Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1997 por BRUGUERA MANTE, ANTONIO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Bruguera Mante, Antonio Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1997

Sentencia Civil Nº 3/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 28/1995 de 02 de Febrero de 1997

Orden: Civil Fecha: 02/02/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 3/1997 Núm. Recurso: 28/1995

Resumen: ...Jaume Giralt, núm. 6 de Barcelona. La revisió és fonamentada en el núm. 4t de l'article 1796 de la LLei d'enjudiciament civil en allegar-se que el propietari Sr. Braulio va obtenir. L'esmentada Senténcia ferma amb 'maquinació fraudulenta', atés que va amagar al Jutjat el domicili del seu arrendatari i aquest va ser citat en estrades, per les quais coses no va poder tenir coneixement de l'existéncia... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 3/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 28/1995 de 02 de Febrero de 1997 Sentencia Civil Nº 3/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 28/1995, 02-02-1997...

Sentencia Civil Nº 27/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 48/1996 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 27/1997 Núm. Recurso: 48/1996

Resumen: ...entés la Senténcia de 2ª instáncia la qual, per tant, no podem pos invalidar. SETÉ.- Quan a costes hem d'aplicar l' art. 1 715,3 de la llei processal civil . Per tot l'anterior, en nom del Rei i per l'autoritat que ens otorga la Constitució, hem decidit,... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 27/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 48/1996 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil Nº 27/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 48/1996, 23-09-1997...

Sentencia Civil Nº 6/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/1996 de 10 de Marzo de 1997

Orden: Civil Fecha: 10/03/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 6/1997 Núm. Recurso: 3/1996

Resumen: ...béns, ni universal ni particular, per l'adquisició de l'habitatge respecte al que ara aquí es discuteix, és clar que la recorrent no pot pretendre que es rescindeixi una senténcia per vulneració dels preceptes de la comunitat de béns si no hi ha hagut cap mena de comunitat de béns; per totes les quals raons és també desestimable el segon motiu de cassació. SISE.- I el tercer, por idéntic cami... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 6/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/1996 de 10 de Marzo de 1997 Sentencia Civil Nº 6/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 3/1996, 10-03-1997...

Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 28/1997 Núm. Recurso: 15/1997

Resumen: ...senténcia. SEGON.- Els Sres. Casimiro i Asunción interposen contra aquesta última el present recurs de cassació que fonamenten en 4 motius. El 1er addueïx infracció de l' art. 24.1 de la Constitució en relació amb el 524 de la llei d'enjudiciament civil . Per Aute de 31 d'octubre de 1996, lá Sala la del Tribunal Suprem no va admetre aquest motiu hasat en infracció de prerepte constitucional, i... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil Nº 28/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 15/1997, 23-09-1997...
4 Resultados