Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 167/2014 de 21 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 167/2014

Resumen: ...Civil del Tribunal Suprem en les sentències que abans hem esmentat, és preceptiu, en aquests casos en què hi ha un assessorament personal al client, de conformitat amb el que disposa l' article 72 del RD 217/2008 , avaluar-ne la idoneïtat. L'incompliment d'aquest deure administratiu no només no és irrellevant, sinó que, tal i com ha declarat l'Alt Tribunal en les resolucions que diem, justifica la... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 167/2014 de 21 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 167/2014, 21-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 207/2014 de 30 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 207/2014

Resumen: ...nul·litat ha de ser considerat com un frau a la llei, i no pot impedir, tal com estableix l' article 6.4 del Codi civil espanyol, l'aplicació de la norma imperativa que determina aquestes conseqüències legals, en aquest cas, el ja esmentat article 83 del RDL 1/07 de setze de novembre . Si prescindim de la clàusula nul·la, els interessos de demora resten subjectes al règim legal supletori de l' article... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 207/2014 de 30 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 207/2014, 30-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 237/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 237/2014

Resumen: ...és un atac gratuït i mancat de tot fonament. Pel que fa a les desgravacions de l'IRPF que puguin tenir determinades inversions, no depenen de la persona amb la qual es contracten. I és evident que la constitució d'una comunitat de béns amb un objecte purament civil no pot servir com a cobertura per a la deducció de l'IVA suportat, la qual cosa requereix una activitat mercantil. Si hi afegim el fet... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 237/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 237/2014, 07-10-2014...

Sentencia Civil Nº 303/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 290/2013 de 09 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 09/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 303/2014 Núm. Recurso: 290/2013

Resumen: ...seva finca a una pertorbació provinent de la dels seus veïns, ja que és una conseqüència natural del fet que els immobles resten enclavats en un terreny boscós. Com a conseqüència de tot plegat, la sentència de primera instància desestima totes dues demandes, i no condemna cap de les parts a costes. Totes dues hi han interposat recurs d'apel lació, contra aquesta sentència. La demandant hi reitera... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 303/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 290/2013 de 09 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 303/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 290/2013, 09-09-2014...

Sentencia Civil Nº 279/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 157/2014 de 29 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 29/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 279/2014 Núm. Recurso: 157/2014

Resumen: ..., el servei del convit i el lloguer d'un espai, n'havien d'aplicar un de diferent a cada una. Tercer. SOBRE EL TIPUS D'INCOMPLIMENT QUE POT JUSTIFICAR UNA EXCEPCIÓ DE CONTRACTE NO COMPLERT DE MANERA ADEQUADA. En els contractes bilaterals amb prestacions recíproques, la causa de l'obligació de cada una de les parts és, com diu l' article 1 274 del Codi civil espanyol, la de la part contrària. Així... ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 279/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 157/2014 de 29 de Julio de 2014 Sentencia Civil Nº 279/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 157/2014, 29-07-2014

Sentencia Civil Nº 291/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 122/2014 de 09 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 09/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 291/2014 Núm. Recurso: 122/2014

Resumen: ...de l'explotació de la via, era obligada a mantenir-la en condicions aptes per la circulació de vehicles. En no considerar acreditat la jutge a quo que s'hi hagués format aquesta placa de gel el dia dels fets, la sentència de primera instància va desestimar la demanda. Els actors hi han interposat un recurs d'apel lació. Segon. REVISIÓ DE LA VALORACIÓ DE LA PROVA. El cert és que, més enllà de les... ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 291/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 122/2014 de 09 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 291/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 122/2014, 09-09-2014

Sentencia Civil Nº 296/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 48/2014 de 16 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 16/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 296/2014 Núm. Recurso: 48/2014

Resumen: ...vint-i-nou d'abril . Així doncs, el recurs de l'apel lant no havia d'haver estat admès, tot i la seva condició de beneficiari del dret de justícia gratuïta, per la infracció del que disposa l' article 449.4 de la Llei d'Enjudiciament civil, en no haver constituït el dipòsit que diem ni haver pagat l'import de la condemna a la part actora. Els motius que es fan servir per denegar l'admissió d'un... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 296/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 48/2014 de 16 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil Nº 296/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 48/2014, 16-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 94/2014 de 01 de Julio de 2014

Orden: Civil Fecha: 01/07/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 94/2014

Resumen: ...l'administrador, i l'existència d'un poder general atorgat l'any dos mil quatre pel demandant al demandat. Val a dir que aquest apoderament no hauria servit pas per realitzar cap dels negocis que diem, en ser un poder general, que només habilita, amb caràcter general, tal com disposa l' article 1 713 del Codi civil espanyol, per realitzar actes d'administració, i no actes de disposició; a part que es refereix... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 94/2014 de 01 de Julio de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 94/2014, 01-07-2014...
49 Resultados