ou equivalente, Técnico en formación profesional ou formación e experiencia equivalentes recoñecidas pola empresa, complementada con formación específica no posto de traballo.

Grupo Profesional IV Criterios Xerais: Tarefas que se executen cun alto grao de dependencia, claramente establecidas, con instrucións específicas. Poden requirir esforzo físico, con formación e coñecementos elementais, cun período pequeno de adaptación.

Formación. A dos niveis básicos obrigatorios, Ensino Secundario Obrigatorio (ESO), Técnico en formación profesional ou formación e experiencia equivalentes recoñecidas pola empresa, complementada con formación específica no posto de traballo.

A empresa asignará a cada un dos traballadores o nivel salarial que lle corresponda en cada grupo profesional tendo en conta os seus coñecementos, experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidade, complexidade e nivel de mando. Así mesmo, para a asignación dos niveis en cada centro de traballo a empresa terá en conta o axuste dos custos de persoal á adxudicación dos concursos públicos e aos contratos asinados cos clientes, de tal forma que se garanta que o servizo non estea nunha situación de perdas ou que se poida poñer en risco a súa prórroga ou renovación e que, por tanto, poida afectar as posibilidades de mantemento do emprego.

A promoción de traballadores a postos de traballo que impliquen mando ou confianza será de libre designación pola empresa.

Para a promoción de traballadores convocarase un proceso de selección no que se terán en conta, de forma obxectiva, os aspectos seguintes:

' Titulación adecuada, formación e coñecementos.

' Avaliación de desempeño das distintas funcións e postos.

' Historial profesional.

' Cantidade e calidade de traballo.

' Relacións sociais e co cliente.

' Nivel de colaboración e dispoñibilidade funcional e xeográfica.

' Nivel de preocupación pola prevención de riscos laborais.

' Nivel de preocupación e utilización dos medios e equipos de traballo.

' Superar satisfactoriamente as probas teórico-prácticas que se poidan propoñer pola empresa.

CAPÍTULO III.- RÉXIME RETRIBUTIVO

Artigo 22.- CONCEPTOS SALARIAIS As retribucións dos traballadores incluídos no ámbito de aplicación do presente convenio estarán distribuídas, no seu caso, entre o salario base e os complementos do mesmo.

En consecuencia, a partir da entrada en vigor do convenio colectivo procederase a transformar os conceptos salariais para adaptalos á nova estrutura retributiva do presente convenio.

Os traballadores percibirán o salario bruto anual que figura nas táboas salariais do convenio colectivo, distribuído en 12 pagas mensuais e 2 gratificacións extraordinarias, aplicando as deducións que correspondan en función do absentismo de cada traballador derivado de licenzas non retribuidas, enfermidade e accidente.

Entenderase por salario hora o cociente que resulte de dividir o salario en cómputo anual que figura nas táboas do convenio, entre a xornada anual de traballo efectivo pactada.

Os traballadores con contrato a tempo parcial percibirán todos os conceptos salariais que lles correspondan en proporción á xornada pactada no seu contrato.

O pago das retribucións efectuarase por meses vencidos, mediante ingreso na conta corrente ou caderno de aforro, dentro dos cinco días seguintes ao mes natural do deveño. O resgardo da transferencia suplirá a firma do traballador no recibo de salarios.

Artigo 23.- SALARIO BASE Para cada grupo profesional e nivel establécese o salario base que se recolle nas táboas salariais.

O importe anual do salario base percibirase en 12 mensualidades e remunera a xornada anual de traballo efectivo, pactada neste convenio.

Artigo 24.- GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINARIAS Os traballadores afectados por este convenio, percibirán dúas gratificacións extraordinarias cada ano. Unha no mes de xullo e outra no mes de decembro. O importe de cada unha delas será dunha mensualidade do salario base máis plus persoal e percibiranse en torno ao día 15 dos referidos meses e o seu deveño será semestral. Ditas gratificacións extraordinarias poderanse percibir prorrateadas mensualmente, previo acordo entre traballador e empresa.

Artigo 25.- PLUS PERSOAL Con motivo de adaptar os conceptos retributivos á nova estrutura salarial, algúns traballadores da empresa manteñen unhas diferenzas salariais ao seu favor que se lle integrarán nun plus persoal individualizado. Devandito plus inclúe a cantidade que algúns traballadores viñan percibindo, anteriormente á firma do presente convenio, polo concepto de antigüidade, que se lles mantivo como dereito individual e incorporóuselles ao plus persoal.

Artigo 26.- PLUS DE QUENDA DE NOITE É un complemento de posto de traballo que non ten carácter consolidable e percíbese polo feito de traballar a quenda de noite.

Este complemento devéñase por día realmente traballado e a súa contía ascende a 151,50 euros brutos ao mes, con absentismo cero, e percibirase en 12 mensualidades. En caso de realizar días soltos a quenda de noite percibirase a contía de 7,21 euros por día efectivamente traballado e no suposto que non se realice toda a xornada, percibirase a parte proporcional do plus correspondente ás horas traballadas en quenda de noite.

Artigo 27.- PLUS DE COORDINADOR Os traballadores que fosen designados pola Dirección da Empresa para desempeñar a función de coordinador percibirán a cantidade de 80,80 euros brutos ao mes, en concepto de plus de coordinador. Devandito plus percibirase, exclusivamente, mentres realice as funcións de coordinador e abonarase en 12 mensualidades, deixando de percibirse desde o momento en que non realice as funcións citadas. En caso de realizar a función de coordinador en días soltos percibirase a contía de 3,84 euros por día efectivamente traballado.

Artigo 28.- PLUS DE XEFE DE EQUIPO Os traballadores que ademais de realizar as funcións habituais do seu posto de traballo fosen designados pola dirección da empresa para desempeñar a función de xefe de equipo supervisando e controlando a un grupo de traballadores, en número non inferior a tres nin superior a oito, percibirán a cantidade de 30,30 euros brutos ao mes, en concepto de plus de xefe de equipo, que non terá carácter consolidable. Devandito plus percibirase, exclusivamente, mentres realice as funcións de xefe de equipo e abonarase en 12 mensualidades, deixando de percibirse desde o momento en que non realice as funcións citadas. En caso de realizar a función de xefe de equipo en días soltos percibirase a contía de 1,44 euros por día efectivamente traballado.

Artigo 29.- INCREMENTO SALARIAL Con efectos 1 de xaneiro do ano 2014 aplicaranse as táboas salariais que se recollen como anexo ao convenio.

Durante o ano 2015 aplicarase un incremento do 0,2 % sobre as táboas salariais.

Artigo 30.- DIETAS E GASTOS DE LOCOMOCIÓN Todas as viaxes por conta da empresa deberán ser coñecidos e autorizados, previamente ao seu inicio, pola Dirección da Empresa.

Os traballadores que por necesidades da empresa teñan que efectuar desprazamentos temporais que esixan que estes residan en poboación distinta da do seu domicilio habitual, percibirán en concepto de dietas as cantidades seguintes:

' Dieta (gastos de manutención e estancia): será de 49,00 euros brutos/día para todos os grupos profesionais. Almorzo 3,00, Comida 10,50, Cea 10,50 e Aloxamento 25,00.

Cando por parte da Dirección autorícese a utilización de vehículo propio, os gastos de locomoción abonaranse a razón de 0,19 euros brutos/quilómetro.

CAPÍTULO IV.- XORNADA DE TRABALLO

Artigo 31.- XORNADA DE TRABALLO A xornada de traballo será de 40 horas semanais de traballo efectivo, 1.800 en cómputo anual. O tempo de traballo computarase de modo que, tanto ao comezo como ao final da xornada diaria, o traballador atópese no seu posto de traballo.

Establécese para todos os traballadores da empresa que presten os seus servizos en horario continuo un descanso de 20 minutos diarios, que serán computados como tempo efectivo de traballo, para todos os efectos.

Recóllese como Anexo nº 1 o desenvolvemento da xornada de traballo do persoal do Arquivo de Documentación Clínica.

Artigo 32.- HORAS EXTRAORDINARIAS As horas que se realicen sobre a duración máxima da xornada de traballo pactada, terán a consideración de horas extraordinarias e abonaranse a razón de 11,00 euros brutos por hora efectivamente traballada. Este valor manterase durante toda a vixencia do convenio.

Artigo 33.- VACACIÓNS O persoal regulado polo presente convenio acordo terá dereito vinte e tres (23) días laborables que se gozarán, preferentemente, coincidindo cos períodos de menor actividade no servizo, que na actualidade son os meses de xullo, agosto, setembro e decembro, en quendas rotatorios establecidos pola empresa.

As quendas de vacacións serán fixados pola empresa e o delegado de persoal, establecéndose o correspondente calendario cunha antelación de dous meses da data de inicio do goce. Serán por semanas completas e computaranse de luns a domingo. A data de comezo farase coincidir cun luns ou co primeiro día laborable da súa xornada e gozaranse por semanas completas.

A efectos de cómputo de vacacións, estas realizaranse por ano natural do 1 de xaneiro a 31 de decembro de cada ano. Polo que se refire ao seu gozar estarase ao disposto no artigo 38 do Estatuto dos Traballadores.

O persoal de quendas a semanas alternas gozará as súas vacacións nun período de catro semanas completas (28 días), ou ben en períodos fraccionados de dúas semanas completas (14 días), cada un deles. Quedando os tres días restantes para gozar, a elección do traballador, de acordo coas necesidades do servizo.

Non terán a consideración de días laborables os días 24 e 31 de decembro, todo o día. No caso de que se teñan que traballar devanditos días abonarase a cantidade de 100,00 euros por día efectivamente traballado. No caso de que se traballe unha parte da xornada percibirase a cantidade proporcionalmente. Este valor manterase durante toda a vixencia do convenio.

CAPÍTULO V.- CONCEPTOS SOCIAIS

Artigo 34.- LICENZAS RETRIBUIDAS Os traballadores e traballadoras interesados concederánselles necesariamente os seguintes permisos retribuidos

' Quince días naturais en caso de matrimonio.

