Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1997 por BRUGUERA MANTE, ANTONIO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Voces

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 15/1997 Num. sentencia: 28/1997 Orden: Civil Ponente: Bruguera Mante, Antonio Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1997

Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 28/1997 Núm. Recurso: 15/1997

Resumen: ...senténcia. SEGON.- Els Sres. Casimiro i Asunción interposen contra aquesta última el present recurs de cassació que fonamenten en 4 motius. El 1er addueïx infracció de l' art. 24.1 de la Constitució en relació amb el 524 de la llei d'enjudiciament civil . Per Aute de 31 d'octubre de 1996, lá Sala la del Tribunal Suprem no va admetre aquest motiu hasat en infracció de prerepte constitucional, i... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil28/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 15/1997, 23-09-1997...
1 Resultados