Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7332/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4984/2006 de 25 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 25/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7332/2007 Núm. Recurso: 4984/2006

Resumen: ...actora no l'incapaciten totalment per la seva professió habitual d'oficial 2ª metal.lúrgic perquè segons els documents nº 12, 13, 14 i 15 presenta un procés degeneratiu i discal amb estudi EMG de 1.3.2066 normal.La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel R.D.L. 1/1994, de 20 de juny, en la redacció que li va donar la Llei 24/1997 , de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7332/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4984/2006 de 25 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7332/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4984/2006, 25-10-2007...

Sentencia Social Nº 7092/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3966/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7092/2007 Núm. Recurso: 3966/2006

Resumen: ...fins el 18.8.2002 i va causar nova alta en l'esmentat règim el 2.5.2004, iniciant un procés d'IT sis mesos més tard el 3.11.2004. És cert també que mitjançant resolució de data 8.10.2002, l'Entitat Gestora va resoldre que no procedia declarar-la en situació d'Incapacitat Permanent i que el Jutjat Social nº 1 de Sabadell, va desestimar la seva demanda en data 20.2.2004, però també ho és que les... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7092/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3966/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7092/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3966/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7091/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4289/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7091/2007 Núm. Recurso: 4289/2006

Resumen: ...demandada que ja han estat valorats per la jutgessa d'instància, sense que s'hagin aportat noves proves mèdiques objectives que posin de relleu l'equivocació d'aquesta, i com reiteradament ha assenyalat la Sala en aplicació d'una jurisprudència constant (Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990, i 24 de gener de 1.991... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7091/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4289/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7091/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4289/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7080/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2204/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7080/2007 Núm. Recurso: 2204/2006

Resumen: ...treballadora codemandada va patir diverses recaigudes (quan encara estava assegurat el risc per l'Institut Nacional de la Seguretat Social) i posteriorment, va tornar a recaure el 7 de febrer i el 6 de novembre de l'any 2.000, -quan ja estava assegurada per la Mútua demandant- i al final fou necessari practica-li d'una artrodesi (fet provat segon i fonament de dret segon), a conseqüència de la qual va ser... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7080/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2204/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7080/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2204/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7093/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3826/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7093/2007 Núm. Recurso: 3826/2006

Resumen: ...de un tumor blanco en la rodilla derecha, practicándosele artrodesis. Severas lesiones artrósicas en ambas rodillas (RX de 1/3/05). Severa osteoporosis (Rx 1/3/05. HTA. Cardiopatía isquémica". Fonamenta aquesta petició en la totalitat de la prova documental que va aportar, així com en l'informe del perit mèdic de la part demandada.La pretensió s'ha de desestimar perquè es fonamenta en els informes... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7093/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3826/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7093/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3826/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7368/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3182/2006 de 25 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 25/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7368/2007 Núm. Recurso: 3182/2006

Resumen: ...y tendinosas" i, a més, no té res a veure amb l'accident de treball que va patir l'actor el 6.2.2002.SEGON.- El recurs consta d'un únic motiu, correctament emparat en l' article 191, apartat c) de la Llei de Procediment Laboral , en el que el recorrent afirma que la sentència ha infringit l' art. 115 de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'article 116 de la mateixa Llei i el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7368/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3182/2006 de 25 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7368/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3182/2006, 25-10-2007...

Sentencia Social Nº 6974/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2519/2006 de 17 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 17/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6974/2007 Núm. Recurso: 2519/2006

Resumen: ...incorrectament l' article 5.3 del R.D. 63/1995 , de 20 de gener, sobre Ordenació de prestacions sanitàries del sistema nacional de salut i l' article 9 de la Llei 16/2003, de 29 de maig de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut i l'article 102.3 de la Llei General de la Seguretat Social aprovada pel R.D. 2065/1974, que encara es troba vigent en aquesta matèria.Entén el recurrent que en el present cas... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6974/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2519/2006 de 17 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6974/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2519/2006, 17-10-2007...

Sentencia Social Nº 6938/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4398/2007 de 16 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 16/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6938/2007 Núm. Recurso: 4398/2007

Resumen: ...l'apartat c) del mateix l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , denuncia la recurrent que la sentència que s'impugna infringeix l' article 54.2 a) de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb els articles 20 i 45 de la mateixa norma i el 131 bis de la Llei General de la Seguretat Social i jurisprudència al respecte y al.lega, en síntesi, que en la resolució del present litigi s'ha de tenir en... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6938/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4398/2007 de 16 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6938/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4398/2007, 16-10-2007...

Sentencia Social Nº 7458/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5147/2006 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7458/2007 Núm. Recurso: 5147/2006

Resumen: ...demandant.SEGON.- En l'únic motiu del recurs, emparat correctament en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , la part recorrent denuncia la infracció de l' article 137.5, de la Llei General de la Seguretat Social , que defineix la Incapacitat Permanent Absoluta, i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la part actora no la incapaciten de manera absoluta per a tota professió u... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7458/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5147/2006 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7458/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5147/2006, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7152/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4943/2006 de 19 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 19/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7152/2007 Núm. Recurso: 4943/2006

Resumen: ...ha declarat reiteradament -Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, perquè tenint en compte les lesions que afecten l'actora, les quals es recullen en els fets provats segon i quart, que l'Institut... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7152/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4943/2006 de 19 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7152/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4943/2006, 19-10-2007...
354 Resultados