Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Num. sentencia: 8467/2007 Orden: Social Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 8467/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 343/2006 de 30 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 30/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 8467/2007 Núm. Recurso: 343/2006

Resumen: ..., Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991, que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en virtut de les competències i atribucions que li atribueix l'article 97.2 de la Llei de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social8467/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 343/2006 de 30 de Noviembre de 2007 Sentencia Social8467/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 343/2006, 30-11-2007...

Sentencia Social Nº 8467/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 343/2006 de 30 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 30/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 8467/2007 Núm. Recurso: 343/2006

Resumen: ...grado moderado.Tercer. Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que no el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Jaime contra la sentència dictada pel Jutjat Social... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social8467/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 343/2006 de 30 de Noviembre de 2007 Sentencia Social8467/2007, TSJ Cataluña, Rec 343/2006, 30-11-2007...
2 Resultados