' Catro días naturais en caso de nacemento de fillo, coa garantía de que polo menos dúas son hábiles.

' Seis días naturais en caso de intervención cirúrxica ou enfermidade grave con hospitalización do cónxuxe, pais ou pais políticos e fillos.

' Dous días naturais en casos de accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario de parentes ata o segundo grao de consanguinidad ou afinidade. Cando exista un desprazamento fóra da Comunidade de Galicia ampliaranse a catro.

' Cinco días naturais en caso de falecemento do cónxuxe, pais, pais políticos, fillos ou irmáns, que se ampliarán a oito días naturais se o falecemento prodúcese fóra da Comunidade Autónoma.

' Dous días en caso de falecemento do avó, tío ou irmán político, ampliables a 1 día máis cando exista desprazamento fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

' Dous días por traslado de domicilio habitual.

' Dous días libres remunerados por asuntos propios a decisión do traballador cun preaviso de 48 horas, condicionado a que non poderán coincidir máis de tres traballadores o mesmo día, que se concederán cando as necesidades do servizo permítano.

' A necesidade de atender asuntos propios que non admitan demora: polo tempo necesario. Outorgarase este permiso unha vez demostrada a necesidade.

As parellas de feito terán a consideración de matrimonio e gozarán do devandito tratamento para os efectos recollidos neste artigo, coa presentación do certificado de convivencia e a inscrición no rexistro correspondente. A licenza por matrimonio a que tivesen dereito as parellas de feito, non se poderán repetir nun prazo de cinco anos.

Artigo 35.- INCAPACIDADE TEMPORAL En calquera suposto de baixa por incapacidade temporal, a empresa garantirá ao traballador o 100% do salario que lle corresponda percibir no momento de producirse a baixa.

Artigo 36.- SEGURO COLECTIVO A empresa ten concertada unha póliza de seguro de accidentes para os traballadores afectados polo presente convenio. Dita póliza terá as coberturas seguintes:

' Falecemento: 18.000,00 euros

' Invalidez total, absoluta e gran invalidez: 24.000,00 euros

Artigo 37.- ROUPA DE TRABALLO A empresa facilitará aos traballadores a roupa de traballo adecuada para o desempeño da súa tarefa de acordo co estipulado na norma interna aprobada, cuxo uso será obrigatorio, comprometéndose os traballadores para manter as pezas en perfecto estado de conservación e a ofrecer unha boa imaxe persoal. A empresa entregará a roupa de traballo de conformidade coa norma interna aprobada.

Artigo 38.- RETIRADA DE CARNÉ DE CONDUCIR Os traballadores que como consecuencia de conducir un vehículo da empresa, por orde e conta da mesma, lles sexa retirado o carné de conducir por un tempo non superior a tres meses, serán asignados durante ese tempo a outro traballo, aínda que sexa correspondente a outro grupo profesional, nalgún dos servizos que dispoña a empresa. Nos casos de retirada por un tempo superior a tres meses, o traballador poderá pasar a excedencia voluntaria.

Non se aplicará o previsto no parágrafo anterior nos casos de reincidencia ou se a retirada do carné vén motivada polo consumo de estupefacientes, inxestión de bebidas alcohólicas ou por feitos considerados como delito. Nestes casos o traballador causará baixa na empresa.

As multas impostas por infraccións das disposicións sobre tráfico e seguridade viario, deberán ser abonadas polo traballador que sexa responsable das mesmas.

Artigo 39.- PLAN DE IGUALDADE Os aspectos relacionados cos obxectivos de lograr a igualdade efectiva entre mulleres e homes, conseguir a igualdade de trato e de oportunidades entre homes e mulleres, favorecer a conciliación laboral, persoal e familiar no ámbito da empresa e previr o acoso sexual e o acoso por razón de sexo na empresa; regularanse polo disposto no Plan de Igualdade asinado coa representación legal dos traballadores.

En leste mesmo sentido, as partes asinantes do presente convenio fan constar que calquera das referencias que se fan no texto do mesmo en termos masculinos deberán entenderse como unha linguaxe xenérica, referidos ao conxunto dos traballadores, tanto homes como mulleres, sen discriminación por razón de sexo.

CAPÍTULO VI.- DEREITOS SINDICAIS E SAÚDE LABORAL

Artigo 40.- DEREITOS E GARANTÍAS SINDICAIS En todo o concernente aos aspectos sindicais dentro e fóra da empresa, estarase ao que sobre esta materia dispón o vixente Estatuto dos Traballadores e a Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical, e demais disposicións legais.

Os representantes dos traballadores terán as garantías que se establecen no artigo 68 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e demais lexislación vixente.

Artigo 41.- SAÚDE LABORAL E REVISIÓNS MÉDICAS Os aspectos relacionados coa prevención e protección dos riscos laborais, regularanse polo establecido na lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais.

A empresa estará obrigada a solicitar da Mutua Patronal que cubra o risco de accidentes de traballo, un recoñecemento médico anual para todo o persoal. O tempo empregado para o devandito recoñecemento será abonado pola empresa.

