Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima

Fallo: Desestima Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Social Nº 434/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 456/2006 de 21 de Enero de 2009

Orden: Social Fecha: 21/01/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 434/2009 Núm. Recurso: 456/2006

Resumen: ...activa de l'empresa per recórrer en suplicació que planteja la treballadora accidentada en el seu escrit d'impugnació. Argumenta que la demanda de reclamació de quantitat per danys i perjudicis derivats de l'accident de treball patit, ha sigut desestimada íntegrament, i per tant l'ocupadora ha resultat absolta. Considera que aquesta absolució impedeix que pugui plantejar recurs de suplicació, amb... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 434/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 456/2006 de 21 de Enero de 2009 Sentencia Social Nº 434/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 456/2006, 21-01-2009...

Sentencia Social Nº 9324/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7731/2008 de 21 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 21/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9324/2009 Núm. Recurso: 7731/2008

Resumen: .... L'article 137.4 de la Llei General de la Seguretat Social ( R Decret Legislatiu 1/1994) al qual es refereix el recurrent encara que no l'esmenti, de forma expressa, en relació amb l'article 136.1 de la mateixa norma, porta a concloure que la invalidesa permanent en el grau d'incapacitat total per a la professió habitual comporta la situació de la persona treballadora que, després d'haver estat sotmesa al... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9324/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7731/2008 de 21 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9324/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7731/2008, 21-12-2009...

Sentencia Social Nº 9352/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7424/2008 de 22 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 22/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9352/2009 Núm. Recurso: 7424/2008

Resumen: ...qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/1995 de set d'abril.Segon. Denúncia la infracció per no aplicació dels articles núm. 136, núm. 137 i núm. 143 de la Llei General de la Seguretat Social ( RD. Legislatiu 1/1994) i l'aplicació indeguda de l'article núm. 138.1 de la mateixa norma i de la jurisprudència que els interpreta. Es refereix a la Resolució denegatòria de l'Institut Nacional de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9352/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7424/2008 de 22 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9352/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7424/2008, 22-12-2009...

Sentencia Social Nº 9388/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5352/2008 de 23 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9388/2009 Núm. Recurso: 5352/2008

Resumen: ...acord de sanció notificat a l'interessat i ha d'haver-se ofert un requeriment previ. Per tant hem de concloure que te dret al subsidi assistencial per a persones majors de 52 anys , ja què reuneix la resta de requisits exigits tan en l'article núm. 215.3 com en l'article núm. 161.1 b) de la Llei General de la Seguretat Social .Per aquests raonaments, hem de desestimar el recurs del Servei Públic... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9388/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5352/2008 de 23 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9388/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5352/2008, 23-12-2009...

Sentencia Social Nº 9446/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5504/2009 de 29 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 29/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9446/2009 Núm. Recurso: 5504/2009

Resumen: ...jurisdicció competent.Per tant hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància en la seva totalitat.Atesos els fonaments de dret precedents i els preceptes invocats d'especial i general aplicació,... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9446/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5504/2009 de 29 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9446/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5504/2009, 29-12-2009...

Sentencia Social Nº 9373/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7636/2008 de 22 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 22/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9373/2009 Núm. Recurso: 7636/2008

Resumen: ...l'article 191, c) de la vigent Llei de Procediment Laboral, el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/1995 .Segon. L'ens gestor denúncia la vulneració de l'article 137.5 de la Llei General de la Seguretat Social , el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1994 de 20 de juny , i argumenta que les lesions que pateix la demandant consistents en síndrome... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9373/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7636/2008 de 22 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9373/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7636/2008, 22-12-2009...

Sentencia Social Nº 9391/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5086/2008 de 23 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9391/2009 Núm. Recurso: 5086/2008

Resumen: ...Primer. L'empresa contractista Climava SL. demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima la seva pretensió en matèria de recàrrec del 50% de les prestacions de la seguretat social per manca de mesures de seguretat que van causar l'accident de treball patit pel treballador de l'empresa subcontractada Barcelonesa de Guix i Escaiola, SL. per l'empresa contractada Treballs... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9391/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5086/2008 de 23 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9391/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5086/2008, 23-12-2009...

Sentencia Social Nº 9456/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5825/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 30/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9456/2009 Núm. Recurso: 5825/2009

Resumen: ...aquesta mesura contribuirà a superar aquesta situació negativa. Nosaltres concloem que contribuirà a superar la situació negativa, que no significa que amb aquesta mesura quedi resolta la situació econòmica negativa, sinó que contribueix a la seva superació.Per tant hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9456/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5825/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9456/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5825/2009, 30-12-2009...

Sentencia Social Nº 9450/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5990/2009 de 29 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 29/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9450/2009 Núm. Recurso: 5990/2009

Resumen: ...treball dels dies 25 de desembre de 2008 i 10 i 11 de gener de 2009. Proposa que es corregeixi la data de notificació de la sanció comunicada per burofax lliurada al demandant el dia 2 de febrer. Basa la modificació en els documents que cita.La modificació de fets provats únicament pot ser conseqüència d'un error de fet evident i ha de derivar de la prova pericial o documental eficaç i eficient, sense... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9450/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5990/2009 de 29 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9450/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5990/2009, 29-12-2009...

Sentencia Social Nº 9370/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7298/2008 de 22 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 22/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9370/2009 Núm. Recurso: 7298/2008

Resumen: ...refós del qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/1995 de 7 d'abril .Segon. Denúncia la infracció de la doctrina jurisprudencial que cita en relació amb l'article 137.4 i 3 de la Llei General de la Seguretat Social, el Text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1994 de 20 de juny . Manté que s'han de valorar les malalties i posar-les en relació amb els requeriments... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9370/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7298/2008 de 22 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9370/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7298/2008, 22-12-2009...
327 Resultados