Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 250/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2231/2003 de 14 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 14/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 250/2008 Núm. Recurso: 2231/2003

Resumen: ...desprès de celebrar la vista oral el dia 23 de setembre de 2003 en el Jutjat Social núm. 25 de Barcelona per Sentència el dia 29 de setembre de 2003 en el procediment núm. 656/2002 que estimava en part la pretensió i les condemnava a pagar l'import que fa constar.Segon.- El dia 26 de novembre de 2003 la part demandant va presentar demanda executiva que va ser repartida al Jutjat Social especial... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 250/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2231/2003 de 14 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 250/2008, TSJ Cataluña, Rec 2231/2003, 14-01-2008...

Sentencia Social Nº 9532/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7733/2007 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9532/2008 Núm. Recurso: 7733/2007

Resumen: ...la Llei General de la Seguretat Social , raó per la qual també s'haurà de desestimar aquest motiu de recurs, i confirmar la sentència de la instància. Atesos els fonaments jurídics assenyalats i els preceptes d'especial i general aplicació,... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9532/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7733/2007 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9532/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7733/2007, 18-12-2008...

Sentencia Social Nº 9524/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7912/2007 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9524/2008 Núm. Recurso: 7912/2007

Resumen: ...Primer.- La part demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima declarar-la en situació d'incapacitat permanent absoluta. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provats en la Sentència i examinar les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència en empara en l' article 191, b) i c) de la vigent Llei de Procediment Laboral, el Text Refós de la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9524/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7912/2007 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9524/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7912/2007, 18-12-2008...

Sentencia Social Nº 3793/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1300/2007 de 07 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 07/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3793/2008 Núm. Recurso: 1300/2007

Resumen: ....- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) a la sentència del Jutjat Social 18 Barcelona de data 18 d'octubre de 2006 dictada en el procediment núm. 448/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Daniela , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.Primer. En data 27 de juny de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa grau, en la qual l'actor al.lega els fets... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3793/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1300/2007 de 07 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3793/2008, TSJ Cataluña, Rec 1300/2007, 07-05-2008...

Sentencia Social Nº 3141/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9078/2006 de 11 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 11/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3141/2008 Núm. Recurso: 9078/2006

Resumen: ...sentència del Jutjat Social 1 Tarragona de data 19 de setembre de 2006dictada en el procediment núm. 369/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part TGSS i Juan Pablo, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.Primer. En data 4 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Seguretat Social en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3141/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9078/2006 de 11 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3141/2008, TSJ Cataluña, Rec 9078/2006, 11-04-2008...

Sentencia Social Nº 3627/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9118/2006 de 30 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 30/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3627/2008 Núm. Recurso: 9118/2006

Resumen: ...ASEPEYO a la sentència del Jutjat Social 2 Granollers de data 21 de novembre de 2005 dictada en el procediment núm. 193/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part TESORERIA GENERAL DELA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Tomás i SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A. (antes BIOCHEMIE, S.A.), ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓN SOLÉ PUIG.Primer. En data 27 d'abril de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3627/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9118/2006 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3627/2008, TSJ Cataluña, Rec 9118/2006, 30-04-2008...

Sentencia Social Nº 4450/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1811/2007 de 29 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 29/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 4450/2008 Núm. Recurso: 1811/2007

Resumen: ...dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 26 de setembre de 2006, que contenia la decisió següent:"Desestimar la demanda presentada por Estela contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, no habiendo lugar a declarar al actor en situación de Invalidez Permanente Total para su profesión habitual de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 4450/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1811/2007 de 29 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4450/2008, TSJ Cataluña, Rec 1811/2007, 29-05-2008...

Sentencia Social Nº 3882/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1573/2008 de 09 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 09/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3882/2008 Núm. Recurso: 1573/2008

Resumen: ...demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 11 d'octubre de 2007, que contenia la decisió següent:"Que desestimando la demanda interpuesta por Carlos Ramón, debo absolver y absuelvo a MERCEDES BENZ ESPAÑA S.A. y DAYMLER CHRYSLER ESPAÑA S.A. de las pretensiones contra ellas dirigidas, declarando... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3882/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1573/2008 de 09 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3882/2008, TSJ Cataluña, Rec 1573/2008, 09-05-2008...

Sentencia Social Nº 3794/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1035/2007 de 07 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 07/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3794/2008 Núm. Recurso: 1035/2007

Resumen: ...NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a la sentència del Jutjat Social 2 Sabadell de data 18 DE SETEMBRE DE 2006 dictada en el procediment núm. 211/2006 en el qual s'ha recorregut contra la partPrimer. En data 31 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa grau, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3794/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1035/2007 de 07 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3794/2008, TSJ Cataluña, Rec 1035/2007, 07-05-2008...

Sentencia Social Nº 4404/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1207/2007 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 28/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 4404/2008 Núm. Recurso: 1207/2007

Resumen: ...acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 30 d'octubre de 2006, que contenia la decisió següent:"Desestimando las pretensiones de las demandas presentadas a instancia de D. Roberto contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la empresa Poliplàstic S.A.; y a instancia de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 4404/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1207/2007 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4404/2008, TSJ Cataluña, Rec 1207/2007, 28-05-2008...
302 Resultados