CAPÍTULO VII.- RÉXIME DISCIPLINARIO

Artigo 42.- DEFINICIÓN DE FALTAS LABORAIS Considéranse faltas laborais, todas as accións ou omisións cometidas polos traballadores que constitúan incumprimentos das obrigacións propias da relación laboral, contrarias ao ordenamento xurídico laboral e ao estipulado no convenio colectivo.

En consecuencia os traballadores poderán ser sancionados pola Dirección da Empresa de acordo coa gradación de faltas e sancións establecidas no presente convenio colectivo.

Artigo 43.- CLASIFICACIÓN DE FALTAS LABORAIS A totalidade das faltas cometidas polos traballadores clasificaranse, atendendo á importancia, transcendencia, conveniencia ou fraude, neglixencia e intencionalidade do traballador, en leves, graves e moi graves.

1.1.- Por faltas de puntualidade, asistencia e abandono de traballo

Consideraranse faltas leves:

' Ata cinco faltas de puntualidade en seis meses ou dez nun ano.

' Faltar un día ao traballo nun período de trinta, sen causa xustificada.

' Non notificar con carácter previo ou, no seu caso, dentro das 24 horas seguintes á falta, salvo caso de forza maior, a razón da ausencia ao traballo, a non ser que se probe a imposibilidade de facelo.

' As faltas de asistencia, entre un 5 % e un 15 % das horas impartidas, a un curso de formación, sen causa xustificada.

Consideraranse faltas graves:

' Máis de cinco faltas de puntualidade en seis meses ou de doce nun ano.

' Dunha a cinco faltas de asistencia ao traballo nun período de trinta. Unha soa se é anterior ou posterior a un festivo.

' O abandono do traballo sen causa xustificada.

' As faltas de asistencia, en máis dun 15 % das horas impartidas, a un curso de formación, sen causa xustificada.

Consideraranse faltas moi graves:

' Máis de dez faltas non xustificadas de puntualidade cometidas nun período de seis meses, ou vinte nun ano.

' As faltas inxustificadas ao traballo durante tres días consecutivos ou cinco alternos nun período de trinta.

' O abandono do traballo sen causa xustificada, se como consecuencia do mesmo, causásese prexuízo dalgunha consideración á Empresa ou for causa dun accidente de traballo.

' A falta de asistencia a un curso de formación, sen causa xustificada.

1.2.- Por incumprimentos en materia de prevención de riscos Consideraranse faltas leves:

' Non utilizar a roupa de traballo ou tela nun mal estado de conservación e limpeza.

' Arroxar lixos, desperdicios, etc. fóra dos lugares ou recipientes destinados para o efecto.

' A falta de orde e limpeza nas instalacións, equipos e lugares de traballo.

Consideraranse faltas graves:

' O incumprimento das disposicións internas da Empresa en materia de prevención e protección de riscos.

' O incumprimento das obrigacións dos traballadores en materia de prevención e protección establecidas pola normativa sobre prevención de riscos laborais.

' A imprudencia ou neglixencia nun acto de traballo.

' Permitir que os subordinados realicen as súas tarefas incumprindo a normativa sobre prevención de riscos laborais e as disposicións internas da Empresa sobre esta materia.

' Non utilizar os equipos de protección individual nos lugares ou postos de traballo nos que estea obrigado o seu uso.

' A falta de orde e limpeza, se como consecuencia diso, causásese prexuízo dalgunha consideración á Empresa ou for causa dun accidente de traballo.

Consideraranse faltas moi graves:

' Retirar ou modificar, sen causa xustificada, os dispositivos de protección ou seguridade das instalacións, equipos ou útiles de traballo.

' O incumprimento das disposicións internas da Empresa en materia de prevención e protección de riscos, se como consecuencia diso prodúcese un accidente grave ou moi grave.

' Non utilizar os equipos de protección individual nos lugares ou postos de traballo nos que estea obrigado o seu uso, se como consecuencia diso prodúcese un accidente grave ou moi grave.

' Permitir que os subordinados realicen as súas tarefas incumprindo a normativa sobre prevención de riscos laborais e as disposicións internas da Empresa sobre esta materia, se como consecuencia diso prodúcese un accidente grave ou moi grave.

' O incumprimento das obrigacións dos traballadores en materia de prevención e protección establecidas na normativa sobre prevención de riscos laborais, se como consecuencia diso prodúcese un accidente grave ou moi grave.

' A imprudencia ou neglixencia nun acto de traballo que implique risco de accidente para o traballador, para os seus compañeiros, ou perigo de avaría nas instalacións da Empresa. En todo caso considerarase imprudencia en acto de traballo a non utilización dos mecanismos de prevención, medidas de protección individuais ou colectivas e aparellos de seguridade de carácter obrigatorio.

1.3.- Por incumprimentos nas relacións co resto do persoal Consideraranse faltas leves:

' As discusións cos compañeiros, por asuntos alleos ao traballo, dentro da xornada laboral.

Consideraranse faltas graves:

' A falta de educación ou consideración no trato cos compañeiros de traballo e cos clientes ou os seus empregados.

