Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Num. recurso: 9153/2006 Num. sentencia: 3625/2008 Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 3625/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9153/2006 de 30 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 30/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3625/2008 Núm. Recurso: 9153/2006

Resumen: ...citat, i la resta d'elements de convicció aportats per les parts a l'acte del judici.Per tant, hem de desestimar aquest objecte del recurs.Tercer.- La part recurrent denuncia la infracció per aplicació indeguda de l' article núm. 131 bis de la Llei General de la Seguretat Social , perquè considera que no hi ha causa d'extinció de la prestació perquè la incompareixença al reconeixement mèdic va ser... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social3625/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9153/2006 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Social3625/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 9153/2006, 30-04-2008...

Sentencia Social Nº 3625/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9153/2006 de 30 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 30/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3625/2008 Núm. Recurso: 9153/2006

Resumen: ...demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 21 desetembre de 2006, que contenia la decisió següent:"Que desestimando totalmente la demanda interpuesta por Constanza contra MUTUA UNIVERSAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y ECOVERITAS S.A., , debo... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social3625/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9153/2006 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Social3625/2008, TSJ Cataluña, Rec 9153/2006, 30-04-2008...
2 Resultados