Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7560/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4621/2007 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7560/2007 Núm. Recurso: 4621/2007

Resumen: ..., s'ha d'atendre la revisió proposada, que per altra banda ja està incorporada als fonaments jurídics de la sentència, ja que aquest foli correspon al mateix document que valora el jutjador i en base al qual es realitza la valoració de les causes d'oposició de la part demandada, document, per la qual cosa és indiscutible la seva transcendència. Per tant, cal suplir la omissió de la relació fàctica en... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7560/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4621/2007 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7560/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4621/2007, 02-11-2007...

Sentencia Social Nº 8197/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6823/2006 de 21 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 21/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8197/2007 Núm. Recurso: 6823/2006

Resumen: ...UNIC.- Contra la sentència que desestima la demanda de declaració de grau d'incapacitat permanent total, postula la defensa de la part actora, com a únic motiu de recurs, emparat en la via de l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de procediment laboral, la infracció de l' art. 135 de la LGSS de 1974, en relació a la Disposició transitòria 5 bis de la LGSS de 1994, indicant que la descripció de... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8197/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6823/2006 de 21 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 8197/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6823/2006, 21-11-2007...

Sentencia Social Nº 7649/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5481/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7649/2007 Núm. Recurso: 5481/2007

Resumen: ...principi de tutela judicial efectiva, per la qual cosa demana que s'acordi la nul.litat de les actuacions i que es retrotraiguin al moment de dictar-se la sentència, per tal que el jutjador procedeixi a reiterar el requeriment a l'empresa per tal que aporti les fitxes d'entrada i sortida de la treballadora, o bé, estimi provats els fets al.legats en la demanda, en relació a la jornada de la demandant.La... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7649/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5481/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7649/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5481/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 8341/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5765/2006 de 26 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8341/2007 Núm. Recurso: 5765/2006

Resumen: ...l'empresa.L'article 26.2 del ET indica que no tindran consideració de salari les quantitats cobrades pel treballador en concepte de indemnitzacions o suplits per les despeses realitzades com a conseqüència de la seva activitat laboral, les prestacions e indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.Aquest article s'ha de posar en relació amb el... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8341/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5765/2006 de 26 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 8341/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5765/2006, 26-11-2007...

Sentencia Social Nº 7566/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5314/2006 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7566/2007 Núm. Recurso: 5314/2006

Resumen: ..., mentre està en situació de gaudi de les vacances anuals. Aquesta qüestió ha estat examinada també per aquesta Sala Social, de forma reiterada, concretament en les sentències de data 11-01-2006, rec. 6524-2004; de 5.5.2005 en recurs 2427/2004; 2 de novembre de 2005, rec. 4342-04, valorant que l' article 209.3 de la Llei general de la Seguretat social estableix que en el cas que el període de vacances no... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7566/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5314/2006 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7566/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5314/2006, 02-11-2007...

Sentencia Social Nº 7563/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4988/2006 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7563/2007 Núm. Recurso: 4988/2006

Resumen: ...norma correcta, lo que supone el deber judicial de dar respuesta adecuada y congruente con respecto a los hechos que determinen la «causa petendi», de tal modo que sólo ellos, junto con la norma que les sea correctamente aplicable, sean los que determinen el fallo (sentencia 142/87)."Aplicant l'esmentada doctrina al cas que ens ocupa, s'ha de concloure en el sentit de desestimar el motiu del recurs... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7563/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4988/2006 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7563/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4988/2006, 02-11-2007...

Sentencia Social Nº 1473/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 455/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1473/2007 Núm. Recurso: 455/2005

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda de declaració de incapacitat permanent en grau d'absoluta, la part actora interposa recurs de suplicació emparat en un primer motiu que indica com a revisió de fets provats, però sense proposar un relat alternatiu, ja que admet la descripció de les patologies que relata la sentència, però les valora amb un diferent efecte incapacitat, valoració... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1473/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 455/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1473/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 455/2005, 20-02-2007...

Sentencia Social Nº 1470/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 852/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1470/2007 Núm. Recurso: 852/2005

Resumen: ...conseqüència, el primer motiu del recurs ha de ser desestimat. QUART. El següent motiu del recurs, per la via de l' article 191 c) de la LPL , al lega la infracció per inaplicació, dels articles 1.1 del ET , en relació al article 8.1 del mateix text legal , en relació a la jurisprudència que cita, contretament, la sentència del TS de 3 de maig de 2005 , i la sentència d'aquesta Sala Social de 4-05-2005 . La... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1470/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 852/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1470/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 852/2005, 20-02-2007...

Sentencia Social Nº 490/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1021/2006 de 22 de Enero de 2007

Orden: Social Fecha: 22/01/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 490/2007 Núm. Recurso: 1021/2006

Resumen: ...declarades provades, tal com valora la jutgessa de instància. Els previs raonaments han de comportar, en conseqüència, la desestimació del recurs i, per tant, la confirmació de la sentència dictada. Vistos els preceptes legals esmentats,... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 490/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1021/2006 de 22 de Enero de 2007 Sentencia Social Nº 490/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1021/2006, 22-01-2007...

Sentencia Social Nº 176/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7308/2006 de 12 de Enero de 2007

Orden: Social Fecha: 12/01/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 176/2007 Núm. Recurso: 7308/2006

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda d'acomiadament dirigida contra l'extinció del contracte d'obra o servei determinat, ha presentat recurs de suplicació la part actora, que ha estat impugnat per les demandades Centros Comerciales Carrefour SA i per Mútua Universal Mugenat. SEGON. El primer motiu de recurs consisteix en la revisió dels fets provats, per la via de l'article 191 b... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 176/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7308/2006 de 12 de Enero de 2007 Sentencia Social Nº 176/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7308/2006, 12-01-2007...
432 Resultados