' A falta de aseo e limpeza, así como, presentar unha imaxe persoal deteriorada ou descoidada.

Consideraranse faltas moi graves:

' As ofensas verbais ou físicas, o abuso de autoridade e a falta grave de respecto ao empresario, á súa liña de mando ou aos seus familiares, así como aos seus compañeiros e subordinados.

' O acoso sexual, entendendo por tal calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo.

' O acoso por razón de sexo, entendendo por tal calquera comportamento realizado en función do sexo da persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de crear unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo.

1.4.- Por neglixencia e diminución voluntaria do rendemento Consideraranse faltas leves:

' Ler toda clase de impresos, libros, xornais, revistas, etc., non relacionadas co traballo, durante a xornada laboral.

' Recibir visitas particulares durante as horas de traballo.

' O abandono ou descoido na conservación das instalacións, equipos, máquinas, ferramentas e útiles de traballo. Consideraranse faltas graves:

' Causar trastornos na marcha do traballo por neglixencia simple.

' As distraccións graves ou sistemáticas no traballo.

' A falta de atención e dilixencia cos clientes.

' Entregarse a toda clase de xogos durante a xornada de traballo.

' Non comunicar aos xefes inmediatos as anomalías que se observen nas instalacións, equipos, materiais, produtos e sustancias, durante o desenvolvemento do traballo.

Consideraranse faltas moi graves:

' A diminución continuada e voluntaria no rendemento de traballo.

' Causar trastornos no traballo por neglixencia grave.

' Incumprimento das normas e instrucións da empresa referidas a seguridade da información.

' Incumprimento das normas e instrucións da empresa referidas á utilización dos vehículos, calidade do servizo e medioambiente.

' A falta de atención e dilixencia cos clientes de forma reiterada.

' Durmir durante a xornada laboral.

1.5.- Por indisciplina ou desobediencia Consideraranse faltas leves:

' Realizar traballos que non lle foron encomendados.

' Os atrasos habituais no cumprimento das instrucións que se lle encomendaron.

' Entrar no centro de traballo sen causa xustificada, en horas nas que non lle corresponde traballar.

Consideraranse faltas graves:

' Cambiar de quenda ou posto de traballo sen a debida autorización.

' Negarse a comparecer ante o instrutor dun expediente disciplinario.

' Negarse a asistir aos recoñecementos médicos ordenados pola Dirección da Empresa.

' Fixar carteis ou escribir letreiros en calquera dependencia da Empresa sen a debida autorización.

' A desobediencia en materia de traballo, incluída a resistencia e obstrución a novos métodos de traballo.

' Utilizar un equipo de traballo sen autorización expresa.

' Os incumprimentos ocasionais dos procedementos de traballo.

' Introducir no centro de traballo a persoas alleas ao mesmo, sen a debida autorización.

' Permanecer fose do lugar habitual de traballo e nos vestiarios sen autorización.

Consideraranse faltas moi graves:

' A indisciplina ou desobediencia no traballo, se con iso cáusase prexuízo á Empresa ou aos seus compañeiros.

' Os incumprimentos reiterados dos procedementos de traballo.

1.6.- Por mala fe e abuso de confianza Consideraranse faltas leves:

' A complicidade e encubrimento de faltas leves.

' A utilización do teléfono, fax, fotocopiadora ou correo electrónico da Empresa, para asuntos particulares, sen a debida autorización.

Consideraranse faltas graves:

' Simular a presenza doutro traballador asinando ou fichando por el.

' A complicidade ou encubrimento de faltas graves e moi graves.

' A utilización de forma reiterada do teléfono, fax, fotocopiadora ou correo electrónico da Empresa, para asuntos particulares, sen a debida autorización. Esta falta considerarase moi grave se se causase un prexuízo importante á Empresa.

' A utilización ou instalación de programas de computador e a conexión a internet, sen a debida autorización.

' Solicitar ou obter permiso baseándose en causas falsas ou inexistentes.

' A deterioración de carteis ou avisos colocados no taboleiro de anuncios.

' A embriaguez e o estado derivado do consumo de drogas durante o traballo de forma non habitual.

Consideraranse faltas moi graves:

' A transgresión da boa fe contractual e o abuso de confianza no desempeño do traballo, así como, a fraude ou deslealdade nas xestións encomendadas e o furto ou roubo, tanto aos seus compañeiros de traballo como á Empresa ou a calquera outra persoa dentro das dependencias da mesma ou durante o traballo en calquera outro lugar.

' Os delitos de roubo, estafa, malversación, cometidos fóra da Empresa ou calquera outra clase de delito común que poida implicar para esta desconfianza cara ao seu autor, salvo que fose absolto dos mesmos.

' A utilización ou instalación de programas de computador e a conexión a internet, de forma reiterada, sen a debida autorización, se con iso causásese un prexuízo importante á Empresa.

' Realizar traballos particulares durante a xornada, así como o emprego, para usos propios, de instalacións, equipos, produtos, sustancias e útiles de traballo da Empresa.

' A realización de actividades que impliquen competencia desleal á Empresa.

