Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Sector de CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS de Baleares

Sector Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2008 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Resolucio del director general de Treball, per la qual es fa public l Acord d actualitzacio del Complement Especific per al personal docent, complementari, d administracio i serveis dels Centres d Educacio Especial Concertats de les Illes Balears i quantificacio del Plus de Residencia i Insularitat pels Centres d Educacio Especial concertats de les Illes Balears establert al Conveni Nacional de la materia. 08/04/2008 Boletín Oficial de las Islas Baleares 01/01/2008

Resolucio del director general de Treball, per la qual es fa public l Acord d actualitzacio del Complement Especific per al personal docent, complementari, d administracio i serveis dels Centres d Educacio Especial Concertats de les Illes Balears i quantificacio del Plus de Residencia i Insularitat pels Centres d Educacio Especial concertats de les Illes Balears establert al Conveni Nacional de la materia. (Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 47 de 08/04/2008)

Primer

Ordenar la inscripció de l'Acord esmentat en el corresponent Registre d'aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.


Segon

Disposar la seva publicació en el BOIB.

Palma, 25 de març de 2008

El director general de Treball

Pere Aguiló Crespí


ACORD D'ACTUALITZACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC PER AL PERSONAL DOCENT, COMPLEMENTARI, D'ADMINISTRACIÓ I SER VEIS DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL CONCERTATS DE LES ILLES BALEARS.

Dia 23 de febrer de 2004, es va signar per les entitats patronals i sindicals i el Govern de les Illes Balears, un nou acord per a la millora de l'Ensenyament privat concertat de les Illes Balears, on es contempla la analogia retributiva dels docents, la millora del mòdul de despeses de funcionament dels centres concertats i la millora del mòdul de personal complementari dels centres d'Educació Especial. Aquestes millores s'aniran aplicant al llarg dels anys 2004,2005,2006 i 2007.

Per part de les patronals i sindicats, en data 3 de març de 2004, es va signar un acord d'adaptació i establiment de les noves clàusules que regiran a partir d'aquella data el Complement retributiu Illes Balears. Concretament, la clàusula quarta de l'esmentat acord estableix: 'Les parts negociadores d'aquest acord, es reuniran anualment, amb la finalitat d'actualitzar les quantitats del complement en la mesura que es produeixin els increments nets de les quantitats rebudes de l'administració educativa, tenint en compte els increments de l'IPC i l'import efectivament abonat en el moment de procedir a l'actualització'.

En data 21 d'abril de 2005 les patronals i sindicats del sector signaren l'acord d'actualització del complement retributiu Illes Balears per a l'any 2005. Aquest acord es va publicar al BOIB en data 21 de juny de 2005.

El BOE de 27 de juny de 2006 va publicar el XII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, signat el 16 de maig de 2006.

El BOE de 17 de juliol de 2007 va publicar la revisió salarial de 2007 del esmentat conveni.

El BOIB de 08 de setembre de 2007 va publicar el Decret de Govern de modificació i d'establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2007 referits als centres d'educació especial. La Conselleria d'Educació i Cultura ha iniciat el pagament als centres dels endarreriments corresponents als mòduls de personal complementari i de la partida de despeses de funcionament.

Per tot això i donat que es fa necessari l'actualització per l'any 2007, les patronals i organitzacions sindicals del sector, conforme els articles 8, 113 i 115 del XII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, han acordat:


PRIMER

Actualitzar el complement retributiu Illes Balears per a l'any 2007 de la següent forma:

Mentre els centres afectats per aquest acord mantenguin la seva condició de centres totalment o parcialment concertats, abonaran al personal en jornada completa un complement, dotze vegades a l'any, i juntament amb la mensualitat ordinària, incrementat per a l'any 2007 en les quantitats següents i resultant les quantitats expressades:

Quantitat

Increment resultant

Mestre Educació Especial

+60.42

549.41

Psicòleg/pedagog, logopeda, treballador social i fisioterapeuta

+110.00

470.00

Auxiliars tècnics educatius

+30.00

137.50

Personal d'Administració i serveis

+30.00

137.50

L'import serà proporcional en el cas del personal contractat a temps parcial i en el cas del personal que efectivament presti una part de la seva jornada al centre educatiu.


SEGON

Pagaments Avançats. Les parts acorden autoritzar les empreses per a que puguin fer pagaments a compte dels increments pactats en aquest acord, des de la seva signatura i fins a que es procedeixi a la publicació en el Butlletí Oficial corresponent.


TERCER

Remissió a la Comissió Paritària. Les parts acorden remetre la traducció castellana del present acord a la Comissió Paritària del XII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad per tal que es pugui procedir a la seva publicació al Boletín Oficial del Estado.


QUART

Es manté l'aplicació de les cláusules, segona i tercera de l'acord de data 3 de març de 2004.

Disposició Adicional. Aquest acord serà d'aplicació a partir de 1 de gener de 2007, i serà exigible un cop la seva publicació al BOIB.

Per UNAC

Sr. Juan Perera Mezquida

Per FOQUA

Sr. Jesús Mª Luna Fernández

Per FETE-UGT

Sra. Carmen Santamaria

Per F. E. CCOO

Sr. Rafael Pons Campos

QUANTIFICACIÓ DEL PLUS DE RESIDÈNCIA I INSULARITAT PELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL CONCERTATS DE LES ILLES BALEARS ESTABLERT AL CONVENI NACIONAL.

El 'XII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad,' estableix al seu Títol quart referit als centres educatius, concretament a l'article 115, un plus de residència i insulitaritat amb el següent redactat:

'El profesorado de los centros concertados que perciba su remuneración por pago delegado, tendrá derecho al plus de residencia cuando deba residir en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Su cuantía será equivalente al 100 % de lo que las Administraciones Educativas abonen por este concepto a sus funcionarios, lo cual queda condicionado suspensivamente a que la Administración Educativa responsable del pago delegado se haga cargo, y sin que los centros concertados deban abonar cantidad alguna por este concepto'

Per tal de facilitar el seu abonament en els centres concertats d'educació especial de les Illes Balears els signants acorden la quantificació de dit plus de residència i insulitaritat per l'any 2007 en la quantitat de 70,82 €, que es la mateixa que està abonant la Conselleria d'Educació.

Per UNAC

Sr. Juan Perera Mezquida

Per FOQUA

Sr. Jesús Mª Luna Fernández

Per FETE-UGT

Sra. Carmen Santamaria

Per F. E. CCOO

Sr. Rafael Pons Campos

Copyright © 2008 Iberley Información Legal S.L.