Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 316/2007 Num. sentencia: 3998/2008 Orden: Social Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3998/2008 Núm. Recurso: 316/2007

Resumen: ...Adolfo a la sentència del Jutjat Social 27 Barcelona de data 31 d'octubre de 2006 dictada en el procediment núm. 312/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Ministerio de Defensa, ha actuat comPrimer. En data 2 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamació quantitat, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social3998/2008, TSJ Cataluña, Rec 316/2007, 15-05-2008...

Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3998/2008 Núm. Recurso: 316/2007

Resumen: ...el futur amb l'abonament del referit complement, s'interposa per aquella Recurs de Suplicació que basa en un únic motiu, correctament emparat en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral .La sentència d'instància va desestimar la demanda en entendre que no existia encara el paràmetre essencial de quin sigui el complement corresponent al lloc de treball de l'actor, atès que... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social3998/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 316/2007, 15-05-2008...
2 Resultados