C. Colectivo. Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 45 del 20/03/2013

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA Conveni col lectiu de treball del sector d elaboracio i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria. Codi de Conveni 250000125011994 ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 53 del 14/04/2011

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA Resolucio de 8 d abril de 2011 per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2011 del conveni col lectiu de treball del sector d Elaboracio i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida (codi de conveni num. 2500125). ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 74 del 29/05/2010

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA Acord de revisio salarial per a l any 2010 del Conveni col lectiu de treball del sector d Elaboracio i venda de pastisseria, confiteria brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida per als (codi de conveni num. 2500125). ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 8 del 16/01/2010

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA Conveni col lectiu de treball del sector d Elaboracio i venda de pastisseria, confiteria brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida per als anys 2009 a 2011 (codi de conveni num. 2500125) ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5143 del 02/06/2008

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA RESOLUCION TRE/1646/2008, de 29 de abril, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision salarial para el año 2008 del Convenio colectivo de trabajo del sector de elaboracion y venta de pasteleria, confiteria y reposteria de las comarcas de Lleida (codigo de convenio num. 2500125). ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5036 del 27/12/2007

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA RESOLUCION TRE/3820/2007, de 23 de noviembre, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo del sector de elaboracion y venta de pasteleria, confiteria y bolleria de las comarcas de Lleida, para los años 2004 a 2008 (Codigo de convenio num. 2500125). ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4152 del 11/06/2004

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA RESOLUCION TRI/1619/2004, de 15 de abril, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision del IPC para el año 2003 del Convenio colectivo de trabajo del sector de elaboracion y venta de pasteleria, confiteria, bolleria y reposteria de las comarcas de Lleida, (codigo de convenio num. 2500125). ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida

 • Código: 2500125
 • Código Nuevo: 25000125011994
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 3937 del 31/07/2003

  Convenio colectivo de Pastelerías y confiterías. LLEIDA RESOLUCIÓN TIC/2336/2003, de 11 de junio, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo del sector de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de las comarcas de Lleida para el periodo del 1.1.2001 al 31.12.2003 (código de convenio núm. 2500125). ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA Convenio Colectivo de Sector de ELABORACION Y VENTA DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA Y REPOSTERIA (25000125011994) de Lleida
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Conveni col lectiu de treball del sector de l elaboracio i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la provincia de Lleida per als anys 2019 i 2020. 25/03/2022 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2019 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del sector d elaboracio i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria. Codi de Conveni 250000125011994 Convenio afectado por 20/03/2013 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo de trabajo del sector de Elaboracion y venta de pasteleria, confiteria, bolleria i reposteria de las comarcas de Lleida para los años 2009 a 2011 (codigo de convenio num. 2500125) 16/01/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2009 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del sector d Elaboracio i venda de pastisseria, confiteria brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida per als anys 2009 a 2011 (codi de conveni num. 2500125) 16/01/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2009 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCION TRE/3820/2007, de 23 de noviembre, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo del sector de elaboracion y venta de pasteleria, confiteria y bolleria de las comarcas de Lleida, para los años 2004 a 2008 (Codigo de convenio num. 2500125). Convenio afectado por 27/12/2007 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo , Revision RESOLUCIÓN TIC/2336/2003, de 11 de junio, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo del sector de elaboración y venta de pastelería, confitería, bollería y repostería de las comarcas de Lleida para el periodo del 1.1.2001 al 31.12.2003 (código de convenio núm. 2500125). Convenio afectado por 31/07/2003 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2001 No Vigente
Conveni col lectiu de treball del sector de l elaboracio i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la provincia de Lleida per als anys 2019 i 2020. (Boletín Oficial de Lleida núm. 59 de 25/03/2022)

Resolució, de 16 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida per als anys 2019 i 2020 (codi de conveni núm. 25000125011994).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida per als anys 2019 i 2020, subscrit per les parts negociadores el 28 de febrer de 2020, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de de treball i plans d'igualtat; el Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de l'elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida per als anys 2019 i 2020 (codi de conveni núm. 25000125011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Treball a Lleida.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 16 de març de 2022

El director dels Serveis Territorials, Vidal Vidal Culleré

TÍTOL PRELIMINAR

Parts signants

Són parts signants del present conveni, d'una part la Federació d'Indústria, Construcció i Agro de la UGT de

Catalunya i la Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya, com a representació sindical i, d'altra banda, el Gremi de Pastisseria de Lleida, en representació empresarial del sector de la pastisseria, confiteria i rebosteria.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present Conveni.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Àmbit territorial

Aquest Conveni serà aplicable a tots els centres de treball ubicats a la província de Lleida.

Article 2. Àmbit funcional

Els acords d'aquest Conveni seran aplicables a les empreses que es dediquin a l'elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria dins de la província de Lleida amb independència del domicili social d'aquestes i/o dels seus titulars.

Article 3. Àmbit personal

Queden inclosos dins l'àmbit d'aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses afectades pel mateix, excepte les excloses o afectades en les seves relacions laborals especials per disposicions legals de caràcter general.

Article 4. Àmbit temporal

Amb independència de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o BOP corresponent, el present Conveni iniciarà la seva vigència l'1 de gener de 2019, amb una durada de dos (2) anys per al període comprès entre la data esmentada i el 31 de desembre de 2020.

A la finalització d'aquest Conveni, i mentre no se'n negociï un de nou, quedaran vigents amb el mateix contingut que en el Conveni anterior tant les clàusules normatives com les obligacionals.

CONTINUA

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI