Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Num. sentencia: 4042/2008 Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 4042/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1934/2008 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 4042/2008 Núm. Recurso: 1934/2008

Resumen: ...decisió judicial, sinó que, sense perjudici de la tècnica negativa emprada, és una afirmació d'un fet rellevant per a la controvèrsia producte de la prova que cita i de les afirmacions judicials amb valor fàctic (Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 27 de juliol de 1992 per totes) que consten en el tercer fonament de dret de la sentència de què el manteniment del camió es feia en el taller... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social4042/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1934/2008 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social4042/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1934/2008, 16-05-2008...

Sentencia Social Nº 4042/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1934/2008 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 4042/2008 Núm. Recurso: 1934/2008

Resumen: ...que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 6 de setembre de 2007, que contenia la decisió següent:"Desestimo la demanda interpuesta por D. Jose Augusto contra la mercantil "FERNANDO RODELAS AGUILA", y, en consecuencia, debo absolver y absuelvo a la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social4042/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1934/2008 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social4042/2008, TSJ Cataluña, Rec 1934/2008, 16-05-2008...
2 Resultados