C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de SOLDEBRE, SCCL (43002252012001) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2014 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 4302252
 • Código Nuevo: 43002252012001
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Tarragona
 • Boletín Oficial de Tarragona nº 256 del 05/11/2015

  ...Convenio Colectivo de Empresa de SOLDEBRE, SCCL (43002252012001) de Tarragona 2015-10155 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre RESOLUCIÓ... ...Jornada laboral... ...Jornada máxima... ...Burofax... ...Sociedad cooperativa...

 • Código: 4302252
 • Código Nuevo: 43002252012001
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Tarragona
 • Boletín Oficial de Tarragona nº 36 del 14/02/2011

  Convenio Colectivo de Empresa de SOLDEBRE, SCCL Resolucio del Departament d Empresa i Ocupacio, d 1 de febrer de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicacio del Conveni Collectiu de treball de l empresa Soldebre, SCCL, per als anys 2010-2013 (codi de conveni num. 4302252). SOLDEBRE, SCCL Convenio Colectivo de Empresa de SOLDEBRE, SCCL (43002252012001) de Tarragona Preambulo Vist el text del Conveni Col·lectiu de treball de l empresa Soldebre, SCCL, per als anys 2010-2013, subscrit per les parts negociador

 • Código: 4302252
 • Código Nuevo: 43002252012001
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5575 del 25/02/2010

  Convenio Colectivo de Empresa de SOLDEBRE, SCCL RESOLUCION TRE/3924/2009, de 21 de octubre, por la que se dispone el registro y la publicacion del Acuerdo de revision salarial del Convenio colectivo de la empresa Soldebre, SCCL, para los años 2007, 2008 y 2009 (codigo de convenio num. 4302252). SOLDEBRE, SCCL Convenio Colectivo de Empresa de SOLDEBRE, SCCL (43002252012001) de Tarragona Visto el texto del Acuerdo de la revisión salarial del Convenio colectivo de la empresa Soldebre, SCCL, suscrito por las partes negociadoras en fec...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de l empresa Soldebre, SCCL, 2014-2017. Convenio afectado por 05/11/2015 Boletín Oficial de Tarragona 01/01/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucio del Departament d Empresa i Ocupacio, d 1 de febrer de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicacio del Conveni Collectiu de treball de l empresa Soldebre, SCCL, per als anys 2010-2013 (codi de conveni num. 4302252). 14/02/2011 Boletín Oficial de Tarragona 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de l empresa Soldebre, SCCL, 2014-2017. 05/11/2015 Boletín Oficial de Tarragona 01/01/2014 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del conveni col·lectiu de l?empresa Soldebre (Codi conveni núm. 43002252012001) 09/01/2020 Boletín Oficial de Tarragona 17/12/2018
 • Documento oficial PDF

  Conveni col lectiu de l empresa Soldebre, SCCL, 2014-2017. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 256 de 05/11/2015)

  Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre

  RESOLUCIÓ del Departament d'Empresa i Ocupació, de 13 d'octubre de 2015, per la qual es disposa el registre i la publicació del CONVENI COL·LECTIU DE L'EMPRESA SOLDEBRE SCCL (2014-2017).

  Vist el text del Conveni col·lectiu de l'empresa Soldebre SCCL (2014-2017) subscrit per la part empresarial, representada pels senyors Manel Lleixà Colomé i Pere Albacar Miró; i per part dels treballadors, representats pels senyors Joan Gisbert Cid i Josep Ardit Talarn i la senyora Maria Teresa Solé Verge. Aprovat de forma definitiva en el seu redactat en data 8 de maig de 2015 i amb una modificació posterior dels articles 46, 47, 48, 49 i 52, data 20 de juliol de 2015; i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1 a) del Reial Decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1 de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; i el Decret 63-2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació.

  Resolc:

  1- Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de l'empresa Soldebre SCCL (2014-2017) en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a les Terres de l'Ebre.

