C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 25 de Abril de 2014 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Boletín Oficial de Tarragona nº 154 del 04/07/2015

  ...Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona... ...4301335... ...43001335011995... ...Distribuïdors de GLP Tarragona... ...Distribuidors de GLP Tarragona... ...Distribuïdors GLP Tarragona... ...Distribuidors GLP Tarragona... ...Distribuidores de GLP... ...2015-06703 Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona Resolució per la rectificació d'errada a la Re...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Boletín Oficial de Tarragona nº 141 del 18/06/2015

  ...Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona... ...4301335... ...43001335011995... ...Distribuïdors de GLP Tarragona... ...Distribuidors de GLP Tarragona... ...Distribuïdors GLP Tarragona... ...Distribuidors GLP Tarragona... ...Distribuidores de GLP... ...Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la p... ...Jornada partida...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4888 del 22/05/2007

  Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP Tarragona RESOLUCION TRE/1485/2007, de 22 de marzo, por la que se dispone el registro y la publicacion de la revision salarial del Convenio colectivo de trabajo del sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para el año 2007 (codigo de convenio num. 4301335). DISTRIBUIDORES DE GLP Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona Visto el texto de la revisión salarial del Convenio colectivo de trabajo del sector de distribuidores de GLP, suscrito por la representación empres...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4771 del 29/11/2006

  Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP Tarragona RESOLUCION TRI/3829/2006, de 21 de septiembre, por la que se dispone el registro y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo del sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para los años 2006-2007 (codigo de convenio num. 4301335). DISTRIBUIDORES DE GLP Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo del sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona, suscrito, por parte del sector, ...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4375 del 02/05/2005

  ...Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona... ...4301335... ...43001335011995... ...Distribuïdors de GLP Tarragona... ...Distribuidors de GLP Tarragona... ...Distribuïdors GLP Tarragona... ...Distribuidors GLP Tarragona... ...Distribuidores de GLP... ...Visto el texto de la revisión salarial del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona, suscrito por... ...Comisión negociadora...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4157 del 18/06/2004

  Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP Tarragona RESOLUCION TRI/1715/2004, de 28 de abril, por la que se dispone el registro y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para los años 2004-2005 (codigo de convenio num. 4301335). DISTRIBUIDORES DE GLP Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona  ...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 3876 del 05/05/2003

  Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP Tarragona RESOLUCIÓN TIC/1157/2003, de 19 de marzo, por la que se dispone el registro y la publicación de la revisión salarial del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para el año 2003 (código de convenio núm. 4301335). DISTRIBUIDORES DE GLP Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona Visto el texto de la revisión salarial del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP, suscrito por las partes negociadoras e...

 • Código: 4301335
 • Código Nuevo: 43001335011995
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Tarragona
 • Diario Oficial de Cataluña nº 3703 del 21/08/2002

  Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP Tarragona RESOLUCION TRE/2329/2002, de 27 de junio, por la que se dispone el registro y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para los años 2002-2003 (codigo de convenio num. 4301335). DISTRIBUIDORES DE GLP Convenio Colectivo de Sector de DISTRIBUIDORES DE GLP (43001335011995) de Tarragona Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP, suscrito por las partes negociadoras en fecha 26 de junio de 2...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del sector de Distribuidors de GLP, de la provincia de Tarragona, per als anys 2014-2015. Codi num. 43001335011995. Convenio afectado por 18/06/2015 Boletín Oficial de Tarragona 25/04/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCION TRI/3829/2006, de 21 de septiembre, por la que se dispone el registro y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo del sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para los años 2006-2007 (codigo de convenio num. 4301335). Convenio afectado por 29/11/2006 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo , Revision RESOLUCION TRI/1715/2004, de 28 de abril, por la que se dispone el registro y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para los años 2004-2005 (codigo de convenio num. 4301335). Convenio afectado por 18/06/2004 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo , Revision RESOLUCION TRE/2329/2002, de 27 de junio, por la que se dispone el registro y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de sector de distribuidores de GLP de la provincia de Tarragona para los años 2002-2003 (codigo de convenio num. 4301335). Convenio afectado por 21/08/2002 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2002 No Vigente
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del sector de Distribuidors de GLP, de la provincia de Tarragona, per als anys 2014-2015. Codi num. 43001335011995. 18/06/2015 Boletín Oficial de Tarragona 25/04/2014 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Revision Rectifica 2015-06195, BOP 18.06.2015. Conveni col lectiu de treball del sector de Distribuidors de GLP, de la provincia de Tarragona, per als anys 2014-2015. Codi num. 43001335011995. 04/07/2015 Boletín Oficial de Tarragona 01/01/2014 Documento oficial en PDF

