Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Social Nº 434/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 456/2006 de 21 de Enero de 2009

Orden: Social Fecha: 21/01/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 434/2009 Núm. Recurso: 456/2006

Resumen: ...Primer.- L'empresa ocupadora demandada absolta planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima la reclamació de quantitat en concepte d'indemnització de danys i perjudicis derivats de l'accident de treball patit degut a la manca de mesures de seguretat. L'objecte del recurs és la revisió dels fets provats de la Sentència i l'examen de les normes substantives o de la jurisprudència... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 434/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 456/2006 de 21 de Enero de 2009 Sentencia Social Nº 434/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 456/2006, 21-01-2009...

Sentencia Social Nº 9324/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7731/2008 de 21 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 21/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9324/2009 Núm. Recurso: 7731/2008

Resumen: ...Primer. El demandant interposa recurs de suplicació contra la Sentència que li denega el dret a percebre la prestació d'incapacitat permanent en el grau de total per a la seva professió de dependent de ferreteria perquè no acredita lesions invalidants. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provat de la Sentència i examinar la infracció de les normes substantives i de la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9324/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7731/2008 de 21 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9324/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7731/2008, 21-12-2009...

Sentencia Social Nº 9352/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7424/2008 de 22 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 22/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9352/2009 Núm. Recurso: 7424/2008

Resumen: ...d'aquesta pensió ( STSJ de Sevilla de 18 de gener de 2002, As. 3766; o la de 14 de març de 2002, Jur. 145993), perquè no podem partir de la consolidació i irreversibilitat de la intensitat incapacitant de la patologia amb anterioritat al dictamen administratiu de 1 d'octubre de 2007.Pels raonaments precedents hem de desestimar aquest objecte del recurs i en conseqüència confirmar la sentència de la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9352/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7424/2008 de 22 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9352/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7424/2008, 22-12-2009...

Sentencia Social Nº 9388/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5352/2008 de 23 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9388/2009 Núm. Recurso: 5352/2008

Resumen: ...inscrit en demanda d'ocupació únicament pot entendre's com a mitjà d'acreditar la voluntat de seguir en el mercat de treball i de no apartar-se del sistema de la Seguretat social ( 4rt. Fonament de dret de la de 17 d'abril de 2000). També la mateixa doctrina d'unificació d'aquesta sentència considera que les baixes en la inscripció en demanda d'ocupació dutes a terme administrativament per manca de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9388/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5352/2008 de 23 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9388/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5352/2008, 23-12-2009...

Sentencia Social Nº 9446/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5504/2009 de 29 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 29/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9446/2009 Núm. Recurso: 5504/2009

Resumen: ...jurisdicció competent.Per tant hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància en la seva totalitat.Atesos els fonaments de dret precedents i els preceptes invocats d'especial i general aplicació,... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9446/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5504/2009 de 29 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9446/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5504/2009, 29-12-2009...

Sentencia Social Nº 9373/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7636/2008 de 22 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 22/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9373/2009 Núm. Recurso: 7636/2008

Resumen: ...Primer. L'Institut Nacional de la Seguretat Social planteja recurs de suplicació contra la Sentència que estima la revisió de la incapacitat permanent total reconeguda el dia 7 d'octubre de 2005, i declara la demandant en situació d'incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia comuna.L'objecte del recurs és examinar les infraccions de normes substantives i de la jurisprudència en empara en... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9373/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7636/2008 de 22 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9373/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7636/2008, 22-12-2009...

Sentencia Social Nº 9391/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5086/2008 de 23 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9391/2009 Núm. Recurso: 5086/2008

Resumen: ...Primer. L'empresa contractista Climava SL. demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima la seva pretensió en matèria de recàrrec del 50% de les prestacions de la seguretat social per manca de mesures de seguretat que van causar l'accident de treball patit pel treballador de l'empresa subcontractada Barcelonesa de Guix i Escaiola, SL. per l'empresa contractada Treballs... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9391/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5086/2008 de 23 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9391/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5086/2008, 23-12-2009...

Sentencia Social Nº 9456/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5825/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 30/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9456/2009 Núm. Recurso: 5825/2009

Resumen: ...aquesta mesura contribuirà a superar aquesta situació negativa. Nosaltres concloem que contribuirà a superar la situació negativa, que no significa que amb aquesta mesura quedi resolta la situació econòmica negativa, sinó que contribueix a la seva superació.Per tant hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9456/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5825/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9456/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5825/2009, 30-12-2009...

Sentencia Social Nº 9450/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5990/2009 de 29 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 29/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9450/2009 Núm. Recurso: 5990/2009

Resumen: ...PRIMER. El demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que declara la procedència de l'acomiadament disciplinari efectuat per l'empresa demandada. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provats en la Sentència i examinar les infraccions de normes substantives en empara en l'article 191 b) i c) de la vigent Llei de Procediment Laboral, el Text Refós de la qual va ser... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9450/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5990/2009 de 29 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9450/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5990/2009, 29-12-2009...

Sentencia Social Nº 9370/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7298/2008 de 22 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 22/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9370/2009 Núm. Recurso: 7298/2008

Resumen: ...postula.En conseqüència aquesta Sala considera que s'ha de desestimar també aquest motiu de recurs i confirmar la sentència de la instància.Atesos els fonaments de dret precedents i els preceptes d'especial i general aplicació esmentats,... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9370/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7298/2008 de 22 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9370/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7298/2008, 22-12-2009...
327 Resultados