  2- Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

  3- Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

  Directora Serveis Territorials, Departament d'Empresa i Ocupació a les Terres de l'Ebre, Mercè Miralles Guerrero.

  Conveni col·lectiu de l'empresa Soldebre SCCL (2014-2017)

  Capítol 1r. Àmbit funcional.

  Art. 1. Àmbit d'aplicació. Aquest conveni afecta i és d'aplicació a tot el personal vinculat a l'empresa mitjançant contracte laboral, així com el personal del camp, independentment del règim de cotització a la Seguretat Social que hi sigui d'aplicació. S'exclouen expressament:

  - El personal d'alta direcció inclòs en l'article 2.1.a) de l'Estatut dels treballadors.

  - Els que executen funcions d'alt consell i els membres de l'òrgan d'administració, sempre que les seves activitats només comportin la relació de tasques inherents a aquests càrrecs.

  Art. 2. Àmbit personal. Aquest conveni col·lectiu afecta al personal de l'empresa SOLDEBRE, SCCL definit en l'article anterior, en tots els seus centres de treball existents o que es puguin crear.

  Art. 3. Àmbit temporal. Independentment de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aquest conveni tindrà vigència des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2017.

  Art. 4. Denúncia i revisió del conveni. Es prorrogarà tàcitament per períodes anyals, mentre no sigui denunciat de la manera establerta reglamentàriament per alguna de les parts, almenys, amb dos mesos d'antelació a la data del seu venciment. Un cop denunciat continuarà essent d'aplicació fins la signatura del nou conveni.

  Art. 5. Indivisibilitat del conveni. Les condicions pactades en aquest conveni formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment i conjuntament.

  En el supòsit que la Jurisdicció competent, en l'exercici de les seves facultats, adoptés mesures contràries al pactat per les parts, la comissió negociadora reconsiderarà novament el conjunt del conveni dins del termini de 10 dies hàbils següents a aquell en que hi hagués resolució ferma.

  Art. 6. Compensació, absorció i condicions més beneficioses. Les condicions econòmiques pactades, considerades en el seu conjunt, són compensables amb les que anteriorment hi hagués per l'aplicació de disposicions legals, reglamentàries, pactades en convenis col·lectius o en contractes individuals de treball.

  Només tindran eficàcia en el futur les condicions econòmiques que s'estableixin per disposició legal o reglamentària si, globalment considerades en còmput anual, superen a les establertes en aquest conveni, considerant-se, en aquest cas, absorbibles per les condicions pactades.

  Les condicions personals actualment existents que, en el seu conjunt, excedeixin de les pactades en aquest conveni es mantindran estrictament ad personam.

  Art. 7. Comissió paritària. - Constitució. Es crea una Comissió paritària del present conveni col·lectiu a l'efecte de la seva interpretació, aplicació i vigilància.

  - Composició. La Comissió paritària la integren sis vocals. Tres vocals en representació de l'empresa i tres vocals en representació de les treballadors, designats entre els integrants de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu. Els vocals de la Comissió paritària podran ser substituïts a petició de la part a qui representin. Les parts podran estar assistides pel seu assessor o lletrat, amb veu però sense vot.

  - Reunions. La Comissió paritària es reunirà a petició de tres dels seus vocals, celebrant les reunions dins dels set dies laborables següents a la recepció de la sol·licitud de convocatòria.

  La sol·licitud de convocatòria de la reunió haurà de dirigir-se a la resta de vocals no promotors, havent de constar la determinació clara i detallada dels assumptes que se sotmeten a la seva consideració i la identificació dels vocals que la promouen.

  - Requisits per a la constitució vàlida de la Comissió paritària. El quòrum mínim d'assistents per a la constitució de la Comissió paritària serà de 4 vocals: dos en representació de l'empresa i dos en representació de les organitzacions empresarials.

