Jurisprudencia Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI fallo : Estima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Estima Num. recurso: 168/2006 Num. sentencia: 844/2009 Orden: Administrativo Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Administrativo Nº 844/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 168/2006 de 29 de Octubre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 29/10/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 844/2009 Núm. Recurso: 168/2006

Resumen: ...assenyalar dia i hora per a la votació i decisió, que va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 2009.1r. Estimar en part el recurs i fixar el preu just de la finca expropiada en 254.526,92 euros, que inclou el 5% de premi d'afecció.2n. No condemnar en costes.Notifiqueu aquesta resolució a les parts en la forma que la llei estableix i adjunteu-ne un testimoniatge a les actuacions.Així ho manem i ho... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo844/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 168/2006 de 29 de Octubre de 2009 Sentencia Administrativo844/2009, TSJ Cataluña, Rec 168/2006, 29-10-2009...

Sentencia Administrativo Nº 844/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 168/2006 de 29 de Octubre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 29/10/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 844/2009 Núm. Recurso: 168/2006

Resumen: ..., de 14 d'abril de 1998 ), tal i com es fa en la resolució impugnada i de conformitat amb allò que preveu la seva disposició transitòria cinquena ("en los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta ley siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa"); en el seu article 23.1 ("a los efectos de... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo844/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 168/2006 de 29 de Octubre de 2009 Sentencia Administrativo844/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 168/2006, 29-10-2009...
2 Resultados