Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1999 por BASSOLS MUNTADA, NURIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Bassols Muntada, Nuria Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1999

Sentencia Civil Nº 35/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 38/1999 de 13 de Diciembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 13/12/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 35/1999 Núm. Recurso: 38/1999

Resumen: ...una anàlisi dels escrits de demanda i contestació i amb la lectura de les sentències dictades en primera i segona instància, per la qual cosa s'imposa també el rebuig de l'esmentada argumentació aportada en seu cassacional. TERCER.- Per l'exposat s'escau la desestimació del recurs de cassació la qual cosa comporta de conformitat amb l' article 1715 de la Llei dŽenjudiciament civil la imposició de... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 35/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 38/1999 de 13 de Diciembre de 1999 Sentencia Civil Nº 35/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 38/1999, 13-12-1999...

Sentencia Civil Nº 36/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 44/1998 de 23 de Diciembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 23/12/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 36/1999 Núm. Recurso: 44/1998

Resumen: ...del recurs per la via de lŽ article 1692.4 de la Llei dŽenjudiciament civil la infracció de lŽarticle 348 paràgraf segon del codi civil i de la doctrina legal contemplada en les sentències del Tribunal Suprem de 6 de maig de 1996, 5 de maig de 1991 i 26 de novembre de 1992 entre dŽaltres. A redòs de l Žesmentada jurisprudència la part que recorre addueix que sŽha incomplert l' exigència... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 36/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 44/1998 de 23 de Diciembre de 1999 Sentencia Civil Nº 36/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 44/1998, 23-12-1999...

Sentencia Civil Nº 24/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/1999 de 16 de Septiembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 16/09/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 24/1999 Núm. Recurso: 27/1999

Resumen: ...actuacions i el rotllo que van trametre. Doneu la publicació establerta legalment a aquesta sentència. Aquesta és la nostra sentència, que pronunciem, manem i signem. PUBLICACIÓ.- Aquesta sentència ha estat llegida, signada i publicada el mateix dia de la seva data i en acte d'audiència pública per la magistrada d'aquesta Sala, Il×lma. Sra. Núria Bassols Muntada, Ponent d'aquestes actuacions. En dono fe... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 24/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/1999 de 16 de Septiembre de 1999 Sentencia Civil Nº 24/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 27/1999, 16-09-1999...

Sentencia Civil Nº 21/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 8/1999 de 06 de Septiembre de 1999

Orden: Civil Fecha: 06/09/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 21/1999 Núm. Recurso: 8/1999

Resumen: ...que la menor Elvira és filla extramatrimonial del senyor Esteban . Contra aquella resolució, el demandant sŽalçà en recurs dŽapel.lació davant lŽ Audiència Provincial, que en sentència de 30 de Novembre de 1998 desestimà el recurs dŽapel.lació i confirmà la sentència dictada en lŽinstància. Contra aquesta última resolució el defenent interposà un recurs de cassació i, en lŽescrit en el... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 21/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 8/1999 de 06 de Septiembre de 1999 Sentencia Civil Nº 21/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 8/1999, 06-09-1999...

Sentencia Civil Nº 28/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 20/1999 de 04 de Octubre de 1999

Orden: Civil Fecha: 04/10/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 28/1999 Núm. Recurso: 20/1999

Resumen: ..., va rebutjar els interessos de lŽagent, però aquesta resolució fou revocada per lŽ Audiència , la qual estimà de forma íntegra les pretensions del senyor Gregorio . Contra la sentència dictada en apel.lació sŽalÇa la demandada la qual a redòs de lŽ article 1692.4 de la llei processal civil esgrimeix una sèrie de motius de cassació rectament encaminats a la revocació de la sentència de lÂ... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 28/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 20/1999 de 04 de Octubre de 1999 Sentencia Civil Nº 28/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 20/1999, 04-10-1999...

Sentencia Civil Nº 30/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 14/1999 de 11 de Octubre de 1999

Orden: Civil Fecha: 11/10/1999 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 30/1999 Núm. Recurso: 14/1999

Resumen: ...supletori de prova, a manca de prova directa, que per la seva especial naturalesa (deducció personal del jutge) no es pot exigir la seva aplicació, essent excepcional la impugnació a la cassació. LŽ article 1253 del Codi Civil fa referència a les presumpcions ' hominis' o judicials i només es podria violar davant un procés inferencial absurd seguit per lŽAudiència. LŽAudiència en la sentència... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 30/1999, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 14/1999 de 11 de Octubre de 1999 Sentencia Civil Nº 30/1999, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 14/1999, 11-10-1999...
6 Resultados