  - Requisits per a l'adopció vàlida d'acords de la Comissió paritària. L'adopció vàlida d'acords requerirà el vot favorable de la totalitat dels membres de la mateixa.

  - Competències. A la Comissió paritària se li atribueixen específicament el coneixement de les següents qüestions:

  L'acomodació del contingut del conveni col·lectiu a les reformes legislatives que es produeixin

  L'adequació dels increments salarials per als anys de vigència del conveni.

  Consensuar el llistat de conceptes que determinen l'aplicació de la gratificació de productivitat i supervisar la seva efectivitat.

  El tractament de la clàusula d'inaplicació del conveni.

  La facultat de creació de subcomissions per tractar matèries concretes.

  La facultat de fixació del procediment per solucionar les discrepàncies que sorgeixin en el si de la comissió.

  - Domicili. El domicili de la Comissió paritària amb caràcter general serà el de l'empresa, crta. Raval de Crist, s-n, 43500-Tortosa.

  Capítol 2n. Àmbit objectiu.

  Art. 8. Direcció i organització. L'organització i la distribució de la feina, pertoca al Consell Rector que, en tot cas, ha de tenir en compte el dret del personal a completar la seva formació professional amb la pràctica diària, a rebre una retribució decorosa, i a contribuir, amb el seu esforç a crear un ambient de cooperació franca quant a la projecció de futur de l'entitat per tal de millorar el servei als associats.

  Art. 9. Eines de treball. Com a norma general, les empreses hauran de facilitar als seus treballadors les eines i estris que calguin per desenvolupar la seva funció.

  Capítol 3r. Modalitats de contractació.

  Art. 10. Contractació. El personal de l'empresa podrà ésser contractat sota qualsevulla de les modalitats legalment establertes, sense perjudici de les peculiaritats contingudes en aquest capítol.

  Art. 11. Personal temporer. Tenen aquesta consideració els contractats per realitzar una o vàries tasques, per atendre circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes, així mateix es podrà utilitzar aquesta modalitat de contractació per tal d'atendre treballs cíclics, estacionals o de temporada lligats a una o més campanyes, sense perjudici de l'establert al següent article, per entendre que no han de tenir naturalesa permanent en el futur. Es presumirà que els contractes realitzats a l'empara d'aquest article tenen caràcter eventual.

  Art. 12. Personal fix discontinu. És el contractat per a la realització de treballs intermitents o periòdics (cíclics). Adquiriran aquesta condició els treballadors, eventuals o temporals, que s'hagin contractat per realitzar treballs cíclics o de campanya, a l'inici efectiu de la quarta campanya, sempre i quan s'hagin treballat en cada campanya un mínim de 120 dies de treball efectiu. Tot això entès, segons estipula l'article 15.8 de l'Estatut dels Treballadors, i atenent a aquest, es fa la remissió expressa a la redacció del vigent del conveni col·lectiu del sector, Cooperatives del Camp de la província de Tarragona, actualment article 6.

  Aquests seran cridats segons les necessitats del servei, per rigorós ordre antiguitat, a l'adreça que es fixi al contracte de treball, mitjançant correu certificat, fax, o per qualssevol mitjà que quedi constància. És imprescindible que, els treballadors afectats notifiquin a l'empresa el canvi d'adreça, en cas contrari, s'entendrà que causen baixa voluntària.

  Art. 13. Personal amb contracte temporal amb objecte de realitzar una obra o servei determinat. S'entenen com a tal, qualsevol treball amb substantivitat pròpia i autonomia dins de l'activitat de l'empresa, i a títol d'exemple poden ser, la recollida de fruits del camp, la seva neteja, emmagatzematge, transformació i-o embalatge; l'analítica, control i-o embotellament de l'oli; la realització d'obres, reformes, muntatges i-o reparacions de les instal·lacions; la preparació d'una comanda important o de la campanya; tractaments fitosanitaris; l'assistència a fires, treballs o projectes de recerca i investigació i en general tots aquells treballs no permanents que no resten subjectes a una concreta previsió de la seva durada.

