Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 8195/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5964/2007 de 04 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 04/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 8195/2008 Núm. Recurso: 5964/2007

Resumen: ...relació laboral existent entre l'actora i les demandades. Aquesta qüestió ha estat ja resolta reiteradament per aquest Tribunal Superior a sentències com les de 16-11-2007, 10-12- 2007,12-12-2007,17-12-2007, 5 i 15 i 21-2-2008 i 12-6-2008, entre d'altres. I en el sentit d'aplicar a Radiotelevisión Española i les seves societats instrumentals el règim configurat pels funcionaris públics i d'organismes i... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 8195/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5964/2007 de 04 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8195/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5964/2007, 04-11-2008...

Sentencia Social Nº 1066/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9187/2007 de 05 de Febrero de 2008

Orden: Social Fecha: 05/02/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 1066/2008 Núm. Recurso: 9187/2007

Resumen: ...per l'empresa i per tant no revisable per aquest Tribunal.No ha existit doncs vulneració d'aquests drets i per tant l'acomiadament ha estat correctament qualificat com a improcedent i s'imposa per tant desestimar el recurs i confirmar íntegrament la sentència del Jutjat.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 1066/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 9187/2007 de 05 de Febrero de 2008 Sentencia Social Nº 1066/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 9187/2007, 05-02-2008...

Sentencia Social Nº 7302/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6908/2007 de 03 de Octubre de 2008

Orden: Social Fecha: 03/10/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7302/2008 Núm. Recurso: 6908/2007

Resumen: ...qual prestava serveis la demandant la necessitat d'adaptar-se a la lliure competència, el que en cap cas es demostra hagi estat considerat com a "reestructuració dins l'àmbit de la Unió Europea". Això imposa aplicar la legislació vigent i per tant desestimar el motiu i el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social, seguint amb això el criteri reiterart d'aquesta Sala en... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7302/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6908/2007 de 03 de Octubre de 2008 Sentencia Social Nº 7302/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6908/2007, 03-10-2008...

Sentencia Social Nº 1704/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3856/2007 de 22 de Febrero de 2008

Orden: Social Fecha: 22/02/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 1704/2008 Núm. Recurso: 3856/2007

Resumen: ...prestava serveis la demandant la necessitat d'adaptar-se a la lliure competència, el que en cap cas es demostra hagi estat considerat com a "reestructuració dins l'àmbit de la Unió Europea". Això imposa aplicar la legislació vigent i per tant desestimar el motiu i el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social, seguint amb aixó el criteri reiterat d'aquesta Sala en sentències com la... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 1704/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3856/2007 de 22 de Febrero de 2008 Sentencia Social Nº 1704/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3856/2007, 22-02-2008...

Sentencia Social Nº 4365/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2188/2008 de 27 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 27/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 4365/2008 Núm. Recurso: 2188/2008

Resumen: ...que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 8 de novembre de 2007, que contenia la decisió següent:"Que, desestimando las excepciones procesales planteadas, y entrando en el examen del fondo del asunto, debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el SINDICATO ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 4365/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2188/2008 de 27 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4365/2008, TSJ Cataluña, Rec 2188/2008, 27-05-2008...

Sentencia Social Nº 3649/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1510/2008 de 05 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 05/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 3649/2008 Núm. Recurso: 1510/2008

Resumen: ...efectes de la resolució del procediment. En aquest cas la recurrent pretén introduir modificacions accessòries en el relat fàctic procedent del Jutjat Social que, malgrat la seva major o menor fonamentació en la prova esdevenen intrascendents als efectes del nucli essencial debatut en aquest procediment: l'extinció de contractes temporals per finalització d'obra determinada sense que la mateixa hagi... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 3649/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1510/2008 de 05 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3649/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1510/2008, 05-05-2008...

Sentencia Social Nº 8435/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 139/2008 de 12 de Noviembre de 2008

Orden: Social Fecha: 12/11/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 8435/2008 Núm. Recurso: 139/2008

Resumen: ...en el que se ejercita una acción de condena contra una Entidad gestora, pues, como señala la Sentencia 207/1989, de 14 de diciembre, del Tribunal Constitucional EDJ1989/11306 la Sentencia que se dicte en ese proceso "producirá efectos exclusivamente entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el trabajador, sin que tercero alguno pueda verse afectado en su esfera patrimonial" cuando las... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 8435/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 139/2008 de 12 de Noviembre de 2008 Sentencia Social Nº 8435/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 139/2008, 12-11-2008...

Sentencia Social Nº 2305/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 4191/2007 de 12 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 12/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 2305/2008 Núm. Recurso: 4191/2007

Resumen: ...una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 14 de març de 2007 , que contenia la decisió següent: " Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Alonso contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) absolviendo a esta entidad de los pedimentos formulados "Segon. En aquesta sentència es declaren... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 2305/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 4191/2007 de 12 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 2305/2008, TSJ Cataluña, Rec 4191/2007, 12-03-2008...

Sentencia Social Nº 2258/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 56/2008 de 11 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 11/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 2258/2008 Núm. Recurso: 56/2008

Resumen: ...Miguel a la sentència del Jutjat Social 1 Barcelona de data 27 de juliol de 2007 dictada en el procediment núm. 370/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Paula i -F.G.S.-Primer. En data 21.05.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 2258/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 56/2008 de 11 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 2258/2008, TSJ Cataluña, Rec 56/2008, 11-03-2008...

Sentencia Social Nº 3212/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8952/2007 de 15 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 15/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 3212/2008 Núm. Recurso: 8952/2007

Resumen: .... Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.ESTIMEM el recurs de suplicació interposat per "Residencia Geriàtrica Bell Resguard" contra la sentència de 3 d'agost de 2007 del Jutjat Social número 2 de Mataró , que REVOQUEM; DESESTIMEM la demanda i absolem l'empresa demandada, sense imposició de costes.Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 3212/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8952/2007 de 15 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3212/2008, TSJ Cataluña, Rec 8952/2007, 15-04-2008...
398 Resultados