Conveni col lectiu de treball del sector de Distribuidors de GLP, de la provincia de Tarragona, per als anys 2014-2015. Codi num. 43001335011995. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 141 de 18/06/2015)

2015-06195

Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Distribuïdors de GLP, de la província de Tarragona, per als anys 2014 - 2015 (codi de conveni núm. 43001335011995).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de Distribuïdors de GLP, de la província de Tarragona, per als anys 2014 - 2015, subscrit per la representació empresarial i els representants dels sindicats CCOO i USOC en data 25 d'abril de 2014, i presentat per les mateixes parts en data 3 de de juny de 2015 i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Resolució TRE-1398-2002, de 30 d'abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, el Decret 63-2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació;

RESOLC:

1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de Distribuïdors de GLP, de la província de Tarragona, per als anys 2014 - 2015 (codi de conveni núm. 43001335011995) en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 12 de juny de 2015.

Carme Mansilla Cabré, directora dels Serveis Territorials, e.f.

Transcripció del text literal signat per les parts

Conveni col·lectiu de treball del sector de distribuïdors de GLP per la província de Tarragona per als anys 2014-2015.

Capítol 1. Disposicions generals

Articles Preliminars

El present Conveni es subscriu entre la central sindical USOC, i la central sindical CCQO i la part Empresarial com organitzacions més representatives del sector, tenint per tant, eficàcia general per a les empreses i per als treballadors afectats.

Article 1. Àmbit d'aplicació territorial

Aquest conveni s'aplica a totes les empreses que són o poden ésser en el futur agències distribuïdores de GLP i que són ubicades a la província de Tarragona.

Article 2. Àmbit d'aplicació personal

L'aplicació dels pactes d'aquest conveni col·lectiu s'entén a la totalitat dels treballadors i treballadores de !a plantilla, les relacions jurídic-personals dels quals són regulades per l'Acord Marc Estatal d'Agències distribuïdores de GLP, en vigor des de I'1 de gener de 1996 com a conseqüència de la derogació de l'Ordenança Laboral de 31 de desembre de 1995.

Article 3. Àmbit d'aplicació temporal

Aquest conveni és efectiu en la totalitat dels seus pactes a partir de la data de la seva signatura per ambdues parts. Els seus efectes econòmics es retrotreuen des de I'1 de gener de 2014.

La durada d'aquest conveni col·lectiu s'estén fins el 31 de desembre de 2015 i es prorroga tàcitament d'any en any amb els efectes establerts per les normes legals, llevat de denúncia expressa d'alguna de les parts comunicada a I'altra per escrit amb tres mesos de temps, com a mínim, a la data de la seva finalització, de qualsevol de les parts.

Capítol 2. Organització de treball

Article 4. Classificació professional

Tot el persona! de plantilla queda sotmès per les seves funcions a la classificació que fa l'Acord marc estatal referit anteriorment.

Capítol 3. Horari i Jornada laboral

Article 5. Jornada Laboral

La Jornada laboral, a partir de l'aprovació d'aquest conveni és de 1800 hores anuals, és a dir, 40 hores setmanals de treball efectiu.