  Art. 14. Personal interí. És el que es contracta de forma temporal por substituir a un treballador amb dret a reserva de lloc de treball, i en les condicions legalment establertes.

  Art. 15. Personal en pràctiques. És el contractat en la modalitat del contracte formatiu de pràctiques i té com objecte l'obtenció d'una pràctica professional adequada al nivell d'estudis universitaris o de formació professional de grau mitjà o superior o títol oficialment reconegut com equivalent, dins dels cinc anys següents a la finalització dels corresponents estudis, o dins dels set anys quan es concerti amb un treballador discapacitat.

  La duració d'aquests contractes no podrà ser inferior a sis mesos, ni excedir de dos anys.

  La retribució dels treballadors contractats en la modalitat de practiques serà, el primer any el salari el 60% del salari fixat en el conveni per un treballador que accedeixi al mateix lloc de treball o d'un equivalent, i per al segon any el 75% del salari fixat en el conveni per un treballador que accedeixi al mateix lloc de treball o d'un equivalent. En cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional.

  Art. 16. Personal en formació. És el contractat mitjançant el contracte formatiu de formació i té com a objectiu l'adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per a l'adequat desenvolupament d'un ofici en l'entitat.

  El contracte de formació és pot formalitzar amb treballadors majors de 16 anys i menors de 25 anys que no tinguin la qualificació professional del sistema de formació professional per l'ocupació o del sistema educatiu requerida per formalitzar un contracte en pràctiques en l'ofici o lloc objecte de la formació. No hi haurà limitació d'edat per persones discapacitades.

  La durada del contracte no pot ser inferior a 6 mesos, ni excedir de 3 anys. Quan es formalitzi per un termini inferior al màxim establert anteriorment, pot prorrogar-se, un o dos cops, per períodes no inferiors a 6 mesos, sense que el temps acumulat, inclòs el de les pròrrogues, pugui excedir de 3 anys.

  La retribució per aquest tipus de contractes serà:

  En el primer any de contracte serà igual al salari mínim interprofessional (SMI).

  Durant el segon any de contracte, el SMI, més un increment del 5%.

  En el tercer any de contracte, el SMI, més un increment del 10%.

  En tots el supòsits anteriors, el salari s'abonarà proporcionalment al temps efectivament treballat.

  El temps de treball efectiu, que haurà de ser compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives, no podrà ser superior al 75 per cent, durant el primer any, o al 85 per cent, durant el segons i tercer any, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu. Aquests no podran realitzar hores extraordinàries, tret del supòsit previst en el article 35.3 de l'Estatut dels Treballadors. Tampoc podran realitzar treballs nocturns ni treball a torns.

  Art. 17. Personal amb contracte a temps parcial.

  Degut a la peculiaritats de les activitats que es realitzen en l'empresa, la distribució de la jornada, en els supòsits de contractació a temps parcial, serà la que estipulen les parts contractants en funció de les necessitats operatives de l'empresa.

  Art. 18. Període de prova. La contractació de personal és competència exclusiva del Consell Rector i es considera provisional durant el període de prova que s'indica a continuació:

  - 2 mesos per als tècnics titulats.

  - 1 mes per a la resta de treballadors.

  Durant el període de prova, tant el treballador, com l'entitat, poden desistir o rescindir el contracte, sense necessitat d'avís previ i sense tenir dret a cap indemnització. Un cop superat aquest, el temps treballat s'ha de computar a efectes d'antiguitat.

  Art. 19. Preavís per dimissió del treballador.

  La dimissió del treballador haurà d'anar precedida d'un període de preavís de 30 dies en cas que aquest pertanyi al grup 1 i 2, segons la classificació professional establerta en el present conveni, i de 15 dies per a la resta de treballadors. En cas de no produir-se el preavís, es descomptarà de la liquidació a percebre, el salari corresponent als dies no preavisats.

