Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7332/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4984/2006 de 25 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 25/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7332/2007 Núm. Recurso: 4984/2006

Resumen: ...PRIMER.- Enfront la sentència d'instància, que estimà la demanda presentada pel treballador en reclamació per Incapacitat Permanent Total, que se li havia reconegut per sentència l'any 2.004 i que l'institut demandat va deixar sense efecte, per revisió de grau, s'interposa per aquest Recurs de Suplicació, el qual té per objecte examinar les infraccions de normes substantives o de la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7332/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4984/2006 de 25 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7332/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4984/2006, 25-10-2007...

Sentencia Social Nº 7092/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3966/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7092/2007 Núm. Recurso: 3966/2006

Resumen: ...estat objecte d'impugnació pel demandant.En l'únic motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei General de la Seguretat Social , l'Institut recurrent entén que la sentència ha infringit l' article 137.4 de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'article 124 de la mateixa llei i afirma que les lesions que pateix l'actora no són incapacitants i, a... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7092/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3966/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7092/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3966/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7091/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4289/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7091/2007 Núm. Recurso: 4289/2006

Resumen: ...retribuït en les mateixes condicions de rendiment, professionalitat i eficàcia que qualsevol altre treballador en el mateix lloc de treball (sentències del Tribunal Suprem de 22 de setembre, 21 d'octubre i 7 de novembre de 1988, 9 i 17 de març, 13 de juny i 27 de juliol de 1989, i 23 i 27 de febrer i 14 de juny de 1990, entre d'altres).Tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7091/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4289/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7091/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4289/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7080/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2204/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7080/2007 Núm. Recurso: 2204/2006

Resumen: ...impugnación del presente recurso, de que el accidente se produjo en el año 1986 y fue una agravación de las dolencias derivadas de aquél el que determinara por primera vez la declaración de invalidez en el año 1999. Y ello porque lo que en dichas sentencias se ha dicho, cambiando el criterio anteriormente mantenido de forma reiterada por esta misma Sala, es que en el sistema español de Seguridad Social la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7080/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2204/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7080/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2204/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7093/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3826/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7093/2007 Núm. Recurso: 3826/2006

Resumen: ...metges que consten a les actuacions, que ja han estat valorats pel jutge d'instància, sense que s'hagin aportat noves proves mèdiques objectives que posin de relleu l'equivocació d'aquest i com reiteradament ha assenyalat la Sala en aplicació d'una jurisprudència constant (Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7093/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3826/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7093/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3826/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7368/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3182/2006 de 25 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 25/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7368/2007 Núm. Recurso: 3182/2006

Resumen: ...y tendinosas" i, a més, no té res a veure amb l'accident de treball que va patir l'actor el 6.2.2002.SEGON.- El recurs consta d'un únic motiu, correctament emparat en l' article 191, apartat c) de la Llei de Procediment Laboral , en el que el recorrent afirma que la sentència ha infringit l' art. 115 de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'article 116 de la mateixa Llei i el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7368/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3182/2006 de 25 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7368/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3182/2006, 25-10-2007...

Sentencia Social Nº 6974/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2519/2006 de 17 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 17/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6974/2007 Núm. Recurso: 2519/2006

Resumen: ..., informe Dr. Inocencio i 39 Informe en el qual s'acredita que la pacient ha estat atesa a l'Hospital Casa de Salut de València, així com en el seu propi escrit de reclamació prèvia.Doncs bé, la primera modificació ha de desestimada, perquè cap importància té el que es vol afegir, de cara a modificar la decisió de la sentència, perquè ja consta en l'esmentat fet provat que a l'actora tant el dia 8 com el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6974/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2519/2006 de 17 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6974/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2519/2006, 17-10-2007...

Sentencia Social Nº 6938/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4398/2007 de 16 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 16/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6938/2007 Núm. Recurso: 4398/2007

Resumen: ...l'apartat c) del mateix l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , denuncia la recurrent que la sentència que s'impugna infringeix l' article 54.2 a) de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb els articles 20 i 45 de la mateixa norma i el 131 bis de la Llei General de la Seguretat Social i jurisprudència al respecte y al.lega, en síntesi, que en la resolució del present litigi s'ha de tenir en... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6938/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4398/2007 de 16 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6938/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4398/2007, 16-10-2007...

Sentencia Social Nº 7458/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5147/2006 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7458/2007 Núm. Recurso: 5147/2006

Resumen: ...se den un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario, pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones de trabajo normales aquéllas en las que resalten tales carencias, en cuanto es incuestionable que la persona en el ámbito empresarial ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables (sentencia de 30 de septiembre de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7458/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5147/2006 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7458/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5147/2006, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7152/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4943/2006 de 19 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 19/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7152/2007 Núm. Recurso: 4943/2006

Resumen: ...ha declarat reiteradament -Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, perquè tenint en compte les lesions que afecten l'actora, les quals es recullen en els fets provats segon i quart, que l'Institut... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7152/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4943/2006 de 19 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7152/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4943/2006, 19-10-2007...
354 Resultados