' Inutilizar, esnaquizar e causar danos de forma premeditada en instalacións, materiais, produtos, sustancias, equipos, documentación, etc. da Empresa.

' A embriaguez e o estado derivado do consumo de drogas durante o traballo de forma habitual.

1.7.- Por incumprimentos relacionados coa información e as baixas laborais

Consideraranse faltas leves:

' Non comunicar á Empresa os cambios de residencia ou domicilio.

' Non facilitar a información ou documentación solicitada pola Empresa.

Consideraranse faltas graves:

' Non comunicar, coa puntualidade debida, os cambios experimentados na familia que poidan afectar á Seguridade Social ou ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

' Ocultar calquera tipo de enfermidade que padeza, nos casos nos que o traballador estea obrigado a facilitala por unha disposición legal.

Consideraranse faltas moi graves:

' A falsidade dos datos facilitados á Empresa que teñan relación coa Seguridade Social e o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

' Violar o segredo da correspondencia ou de documentos reservados da Empresa, ou revelar a estraños á mesma, datos de reserva obrigada.

' Non gardar a debida confidencialidade sobre a información ou datos da empresa aos que ten acceso en función do desempeño do seu posto de traballo.

' A simulación de enfermidade ou accidente. Entenderase que existe falta, cando o traballador en situación de baixa por tales motivos realice traballos de calquera índole por conta propia ou allea. Tamén se comprenderá neste apartado toda manipulación feita para prolongar a baixa por accidente ou enfermidade.

' O incumprimento, polos enfermos ou accidentados, das prescricións do Servizo Médico.

Artigo 44.- SANCIÓNS As faltas laborais cometidas polos traballadores sancionaranse de acordo cos criterios seguintes:

Por faltas leves:

' Amoestación verbal.

' Amoestación por escrito.

' Suspensión de emprego e soldo ata 2 días. Por faltas graves:

' Amoestación por escrito.

' Suspensión de emprego e soldo ata 20 días. Por faltas moi graves:

' Suspensión de emprego e soldo ata 60 días.

' Despedimento. As multas impostas por infraccións das disposicións sobre tráfico e seguridade viario deberán ser abonadas polo traballador que sexa responsable das mesmas.

Artigo 45.- PROCEDEMENTO SANCIONADOR Corresponde á Dirección de Recursos Humanos a facultade de impoñer sancións de conformidade co establecido no presente convenio e no ordenamento xurídico laboral.

En todo caso as sancións comunicaranse por escrito aos traballadores, facendo constar a data e os feitos que as motivan.

Os representantes dos traballadores terán dereito á apertura dun expediente contraditorio no suposto de sancións por faltas graves ou moi graves, no que serán oídos, ademais do interesado, o resto de representantes.

A empresa informará os representantes legais dos traballadores de todas as sancións impostas por faltas graves e moi graves.

Por último, a Empresa resérvase o dereito de iniciar un expediente disciplinario para os casos que estime necesarios pola súa notoria transcendencia e en especial nas faltas moi graves, nese caso, ademais dos trámites expostos, dará audiencia previa ao traballador ou traballadores afectados, que poderán ser acompañados dun asesor, concedéndolle un prazo de 10 días para que poida formalizar as alegacións.

Artigo 46.- PRESCRICIÓN As faltas cometidas polos traballadores prescribirán da forma que a continuación se indica:

' Faltas leves aos dez días.

' Faltas graves aos vinte días.

' Faltas moi graves aos sesenta días. Todas elas, a partir da data en que o Departamento de Recursos Humanos tivo coñecemento da súa comisión e, en todo caso, aos seis meses de haberse labor.

Para o cómputo dos prazos de prescrición teranse en conta os días hábiles segundo o calendario laboral da Empresa.

Así mesmo, o prazo de prescrición quedará interrompido cando o propio traballador ou o seu representante teñan coñecemento da decisión da Empresa de impoñerlle unha sanción e, en todo caso, no momento de iniciar un expediente disciplinario.

Artigo 47.- ANOTACIÓN DAS SANCIÓNS De toda sanción que se impoña quedará constancia no expediente persoal de cada traballador, téndose en conta as faltas e sancións neles contidas a efectos da posible reincidencia.

Artigo 48.- REINCIDENCIA Existirá reincidencia cando se cometa unha falta laboral grave ou moi grave, aínda que sexa de distinta clasificación, no prazo dos tres meses seguintes á notificación da anterior, nese caso, a sanción aplicable será en todos os supostos a que corresponda a unha falta de clasificación inmediatamente superior.

Artigo 49.- APLICACIÓN DAS SANCIÓNS As sancións impostas pola Empresa terán efectividade inmediata e aplicaranse cando sexan firmes en dereito.

Anexo 1 DESENVOLVEMENTO DA XORNADA DE TRABALLO PARA O PERSOAL DO ARQUIVO DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

Artigo 1.- XORNADA DE QUENDA ROTATIVA A xornada será de 40 horas semanais, prestadas de luns a venres, cunha duración de 8 horas diarias, en quendas rotativas de mañá e tarde, cos horarios seguintes:

' Quenda de mañá de 07,00 a 15,00 horas.