  Article 20. Abandó del lloc de treball.

  Quan el treballador s'absenti del seu lloc de treball per causa no justificada durant un període igual o superior a tres dies laborables, es considerarà amb caràcter general com a dimissió voluntària.

  Per garantir aquesta voluntarietat en rescindir la relació laboral, s'estableix que en el supòsit de manca d'assistència injustificada al seu lloc de treball durant tres dies consecutius, l'empresa requerirà al treballador, mitjançant burofax i a l'adreça que consti al contracte de treball o a l'última que hagi comunicat el treballador, la reincorporació immediata en un termini màxim de vint-i-quatre hores. Un cop transcorregut el termini de vint-i-quatre hores sense que s'hagi produït la seva incorporació, la relació laboral quedarà extingida per voluntat pròpia del treballador, tot això atenent el que disposa l'art. 49.1 del RDLEG. 1-1995 de l'Estatut dels treballadors.

  Capítol 4t. Classificació professional

  Art. 21. Classificació professional.

  Els treballadors que presten els seus serveis en l'àmbit del present conveni seran classificats en atenció a les seves aptituds professionals, titulacions i contingut general de la prestació.

  La classificació es realitzarà en grups professionals, per interposició i aplicació dels factors de valoració i per les tasques i funcions bàsiques més representatives que desenvolupin els treballadors.

  Per acord entre el treballador i l'empresari, s'establirà el contingut de la prestació laboral objecte del contracte de treball, així com la seva pertinença a un dels grups professionals previstos en aquest conveni.

  Aquest criteri de classificació no suposarà que s'exclogui, en els llocs de treball de cada grup professional, la realització de tasques complementàries que siguin bàsiques i-o convenients.

  La present classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en l'estructura organitzativa de l'empresa sense disminució de cap mena de la dignitat, l'oportunitat de promoció i la justa retribució dels treballadors, i sense que és produeixi discriminació de cap mena per raó d'edat, sexe o de qualsevol altra índole.

  No obstant, tot l'anterior, cap treballador es podrà negar-se a efectuar qualsevol tipus de tasca que li sigui encomanada per l'empresa, tot i això que no sigui del seu grup professional. Si ocupa un càrrec superior haurà de percebre les retribucions d'aquest, en cas contrari mantindrà les seves retribucions.

  Factors de valoració

  Els factors que, conjuntament ponderats, han de tenir-se en compte per a la inclusió dels treballadors en un determinat Grup Professional, són els següents:

  A. Coneixement: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte, a més de la formació bàsica necessària per a complir correctament les comeses, l'experiència adquirida i la dificultat per a l'adquisició dels coneixements i les experiències esmentats.

  B. Iniciativa: factor per a la valoració de la qual es tindrà en compte el grau de seguiment de normes o directrius per a l'execució de tasques o funcions.

  C. Autonomia: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte el grau de dependència jeràrquica en el desenvolupament de les tasques o funcions que es desenvolupen.

  D. Responsabilitat: factor per a la valoració de la qual es tindrà en compte el grau d'autonomia d'acció del titular de la funció, el nivell d'influència sobre els resultats i la rellevància de la gestió sobre els recursos humans, tècnics i productius.

  E. Comandament: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte el grau de supervisió i ordenació de les funcions i tasques, la capacitat d'interrelació, les característiques del col·lectiu i el nombre de persones sobre les quals s'exerceix el comandament.

  F. Complexitat: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte el nombre i el grau d'integració dels diversos factors enumerats anteriorment en la tasca o el lloc encomanat.

