Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. recurso: 4885/2007 Num. sentencia: 4208/2008 Orden: Social Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 4208/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 4885/2007 de 22 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 22/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 4208/2008 Núm. Recurso: 4885/2007

Resumen: ....- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) a la sentència del Jutjat Social 19 Barcelona de data 21 de març de 2007 dictada en el procediment núm. 42/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Ángel Daniel , ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. ANDREU ENFEDAQUE MARCO.Primer. En data 17 de gener de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa general, en la qual l'actor al.lega... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social4208/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 4885/2007 de 22 de Mayo de 2008 Sentencia Social4208/2008, TSJ Cataluña, Rec 4885/2007, 22-05-2008...

Sentencia Social Nº 4208/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4885/2007 de 22 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 22/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 4208/2008 Núm. Recurso: 4885/2007

Resumen: ...PRIMER.- El primer motiu de recurs presentat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social es formula a l'empara de l'apartat a) de l' article 191 LPL i demana la declaració de nul.litat de la sentència dictada en aquest procediment amb al.legació, primerament, de que la mateixa es incongruent en no haver resolt respecte de la caducitat de la instància. La retardatària mesura de la nul.litat... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social4208/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4885/2007 de 22 de Mayo de 2008 Sentencia Social4208/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4885/2007, 22-05-2008...
2 Resultados