' Quenda de tarde de 15,00 a 23,00 horas.

Artigo 2.- XORNADA DE QUENDA FIXA DE NOITE A xornada será de 40 horas semanais de traballo efectivo, prestadas de domingo a xoves, a razón de 8 horas diarias en réxime de xornada continua en quenda de noite, co horario seguinte:

' Quenda de noite de 23,00 a 07,00 horas. No caso de absentismo ou vacacións dos traballadores desta xornada, realizarán as substitucións os traballadores da quenda rotativa de mañá e tarde para o que se elaborará unha lista de substitucións. No caso de que o traballador que lle toque substituír a quenda estea de baixa, vacacións, permisos ou calquera outra circunstancia que lle impida realizar dita substitución, pasará a encabezar a lista de substitucións no momento no que se reincorpore á empresa. Os traballadores que realicen as substitucións percibirán o plus de quenda de noite. Manterase a orde das listas actuais de semanas completas (ausencias de 3 a 5 días) e de días soltos (ausencias de 1 a 2 días de cómputo individual a efectos de rotación).

As substitucións da quenda fixa de noite son sempre preferentes sobre as substitucións da xornada de quenda a semanas alternas.

Artigo 3.- XORNADA DE QUENDA A SEMANAS ALTERNAS A xornada será de 91 horas de media mensual de traballo efectivo, a desenvolver durante todo o ano, en semanas alternas, unha de traballo e outra de descanso, en quendas de mañá e tarde cos horarios seguintes:

Quenda de mañá:

' De luns a venres en horario de 07,00 a 15,00 horas.

' Sábado e domingo en horario de 09,00 a 13,00 horas. Quenda de tarde:

' De luns a venres en horario de 15,00 a 23,00 horas.

' Domingo en horario de 20,00 a 23,00 horas. Os traballadores adscritos a esta xornada percibirán todos os conceptos económicos en proporción á xornada pactada no seu contrato.

As substitucións de días asilados laborables, de luns a venres, das xornadas de quenda rotativa de mañá e tarde, de semanas alternas e de gardas telefónicas realizaranse polo traballador que está esa semana de descanso.

Os traballadores adscritos a esta xornada realizarán as gardas telefónicas rotatorias das quendas de mañá e tarde dos sábados, domingos e festivos e da quenda de noite dos venres, sábados e festivos para atender as solicitudes de historias clínicas urxentes que solicite o Complexo Hospitalario. O traballador que realice a garda telefónica percibirá a cantidade de 80,80 euros por cada semana que está de garda (noite do venres, sábado, domingo e festivos) e ademais percibirá a cantidade de 20,20 euros polo tempo de traballo e por cada viaxe que teña que realizar ao Hospital para entregar historias clínicas urxentes. A cantidade de 20,20 euros por viaxe abonarase nos casos en que a distancia entre o domicilio do traballador e o arquivo non exceda de 50 quilómetros de ida e volta. Cando a distancia sexa superior aos 50 quilómetros, a cantidade que se abonará será de 30,30 euros. Nos supostos nos que haxa que realizar gardas telefónicas os días de Nadal e Ano Novo e as quendas de tarde e noite de Noiteboa e Noitevella e téñase que realizar algunha viaxe, abonarase a cantidade adicional de 10,00 euros por viaxe. Estas cantidades percibiranas, exclusivamente, mentres realizan as gardas citadas, deixándoas de percibir no momento no que non as teñan que realizar

Os días festivos realizarase a mesma xornada que un domingo, é dicir na quenda de mañá de 09,00 a 13,00 horas e na quenda de tarde de 20,00 a 23,00 horas, percibíndose a cantidade de 12,50 euros por hora efectivamente traballada en concepto de plus de festivos. Este valor manterase durante toda a vixencia do convenio. O resto do día cubrirase o festivo coa garda telefónica.

No caso de absentismo ou vacacións dos traballadores desta xornada, realizarán as gardas telefónicas e xornada presencial os traballadores que os substitúan ou os traballadores da quenda rotativa de mañá e tarde para o que se manterá a actual lista de substitucións. Cando a substitución realícea un traballador da quenda rotativa e teña que traballar durante o fin de semana, con posterioridade e por acordo entre a empresa e o traballador librará as horas realizadas na quenda de mañá de 09,00 a 13,00 do sábado e domingo e na quenda de tarde de 20,00 a 23,00 do domingo. A libranza das 3 horas realizadas o domingo poderase substituír polo abono de horas extraordinarias, de acordo entre a empresa e o traballador. Os días festivos percibirán o valor do plus de festivos indicado no parágrafo anterior.

Nos supostos de que haxa que substituír un día illado da garda telefónica percibirase a cantidade de 32,32 euros máis as cantidades adicionais establecidas por viaxe.

Artigo 4.- CUADRANTES MENSUAIS As quendas de traballo de todo o persoal da empresa figurarán en cuadrantes mensuais que se publicarán no taboleiro de anuncios o día 20 do mes anterior.