  Grups professionals

  Grup professional 1

  Criteris generals: funcions que suposen la realització de tasques tècniques complexes i heterogènies, amb objectes globals definits i alt grau d'exigència en autonomia, iniciativa i responsabilitat. Funcions que suposen la integració, la coordinació i la supervisió de tasques realitzades per un conjunt de col·laboradors en una mateixa unitat funcional. En aquest grup professional també s'inclouen funcions que suposen una responsabilitat concreta per a la gestió d'una o diverses àrees funcionals de l'empresa, a partir de directrius generals molt àmplies o de la pròpia direcció, als quals ha de donar compte de la seva gestió. Funcions que suposen la realització de tasques tècniques de complexitat més alta i fins i tot la participació en la definició dels objectius concrets que cal assolir en un camp, amb un alt grau d'autonomia, iniciativa i responsabilitat en l'esmentat càrrec d'especialitat tècnica.

  Formació: titulació a nivell d'educació universitària, formació professional de grau superior o coneixements professionals equivalents adquirits després d'una experiència acreditada.

  Estan incloses dins del present grup, sense excloure la incorporació d'altres categories no contemplades en el present conveni, i a títol merament enunciatiu les categories professionals següents:

  a. Titulats de grau superior: és el que, en possessió de títol de grau superior, exerceix en l'empresa, permanentment i amb responsabilitat directa, funcions pròpies i característiques del seu títol.

  b. Titulat de grau mitjà: és el que, en possessió del títol de grau mitjà, desenvolupa les funcions pròpies de la seva professió.

  Grup professional 2

  Criteris generals: treballs d'execució autònoma que exigeixen habitualment iniciatives per part dels treballadors encarregats de la seva execució. Funcions que suposen integració, coordinació i supervisió de tasques homogènies. Poden suposar corresponsabilitat de comandament.

  Formació: titulació o coneixements professionals equivalents a batxillerat unificat polivalent, formació professional o batxillerat.

  Estan incloses dins del present grup, sense excloure la incorporació d'altres categories no contemplades en el present conveni, i a títol merament enunciatiu, les categories professionals següents:

  a. Cap administratiu: és qui disposa dels coneixements complerts del funcionament de tots els serveis administratius porta la responsabilitat i direcció total de la marxa administrativa de l'empresa.

  b. Oficial d'administració: és el que desenvolupa les tasques pròpies del departament administratiu, qui dur a terme feines que requereixen iniciativa pròpia, com la redacció de correspondència, l'elaboració d'estadístiques, la gestió d'informes, la transcripció de llibres de comptabilitat, la liquidació de comptes, etc.

  La distinció entre oficials de primera i segona té un caràcter jeràrquic i respon a la formació professional, a l'antiguitat o a la competència.

  c. Auxiliar administratiu: és qui amb coneixement generals de la feina d'oficina, ajuda l'administrador o oficial en qualsevol de les funcions següents: mecanografia, elaboració de factures o d'estats de compte, anotació de pesos o de quantitats, etc.

  Grup professional 3

  Criteris generals: tasques que consisteixen en l'execució de feines que, encara que es realitzen sota instruccions precises, requereixen coneixements professionals adequats i aptituds pràctiques, la responsabilitat de les quals està limitada per una supervisió directa o sistemàtica.

  Formació: titulació o coneixements professionals equivalents a graduat escolar, formació professional I o educació secundària obligatòria.

  Estan incloses dins del present grup, sense excloure altres categories no contemplades en el present conveni, i a títol merament enunciatiu, les categories professionals següents:

  a. Encarregat: l'encarregat és al davant d'una secció de la cooperativa o de totes les seccions i, sense necessitat de coneixements tècnics especials, té sota el seu comandament i responsabilitat tot el personal de les seccions del molí, del magatzem, de la maquinària, de la manipulació de fruites, etc.

  b. Tècnic no titulat: es considera tècnic no titulat el que, sense necessitat de títol professional, té coneixements tècnics en alguna especialitat que el capaciten per a dur a terme, per iniciativa pròpia i sense necessitat d'orientació superior totes les tasques pròpies d'aquesta especialitat.

  c. Professionals d'ofici: és qui porta a terme feines pròpies de qualsevol dels oficis clàssics, com ara el ferrer, el paleta, l'electricista, etc.