Article 6. Horari

Per a tot el personal és de dilluns 3 divendres en jornada partida de matins i tarda, i els dissabtes de 4 hores pel mati. Tot i allò que diu el paràgraf anterior, hi haurà la flexibilitat necessària per treballar els set dies de la setmana si les circumstàncies ho requereixen i de comú acord entre empresaris i treballadors.

Article 7. Vacances

Les vacances anuals retribuïdes són de 30 dies naturals per a tots els treballadors i treballadores.

Capítol 4. Règim econòmic

Article 8. Percepcions del personal

Les percepcions del personal afectat per la totalitat del conveni, compresos el sou base tipus i el plus de conveni, són els especificats a la taula annex número 1 per a tot l'any 2014.

Article 9. Menyscapte de diners

Tots els repartidors-es, ajudants-es de repartidors-es, visitadors-es i instal·ladors-es, han de percebre per aquest concepte mensualment la quantitat de 57,96 euros.

Article 10. Prima de Productivitat

Taula de productivitat

Ampolles per dia repartides Prima per ampolla

De 0 a 70 ampolles repartides 0,064 euros

De 71 a 140 ampolles repartides 0,117 euros

De 141 a 175 ampolles repartides 0,143 euros

De 176 a 200 ampolles repartides 0,169 euros

Més de 201 ampolles repartides 0,222 euros

Article 11. Pagues extraordinàries

L'empresa ha de satisfer dues pagues extraordinàries de 30 dies de salari base més complement personal, més 44.50 euros de prima. S'han de fer efectives en els mesos de juliol i desembre, i a cada centre de treball d'acord amb un pacte amb empresa i treballador de mutu acord es podran prorratejar aquestes pagues.

Article 12. Paga de Beneficis

En concepte de participació de beneficis les empreses han de abonar anualment als seus treballadors-es i durant el primer trimestre de l'exercici següent, l'import d'una mensualitat de salari base, complement personal, més una prima de 44.50 euros.

Article 13. Dietes

El treballador-a, ha de percebre una dieta de 10 euros en concepte de menjar, per cada desplaçament del seu lloc de treball habitual.

Article 14. Retribució de vacances

El salari a percebre durant el període de vacances és el següent:

- Salari Base

- Complement Personal

- Més Ia part proporcional de la prima de productivitat dels 11 mesos anteriors al seu gaudi, o la part corresponent al temps treballat.

Capítol 5. Beneficis Socials

Article 15. Assegurança d'accidents, d'incapacitat i mort

S'acorda una assegurança d'accidents que ha de cobrir les quantitats següents:

- Per mort: 17.000 euros.

- Per invalidesa permanent: 23.000 euros.

Article 16. Retirada del carnet de conduir

S'acorda que en cas de retirada del carnet de conduir produït per causes alienes als treballadors i durant la jornada laboral i amb el vehicle de l'empresa, aquesta abonarà els salaris corresponents durant el temps que duri la retirada del carnet, fins un màxim de sis mesos.

Article 16.1

L'empresa es farà càrrec dels tràmits per obtenir els certificats per la renovació dei carnet de Mercaderies Perilloses.

Article 17. Vestuari

L'empresa ha de facilitar dos jocs complerts de roba de treball d'hivern i dos d'estiu, inclòs el personal de I`article 9.

Article 18. Situacions especials

Es respectaran totes aquelles condicions individuals més beneficioses que les establertes en aquest conveni que per mutu acord o per decisió unilateral de I'empresa es tinguin a la signatura d'aquest acord.

Article 19. Contractació

Amb el que es refereix a la contractació s'estarà a allò disposat a l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

D'acord amb el que s'estableix en dit article en el seu punt 1.b), quan per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes es podran realitzar contractes de durada determinada d'un màxim de 12 mesos dintre d'un període de 18 mesos a partir del moment en què es produeixen les causes esmentades. En cas de concertar-se per un durada inferior a la màxima, es podrà prorrogar per un sol cop sense que la durada total pugui excedir de dita durada màxima.

