Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 19/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 305/2010 de 01 de Febrero de 2011

Orden: Civil Fecha: 01/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 19/2011 Núm. Recurso: 305/2010

Resumen: ...que definitivament. Cal desestimar íntegrament el recurs i confirmar plenament la sentència d'instància. Quart. la íntegra desestimació del recurs i la plena confirmació de la sentència d'instància imposen al recurrent les costes de l'alçada ( art. 398 LEC ). Primer . Apel·la la representació de la part demandada la sentència d'instància (f. 103-104 i f. i ss.) pels següents motius: 1er) la sentència parteix de l'error de considerar que el tema central del debat és que si hi hagué o no comanda de mercaderies de la demandada a l'actora, sinó que s'estén també a si van ser o no lliurades. 2on) Així, a un primer grup de factures (docs. 6 y... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 19/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 305/2010 de 01 de Febrero de 2011 Sentencia Civil Nº 19/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 305/2010, 01-02-2011

Sentencia Civil Nº 395/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 654/2010 de 20 de Julio de 2011

Orden: Civil Fecha: 20/07/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 395/2011 Núm. Recurso: 654/2010

Resumen: .... Mientras fue administrador nadie le dijo que tuviera algún daño derivado de esa puerta. El cierre no beneficiará, en concreto, a nadie. La salida pudo ser por otro lugar. Tercero . La sentencia de instancia, de fecha 5-2-2010 (f. 277 y ss.), estima íntegramente la demanda y desestima íntegramente la reconvención. Estudia en primer lugar la reconvención por razones de sistemática y... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 395/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 654/2010 de 20 de Julio de 2011 Sentencia Civil Nº 395/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 654/2010, 20-07-2011...

Sentencia Civil Nº 484/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 549/2010 de 13 de Octubre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 484/2011 Núm. Recurso: 549/2010

Resumen: ...l'habitatge. El testimoni Sr. Arturo diu haver hagut d'abandonar l'habitatge per l' actitut d' aquesta part sense que hi hagi cap constància de que mai hagi intentat cap actuació prèvia de cap mena, i la Sra. Apolonia es una testimoni de referència. 2on) error en l'apreciació de la prova: inexistència d'obres i de la necessitat de fer-les. La sentència no valora degudament la manca de prova tècnica... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 484/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 549/2010 de 13 de Octubre de 2011 Sentencia Civil Nº 484/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 549/2010, 13-10-2011...

Sentencia Civil Nº 41/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 491/2009 de 17 de Febrero de 2011

Orden: Civil Fecha: 17/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 41/2011 Núm. Recurso: 491/2009

Resumen: ...anatomopatológicas posteriores demostraron que no padecía cáncer de colon. 2º) el primer error de la sentencia, aun sin trascendencia práctica habida cuenta la doctrina de la unidad de la culpa, es considerar que se ejercita una acción de culpa extracontractual, ya que la acción ejercitada es claramente contractual (seguro médico). 3º) considera la sentencia esencial el examen que hizo la Dra. Modesta... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 41/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 491/2009 de 17 de Febrero de 2011 Sentencia Civil Nº 41/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 491/2009, 17-02-2011...

Sentencia Civil Nº 449/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1101/2010 de 21 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 21/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 449/2011 Núm. Recurso: 1101/2010

Resumen: ...Primer . Apella la representació de la part demandada els FJ 2on, 3er i 4rt i la part dispositiva de la sentència d'instància (f. 58) pels següents (f. 68 i ss.) motius: 1er) la sentència contravé criteris jurisprudencials en matèria de danys produïts per causes considerades força major: la sentència desenvolupa als seus Fonaments jurídics les diferències entre l'acció de l' art. 1902 i la de... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 449/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1101/2010 de 21 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 449/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1101/2010, 21-09-2011...

Sentencia Civil Nº 383/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 713/2010 de 18 de Julio de 2011

Orden: Civil Fecha: 18/07/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 383/2011 Núm. Recurso: 713/2010

Resumen: ...Primero . Apela la representación de la parte demandada la sentencia de instancia (f. 40 y f. 47 y ss.) por los siguientes motivos: 1º) a pesar de que esta parte presentó escrito de oposición manifestando y acreditando encontrarse en situación de concurso de acreedores, el Juzgado no ha valorado dicha excepción de falta de jurisdicción en la sentencia, causando indefensión a esta... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 383/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 713/2010 de 18 de Julio de 2011 Sentencia Civil Nº 383/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 713/2010, 18-07-2011...

Sentencia Civil Nº 463/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 902/2010 de 30 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 30/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 463/2011 Núm. Recurso: 902/2010

Resumen: ...diligència (invoca les sents. Secc. 11a AP Barcelona de 3-9-2008 i Secc. 1a de 26-5-2008, sent. AP d' Àlaba de 5-7-2006 i 26-9-2006). i la mera adopció d eles normes reglamentàries de l'activitat no són suficients per a poder apreciar que l'agent va actuar diligentment ( sent. AP València 20-7-2007 ) sentència. En aquest sentit, entén també que no s'ha desplegat pels demsndats tot un seguit d'activitats... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 463/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 902/2010 de 30 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 463/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 902/2010, 30-09-2011...

Sentencia Civil Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 390/2010 de 31 de Marzo de 2011

Orden: Civil Fecha: 31/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 160/2011 Núm. Recurso: 390/2010

Resumen: ...visto la máquina. No ha sido objeto de la pericia. Tercero . La sentencia de instancia, de fecha 4-12-2009 (f. 178 y ss.), estima íntegramente la demanda. Después de desestimar la falta de legitimación activa, que ya no es objeto de esta alzada, la sentencia desestima la excepción de contrato no cumplido opuesta por la parte demandada. Entiende que no está probado que en el... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 390/2010 de 31 de Marzo de 2011 Sentencia Civil Nº 160/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 390/2010, 31-03-2011...

Sentencia Civil Nº 478/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1024/2010 de 07 de Octubre de 2011

Orden: Civil Fecha: 07/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 478/2011 Núm. Recurso: 1024/2010

Resumen: ...l'anvers del contracte que ens ocupa. Altra cosa era el tipus d'interès moratori, que venia redactat en lletra petita i computat mensualment i que la sentència d'instància ja ha reduït. Tot el que ens ha de dur a desestimar íntegrament el recurs i a confirmar plenament la sentència d'instància. Cinquè. Les costes de l'alçada s'imposen per Llei a la part recurrent que ha de veure... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 478/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1024/2010 de 07 de Octubre de 2011 Sentencia Civil Nº 478/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1024/2010, 07-10-2011...

Sentencia Civil Nº 305/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 151/2010 de 16 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 305/2011 Núm. Recurso: 151/2010

Resumen: ...ningún tipo. No desplegó su actividad en pos de la venta. Invoca diversas sentencias de esta Audiencia. Postula la nulidad y que se retrotraigan las actuaciones al momento de evacuar el escrito de conclusiones de diligencias finales. Subsidiariamente, que se revoque la sentencia, se desestime la demanda y se absuelva a los demandados. Con costas a la actora por temeridad y mala fe. Se opone al... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 305/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 151/2010 de 16 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 305/2011, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 151/2010, 16-06-2011...
87 Resultados