  Grup professional 4

  Criteris generals: tasques que consisteixen en operacions realitzades seguint un mètode de treball precís, segons instruccions específiques, amb un grau de dependència jeràrquica i funcional total. Poden requerir esforç físic. No necessiten formació específica encara que ocasionalment pugui ser necessari un període breu d'adaptació.

  Formació: coneixements elementals relacionats amb les tasques que desenvolupa.

  Estan incloses dins del present grup, sense excloure la incorporació d'altres categories contemplades en el present conveni, i a títol merament enunciatiu, les categories professionals següents:

  a. Operari especialitzat: és qui desenvolupa diferents feines específiques de magatzem, com ara el d'apilador, transport de materials, etiquetatge i altres corrents.

  b. Operari magatzem: és qui desenvolupa tasques de neteja, tria, encaixat, empaperat, etc. dels productes.

  c. Operari camp: és qui realitza tasques com de collidor, transport, etc. al camp.

  d. Personal de neteja: és el que s'ocupa de la neteja de les dependències de l'empresa.

  e. Dependent: és qui realitza tasques d'atenció al públic, venda, reposadora i control de mercaderies.

  Capítol 5è. Condicions generals de treball.

  Art. 22. Jornada laboral. La jornada laboral és de 40 hores setmanals, o el seu equivalent en còmput anual, distribuïdes per l'entitat segons el costum de la localitat, la mena de feina que s'hagi de fer i les necessitats del servei. Per a l'organització de la jornada laboral, la cooperativa procurarà que el còmput setmanal d'hores efectives de feina es faci en cinc dies, mirant, si és possible, que la jornada del dissabte quedi lliure.

  Per atendre correctament la demanda de serveis en determinades campanyes, es premia el treball en festius dins de la jornada de 40 hores setmanals, amb un increment del 25% per hora ordinària partint del salari base de cada grup professional.

  La jornada laboral comença en el lloc de treball per a les tasques laborals o en el lloc de reunió, si calgués emprar maquinària, estris o accessoris, i s'entén que acaba en el lloc on s'hagi començat.

  Art. 23. Jornada per campanya. Per atendre degudament les alteracions originades per les collites o altres situacions pròpies de l'activitat, l'empresa gaudirà de la possibilitat d'allargar la jornada de treball, fins a 10 hores al dia, i dins d'un termini màxim de tres mesos cada any, seguits o alternats. Així, per poder acollir-se a aquesta ampliació de la jornada ordinària, caldrà que l'empresa ho comuniquin amb la màxima antelació, i en tot cas, amb un mínim de 48 hores, als representants del personal i al personal afectat.

  En aquest supòsit l'empresa regularitzarà les hores treballades de més mitjançant la reducció de l'horari de treball en altres períodes d'activitat baixa.

  Art. 24. Hores extraordinàries. Les hores de més sobre la jornada legal es consideren extraordinàries. Aquestes, de forma preferent, s'han de compensar amb descans equivalent dintre d'un termini màxim de quatre mesos des de la seva realització. Per acord de les parts, aquestes es podran retribuir-se amb un increment del 25% sobre les hores ordinàries partint del salari base de cada grup professional.

  Art. 25. Hores complementàries. Es consideren hores complementàries aquelles que es realitzin en contractes a temps parcial de duració indefinida, així mateix, també és d'aplicació en els contractes fixos discontinus, sempre i quan els treballadors realitzin una jornada reduïda respecte de la jornada a temps complert.

  Es pacta que el nombre d'hores complementàries no podrà excedir del 50% de les hores ordinàries contractades, en tot cas, la suma de les hores ordinàries més les complementàries no podrà excedir les d'un treballador a temps complert comparable.

  Segons estableix la normativa legal, les hores complementàries efectivament realitzades, es retribuiran com ordinàries.

  Art. 26. Suspensió per a treballadors de cam...