Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Girona fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Civil Tribunal: AP - Girona

Sentencia CIVIL Nº 658/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1312/2018 de 01 de Octubre de 2019

Orden: Civil Fecha: 01/10/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Alexandre Contreras Coy Núm. Sentencia: 658/2019 Núm. Recurso: 1312/2018

Resumen: ...de la restitución de cantidades interesada y oposición a los intereses del artículo 1.303 del Código Civil .La sentencia recurrida estimó parcialmente la acción interesada por la parte actora, desestimando las pretensión de prescripción interesada, y declarando la nulidad de la cláusula de gastos litigiosa, así como acordando la restitución de la mitad de los gastos notariales, registrales y de... ...Sentencia CIVIL Nº 658/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1312/2018 de 01 de Octubre de 2019 Sentencia CIVIL Nº 658/2019, AP - Girona, Sec. 1, Rec 1312/2018, 01-10-2019...

Sentencia CIVIL Nº 752/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 201/2019 de 23 de Octubre de 2019

Orden: Civil Fecha: 23/10/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Alexandre Contreras Coy Núm. Sentencia: 752/2019 Núm. Recurso: 201/2019

Resumen: ...RESARCITORIAS tendentes a que mi representada le restituya los conceptos que la misma abonó con ocasión de las mismas, las cuales SÍ que están sometidas al término previsto en nuestro Código Civil y otras Leyes especiales.Siendo una cuestión meridianamente clara el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de una condición general de la contratación, por ejercitarse una acción de nulidad radical y no... ...Sentencia CIVIL Nº 752/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 201/2019 de 23 de Octubre de 2019 Sentencia CIVIL Nº 752/2019, AP - Girona, Sec. 1, Rec 201/2019, 23-10-2019...

Sentencia CIVIL Nº 398/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1320/2018 de 24 de Mayo de 2019

Orden: Civil Fecha: 24/05/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Ferrero Hidalgo, Fernando Núm. Sentencia: 398/2019 Núm. Recurso: 1320/2018

Resumen: ...situaciónSEXTO.- Por todo lo dicho, procede desestimar el recurso interpuesto y de acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer las costas del recurso al recurrente.Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación... ...Sentencia CIVIL Nº 398/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1320/2018 de 24 de Mayo de 2019 Sentencia CIVIL Nº 398/2019, AP - Girona, Sec. 1, Rec 1320/2018, 24-05-2019...

Sentencia CIVIL Nº 217/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 625/2016 de 14 de Junio de 2017

Orden: Civil Fecha: 14/06/2017 Tribunal: AP - Girona Ponente: Cruz Moratones, Carles Núm. Sentencia: 217/2017 Núm. Recurso: 625/2016

Resumen: ...reforma com la que planteja el perit de la demandada i per aquesta raó entenem perfectament valorada i raonada la prova pel jutge d'instància, cosa que obliga a desestimar el recurs i confirmar plenament la sentència d'instància.Sisè.La desestimació del recurs d'apel lació comporta imposar el pagament de les costes d'aquesta alçada a la part apel lant com a conseqüència del seu recurs, en aplicació de... Sentencia CIVIL Nº 217/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 625/2016 de 14 de Junio de 2017 Sentencia CIVIL Nº 217/2017, AP - Girona, Sec. 1, Rec 625/2016, 14-06-2017

Sentencia CIVIL Nº 294/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 413/2017 de 03 de Julio de 2017

Orden: Civil Fecha: 03/07/2017 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 294/2017 Núm. Recurso: 413/2017

Resumen: ...néts.Aquest tribunal ja ha dit, per exemple a la sentència de 27 de maig de 2.009 , que l'article 135-2 del CF preveia específicament que els pares han de facilitar la relació dels seus fills amb tots els seus parents, i afegia'especialment amb l'avi i l'àvia'i que només ho podien impedir quan hi havia justa causa.Actualment els articles 233-2.2 c, 233-12 i 234-7 del Codi Civil de Catalunya també preveuen... Sentencia CIVIL Nº 294/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 413/2017 de 03 de Julio de 2017 Sentencia CIVIL Nº 294/2017, AP - Girona, Sec. 2, Rec 413/2017, 03-07-2017

