Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7560/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4621/2007 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7560/2007 Núm. Recurso: 4621/2007

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7560/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4621/2007 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7560/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4621/2007, 02-11-2007

Sentencia Social Nº 8197/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6823/2006 de 21 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 21/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8197/2007 Núm. Recurso: 6823/2006

Resumen: ...ha valorat el jutge de instància, les múltiples malalties que pateix la demandant, si bé li poden requerir tractament mèdic no li comporten unes limitacions rellevants de la seva capacitat funcional i menys en atenció a les que li requereix la seva professió de recepcionista que és de caràcter sedentaria i no li exigeix realitzar esforços físics. En conseqüència, hem de desestimar el recurs i... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8197/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6823/2006 de 21 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 8197/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6823/2006, 21-11-2007...

Sentencia Social Nº 7649/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5481/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7649/2007 Núm. Recurso: 5481/2007

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7649/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5481/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7649/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5481/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 8341/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5765/2006 de 26 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8341/2007 Núm. Recurso: 5765/2006

Resumen: ...l'empresa.L'article 26.2 del ET indica que no tindran consideració de salari les quantitats cobrades pel treballador en concepte de indemnitzacions o suplits per les despeses realitzades com a conseqüència de la seva activitat laboral, les prestacions e indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.Aquest article s'ha de posar en relació amb el... ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8341/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5765/2006 de 26 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 8341/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5765/2006, 26-11-2007

Sentencia Social Nº 7566/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5314/2006 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7566/2007 Núm. Recurso: 5314/2006

Resumen: ...d'Accidents de treball i Malalties professionals de la Seguretat Social, per aplicació indeguda, en relació a la disposició addicional 11ena de la LGSS.El motiu de la infracció que es denúncia, es basa en què considera que la baixa mèdica del treballador es va produir quan es trobava gaudint del període de vacances anuals no exercitades i pendents de realitzar en la data de cessament en l'empresa.La qüestió... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7566/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5314/2006 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7566/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5314/2006, 02-11-2007...

Sentencia Social Nº 7563/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4988/2006 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7563/2007 Núm. Recurso: 4988/2006

Resumen: ...norma correcta, lo que supone el deber judicial de dar respuesta adecuada y congruente con respecto a los hechos que determinen la «causa petendi», de tal modo que sólo ellos, junto con la norma que les sea correctamente aplicable, sean los que determinen el fallo (sentencia 142/87)."Aplicant l'esmentada doctrina al cas que ens ocupa, s'ha de concloure en el sentit de desestimar el motiu del recurs... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7563/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4988/2006 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7563/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4988/2006, 02-11-2007...

Sentencia Social Nº 1473/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 455/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1473/2007 Núm. Recurso: 455/2005

Resumen: ...que ha de fer valdre pel motiu jurídic de l' article 191 c ), per la qual cosa aquest motiu s'ha de rebutjar. SEGON. El segon motiu, per la via de l' apartat c) de l'article 191 de la Llei processal i es denúncia pel recorrent la infracció de l' art. 137 de la LGSS , en relació al article 8 de la Llei 24/1997 , de Llei de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social. Indica el... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1473/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 455/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1473/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 455/2005, 20-02-2007...

Sentencia Social Nº 1470/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 852/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1470/2007 Núm. Recurso: 852/2005

Resumen: ...jurisprudencial que per coneguda no cal citar, ha reiterat que la incompetència de l'ordre social de la jurisdicció, (que és el tema de fons del litigi ja que es prova que existeix una relació contractual però no laboral), es tracta d'una qüestió d'ordre públic processal que ha de resoldre l'òrgan judicial amb llibertat de criteri. Per tant el Tribunal no pot quedar subjecte als motius concrets del recurs, i... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1470/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 852/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1470/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 852/2005, 20-02-2007...

Sentencia Social Nº 490/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1021/2006 de 22 de Enero de 2007

Orden: Social Fecha: 22/01/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 490/2007 Núm. Recurso: 1021/2006

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 490/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1021/2006 de 22 de Enero de 2007 Sentencia Social Nº 490/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1021/2006, 22-01-2007

Sentencia Social Nº 176/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7308/2006 de 12 de Enero de 2007

Orden: Social Fecha: 12/01/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 176/2007 Núm. Recurso: 7308/2006

Resumen: PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda d'acomiadament dirigida contra l'extinció del contracte d'obra o servei determinat, ha presentat recurs de suplicació la part actora, que ha estat impugnat per les demandades Centros Comerciales Carrefour SA i per Mútua Universal Mugenat. SEGON. El primer motiu de recurs consisteix en la revisió dels fets provats, per la via de l'article 191 b... ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 176/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7308/2006 de 12 de Enero de 2007 Sentencia Social Nº 176/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7308/2006, 12-01-2007
432 Resultados