Article 20. Comissió Paritària

La Comissió Paritària.

La Comissió Paritària està integrada per dos representants dels treballadors i dos representants de!s empresaris, qui designaran entre ells un secretari, més un suplent per cada part.

Cada part podrà designar assessors permanents o ocasionals amb un nombre màxim per cada organització signant.

Així mateix la Comissió podrà acordar Ia designació d'un o més àrbitres externs per la solució d'algun conflicte determinat.

A més de les funcions de vigilància i interpretació, la Comissió haurà de mediar, conciliar o arbitrar, coneixent i donant solució a totes les qüestions o conflictes, individuals o col·lectius, que els hi siguin sotmesos per les parts.

Les qüestions i conflictes seran presentats a la Comissió a través de les organitzacions

empresarials i sindicals firmants del conveni.

Article 21. Drets Sindicals

Ambdues parts acorden acollir-se sobre el tema sindical a allò disposat per la legislació vigent.

Article 22. Ultraactivitat

A la finalització d'aquest conveni i mentre no s e'n negociï un de nou, són vigents tant les clàusules normatives com les obligacionals.

Taula salarial per categories corresponents al 23è Conveni col·lectiu de distribuïdors de GLP de la província de Tarragona per a I'any 2014-2015.

Article 23. Tot allò que no estigui previst en aquest Conveni, s'estarà a allò que disposi I'E.T i la legislació vigent.

Disposició addicional

D'acord amb els articles 82.3 i 85.3.c) de l'Estatut dels Treballadors; quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en una empresa, es podrà establir la inaplicació, total o parcial, de les condicions establerts en aquest Conveni. Per poder-ho fer, caldrà portar a terme un període de negociació i consultes i arribar a un acord entre l'empresa i els treballadors.

En aquests supòsits, les empreses han de comunicar als representants legals dels treballadors o, altrament als seus treballadors, les raons justificatives per dur a terme aquestes mesures. Aquesta comunicació, en el cas d'acord, s'ha de remetre per escrit a la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu i a l'Autoritat Laboral.

L'acord ha de determinar les noves condicions de treball aplicables a l'empresa; així com la seva durada, que no es pot perllongar més enllà del moment en què resulti d'aplicació la vigència d'un nou conveni col·lectiu.

En el cas que es produeixi un desacord durant el període de consultes; qualsevulla de les parts podrà sotmetre la discrepància a la Comissió Paritària del Conveni, la qual disposarà d'un termini de 30 dies per comunicar un pronunciament en relació a la mesura proposada.

En el cas que no s'assoleixi un acord al si de la Comissió Paritària del conveni; l'empresa i els representants dels treballadors podran recórrer als sistemes de mediació i arbitratge establerts al Tribunal Laboral de Catalunya, per mirar de solucionar les discrepàncies sorgides.

Taula salarial per als anys 2014 i 2015

(Taules de 2007 + 3,53% + 2,5%)

Categoria Sou

Cap Adm. de 1a 1.223,82 euros

Cap. Adm. de 2a 1.163,67 euros

Oficial de 1a 1.068,65 euros

Oficial de 2a 1.002,41 euros

Auxiliar 802,67 euros

Aspirant 645,30 euros

Magatzemer-a 947,56 euros

Carretoner-a 998,97 euros

Telefonista 731,35 euros

Categoria Sou

Conductor Venedor-a 829,72 euros

Oficial de 1a 1.035,81 euros

Oficial de 2a 997,56 euros

Mosso-a 703,92 euros

Mecànic instal·lador-a 829,69 euros

Menyscapte 57,96 euros

Ampolles per dia repartides Prima per ampolla

De 0 a 70 ampolles repartides 0,064 euros

De 71 a 140 ampolles repartides 0,117 euros

De 141 a 175 ampolles repartides 0,143 euros

De 176 a 200 ampolles repartides 0,169 euros

Més de 201 ampolles repartides 0,222 euros