Sentencia Civil Nº 127/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 655/2015 de 19 de Mayo de 2016

Orden: Civil Fecha: 19/05/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Ruiz De Aguiar, Nuria Lefort Núm. Sentencia: 127/2016 Núm. Recurso: 655/2015

Resumen: ...ha impedido la práctica de la prueba acordada que le hubiera permitido acreditar con total certeza cuanto afirma. CUARTO.- Costas. Por todo lo dicho, procede desestimar el recurso interpuesto y de acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , imponer al apelante las costas de esta alzada. VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. Sentencia Civil Nº 127/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 655/2015 de 19 de Mayo de 2016 Sentencia Civil Nº 127/2016, AP - Girona, Sec. 1, Rec 655/2015, 19-05-2016

Sentencia Civil Nº 27/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 561/2015 de 26 de Enero de 2016

Orden: Civil Fecha: 26/01/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 27/2016 Núm. Recurso: 561/2015

Resumen: ...si estem al respectiu valor del sòl i de la construcció, com resulta dels dos dictàmens pericials. Si s'hagués produït aquesta situació sembla clar que ens trobaríem davant d'una construcció extralimitada, o per ser més precisos, ínfimament extralimitada, el que ens abocaria a una resposta jurídica diferent a la que pretenien els demandats, d'acord amb el que preveu l' article 542-9 del Codi civil... Sentencia Civil Nº 27/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 561/2015 de 26 de Enero de 2016 Sentencia Civil Nº 27/2016, AP - Girona, Sec. 2, Rec 561/2015, 26-01-2016

Sentencia Civil Nº 69/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 752/2015 de 20 de Marzo de 2016

Orden: Civil Fecha: 20/03/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Ferrero Hidalgo, Fernando Núm. Sentencia: 69/2016 Núm. Recurso: 752/2015

Resumen: ..., sino que la información dada fue errónea, por no decir, falsa. OCTAVO.-Por todo lo dicho, procede desestimar el recurso interpuesto y de acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer las costas del recurso al recurrente. VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación... ...Sentencia Civil Nº 69/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 752/2015 de 20 de Marzo de 2016 Sentencia Civil Nº 69/2016, AP - Girona, Sec. 1, Rec 752/2015, 20-03-2016...

Sentencia Civil Nº 167/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 194/2015 de 13 de Julio de 2015

Orden: Civil Fecha: 13/07/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Cruz Moratones, Carles Núm. Sentencia: 167/2015 Núm. Recurso: 194/2015

Resumen: ...), la doctrina alemanya Anscheínsbeweis (aparença de prova) i recentment a França, on se l'anomena faute virtuelle (culpa virtual), i a Itàlia, en relació amb la responsabilitat civil dels sanitaris. En definitiva, tal doctrina opera quan, d'acord amb l'ús ordinari (o normal succeir) de les coses o segons la comuna experiència, el resultat danyós desproporcionat no es pot explicar si no és per... ...Sentencia Civil Nº 167/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 194/2015 de 13 de Julio de 2015 Sentencia Civil Nº 167/2015, AP - Girona, Sec. 1, Rec 194/2015, 13-07-2015...

Sentencia Civil Nº 180/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 286/2015 de 21 de Julio de 2015

Orden: Civil Fecha: 21/07/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Ruiz De Aguiar, Nuria Lefort Núm. Sentencia: 180/2015 Núm. Recurso: 286/2015

Resumen: .... Por todo lo dicho, procede desestimar íntegramente el recurso interpuesto y de acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que proceda la imposición de costas. VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación... ...Sentencia Civil Nº 180/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 286/2015 de 21 de Julio de 2015 Sentencia Civil Nº 180/2015, AP - Girona, Sec. 1, Rec 286/2015, 21-07-2015...
3544 Resultados