Devanditos cuadrantes estarán suxeitos a modificacións, ao longo do mes debido ás necesidades do servizo que se produzan derivadas de goce de vacacións, situación de incapacidade temporal, desprazamentos, licenzas, etc.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA Os traballadores que prestan servizos no Arquivo de Documentación Clínica de Ourense, no momento da firma do presente convenio colectivo, aplicaránselles os niveis salariais seguintes:

' Xefe de Servizo, nivel salarial B - Grupo profesional I.

' Coordinador, nivel salarial B - Grupo profesional II.

' Técnico de arquivo a partir do 5º ano, nivel salarial A - Grupo profesional III.

' Técnico de arquivo ata o 5º ano, nivel salarial C - Grupo profesional III.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA A actividade principal da empresa concéntrase na prestación de servizos para o sector público, a través da adxudicación de concursos públicos, ao amparo do establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público e tendo en conta a política actual de redución do gasto público que están a aplicar o conxunto das Administracións Públicas, o incremento do número de empresas que derivan a súa actividade ao sector público e a política agresiva de prezos que aplican as mesmas na presentación dos concursos, para manter os niveis de adxudicación actuais en SEVERIANO SERVIZO MÓBIL, S. A. será necesario axustar os custos de persoal a esta nova situación descrita. Por tanto, ambas as partes acordan que no caso de que sexa necesario axustar os custos de persoal para a adxudicación de concursos públicos, pactarase a inaplicación do convenio colectivo actual cando concorran causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción de acordo co estipulado no artigo 82 do Estatuto dos Traballadores. Para a aplicación desta cláusula iniciarase o correspondente período de consultas coa representación legal dos traballadores, de conformidade co establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA A empresa SEVERIANO SERVIZO MÓBIL S. A. ten como obxectivos mellorar a competitividade e produtividade da empresa para garantir a súa supervivencia e incrementar o nivel de beneficios da empresa, ata alcanzar un mínimo do 13 % de resultados despois de impostos máis amortizacións sobre os ingresos totais, o que permitiría seguir crecendo ao ritmo actual e mellorar as condicións de traballo.

Coa finalidade de contribuír ao cumprimento dos obxectivos sinalados os traballadores dos centros de traballo comprométense a manter o seu nivel de compromiso e colaboración actual, a mellorar o seu nivel de desempeño e a calidade do servizo prestado aos clientes e a manter e mellorar a súa produtividade.

A empresa, en función dos compromisos adquiridos polos traballadores, comprométese a abonar unha gratificación, que se calculará coa fórmula que se indica a continuación, sempre que o resultado despois de impostos máis amortizacións sobre os ingresos totais do ano 2015 supere o 13 %. No caso de que sexan inferiores ao 13 % non se abonará gratificación algunha.

GRATIFICACIÓN = [(Resultado despois de impostos + amortizacións) x 2 %] / [Persoal total da empresa a 31 de decembro de cada ano]

Os resultados e as amortizacións que se terán en conta serán os presentados pola empresa no Rexistro Mercantil correspondentes ao ano anterior e o persoal a que figura nos boletíns de cotización á seguridade social (TC2) de todos os códigos de conta de cotización da empresa o día 31 de decembro de cada ano.

A gratificación abonarase coa nómina do mes de setembro do ano 2016.

En todo caso co incremento pactado no artigo 29 do presente convenio colectivo para cada un dos anos e co abono desta gratificación anual deberase garantir que os traballadores perciben, como garantía mínima, polo menos un 70 % do IPC real de cada ano ou índice que o substitúa.

Para o caso de que non se chegase á devandita garantía mínima, a empresa aplicará unha revisión salarial sobre as táboas salariais ata chegar á devandita garantía mínima do 70 % do IPC real de cada ano ou índice que os substitúa.

TÁBOAS SALARIAIS ARQUIVO DE OURENSE ANO 2014

GRUPO; NIVEL; SALARIO BASE; TOTAL ANO

I; A; 1.339,26; 18.749,64

I; B; 1.249,43; 17.491,97

I; C; 1.200,18; 16.802,56

II; A; 1.200,18; 16.802,56

II; B; 1.170,16; 16.382,28

II; C; 1.032,80; 14.459,15

III; A; 1.032,80; 14.459,15

III; B; 978,69; 13.701,66

III; C; 904,48; 12.662,79

IV; A; 904,48; 12.662,79

IV; B; 834,46; 11.682,47

IV; C; 772,65; 10.817,10

TÁBOAS SALARIAIS ARQUIVO DE OURENSE ANO 2015

GRUPO; NIVEL; SALARIO BASE; TOTAL ANO

I; A; 1.341,94; 18.787,14

I; B; 1.251,93; 17.526,96

I; C; 1.202,58; 16.836,17

II; A; 1.202,58; 16.836,17

II; B; 1.172,50; 16.415,05

II; C; 1.034,86; 14.488,06

III; A; 1.034,86; 14.488,06

III; B; 980,65; 13.729,06

III; C; 906,29; 12.688,11

IV; A; 906,29; 12.688,11

IV; B; 836,13; 11.705,83

IV; C; 774,20; 10.838,73