Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2011 por PERARNAU MOYA, JOAN fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Perarnau Moya, Joan Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Tarragona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 366/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 131/2011 de 20 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 20/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 366/2011 Núm. Recurso: 131/2011

Resumen: ...fets impeditius o extintius que al·legui ( STS de 15 de febrer de 1985 ). TERCER.- En el present cas, de les proves practicades al judici, òbviament les úniques que es poden tenir en compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, no s'aprecia error en la valoració de la prova a la sentència impugnada. Oposa el demandat que si bé és cert que varen... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 366/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 131/2011 de 20 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 366/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 131/2011, 20-09-2011...

Sentencia Civil Nº 217/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 568/2010 de 24 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 24/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 217/2011 Núm. Recurso: 568/2010

Resumen: ...d'aquest Tribunal (S de 29 de març de 2011, entre moltes) que procedeix rebutjar ad limine les al·legacions en els casos que s'oposa al judici verbal derivat d'un monitori una causa diferent a la que es va oposar al monitori, doncs suposa anar contra els seus propis actes, és un frau processal ( art. 11.2 LOPJ) i genera indefensió a la part actora, la qual va lògicament al judici amb les proves per a... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 217/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 568/2010 de 24 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 217/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 568/2010, 24-05-2011...

Sentencia Civil Nº 32/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 264/2010 de 25 de Enero de 2011

Orden: Civil Fecha: 25/01/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 32/2011 Núm. Recurso: 264/2010

Resumen: ...probatori dels documents privats unilateralment fets (factures, etc.), la jurisprudència ve dient que, si bé són en principi insuficients per a acreditar el deute, poden ser suficients si en el procés existeixen altres elements probatoris susceptibles de ser valorats juntament amb aquells i que els confirmin, fent l'obligada valoració conjunta de la prova ( Sentències del Tribunal Suprem de 27 de juny de... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 32/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 264/2010 de 25 de Enero de 2011 Sentencia Civil Nº 32/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 264/2010, 25-01-2011...

Sentencia Civil Nº 208/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 542/2010 de 17 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 17/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 208/2011 Núm. Recurso: 542/2010

Resumen: PRIMER.- L' art. 449.4 LEC disposa que "En els processos en què es pretengui la condemna al pagament de les quantitats degudes per un propietari a la comunitat de veïns, no s'admet al condemnat el recurs d'apel·lació, extraordinari per infracció processal o cassació si en preparar-los no acredita que té satisfeta o consignada la quantitat líquida a què es contreu la sentència condemnatòria... PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 208/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 542/2010 de 17 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 208/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 542/2010, 17-05-2011

Sentencia Civil Nº 500/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 51/2011 de 13 de Diciembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/12/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 500/2011 Núm. Recurso: 51/2011

Resumen: ...de 1985 ). CINQUÈ.- En el present cas, de les proves practicades al judici, òbviament les úniques que es poden tenir en compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, no s'aprecia error en la sentència impugnada. Per a desestimar la demanda en hi havia prou en aplicar l' art. 7 CC , que estableix que "els drets s'han d'exercitar conforme les... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 500/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 51/2011 de 13 de Diciembre de 2011 Sentencia Civil Nº 500/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 51/2011, 13-12-2011...

Sentencia Civil Nº 348/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 163/2011 de 13 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 348/2011 Núm. Recurso: 163/2011

Resumen: ...crítica, o si, pel contrari, l'apreciació conjunta de la prova és la procedent ( SSTS 15-2-1999 i 26-1-1998 , entre moltes). En el present cas, de les proves practicades al judici, òbviament les úniques que es poden tenir en compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, no s'aprecia error en la sentència impugnada. Al·lega la recurrent que la culpa de que el... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 348/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 163/2011 de 13 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 348/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 163/2011, 13-09-2011...

Sentencia Civil Nº 166/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 352/2009 de 12 de Abril de 2011

Orden: Civil Fecha: 12/04/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 166/2011 Núm. Recurso: 352/2009

Resumen: ...PRIMER.- S'interposa recurs pel demandant contra sentència que disposa tenir per finalitzat el procediment promogut per Marí Luz , Aurora i Jeronimo contra Eusebio i contra NOCSA Cía. de Construcción S.L., en exercici d'acció reivindicatòria, sense fer imposició de costes (apartat Primer de la Part dispositiva de la sentència, la qual resol en el seu apartat Segon l'altra procediment... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 166/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 352/2009 de 12 de Abril de 2011 Sentencia Civil Nº 166/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 352/2009, 12-04-2011...

Sentencia Civil Nº 380/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 74/2011 de 27 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 27/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 380/2011 Núm. Recurso: 74/2011

Resumen: ..., contrària a les màximes d'experiència o a les normes de la sana crítica, o si, pel contrari, l'apreciació conjunta de la prova és la procedent ( SSTS 15-2-1999 i 26-1-1998, entre moltes ). TERCER.- En el present cas, de les proves practicades al judici, òbviament les úniques que es poden tenir en compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, no s'aprecia... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 380/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 74/2011 de 27 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 380/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 74/2011, 27-09-2011...

Sentencia Civil Nº 197/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 440/2010 de 12 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 12/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 197/2011 Núm. Recurso: 440/2010

Resumen: ..., o si, pel contrari, l'apreciació conjunta de la prova és la procedent ( SSTS 15-2-1999 i 26-1-1998 , entre moltes). SEGON.- En el present cas, de les proves practicades al judici, òbviament les úniques que es poden tenir en compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, no s'aprecia error en la valoració de la prova a la sentència impugnada. Front... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 197/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 440/2010 de 12 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 197/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 440/2010, 12-05-2011...

Sentencia Civil Nº 281/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 20/2011 de 23 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 23/06/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 281/2011 Núm. Recurso: 20/2011

Resumen: ...quantitat de 18.000 euros (9.000 euros per cada un d'ells). La sentència impugnada considera provat que respecte a aquests dos contractes va haver un mutu dissens, de manera que ambdues parts contractants varen voluntàriament abandonar els contractes. Examinant aquests tipus de contractes, ja dèiem a la nostra sentència de 29-5-2011 que " respecto a la naturaleza jurídica de tales contratos, este... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 281/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 20/2011 de 23 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 281/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 20/2011, 23-06-2011...
93 Resultados