Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Num. recurso: 612/2005 Num. sentencia: 8317/2007 Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 8317/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 612/2005 de 23 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 23/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 8317/2007 Núm. Recurso: 612/2005

Resumen: ...lògiques o raonables atès el caràcter extraordinari del recurs de suplicació i del fet que no es tracta d'una segona instància, raó que impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats (Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 1.999), perquè això suposaria la substitució del criteri objectiu del... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social8317/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 612/2005 de 23 de Noviembre de 2007 Sentencia Social8317/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 612/2005, 23-11-2007...

Sentencia Social Nº 8317/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 612/2005 de 23 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 23/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 8317/2007 Núm. Recurso: 612/2005

Resumen: ...Transportes Marítimos Alcudia, S.A. a la sentència del Jutjat Social 31 Barcelona de data 25 de gener de 2006 dictada en el procediment núm. 612/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part -I.N.S.S.- (InstitutoPrimer. En data 2 d'agost de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social8317/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 612/2005 de 23 de Noviembre de 2007 Sentencia Social8317/2007, TSJ Cataluña, Rec 612/2005, 23-11-2007...
2 Resultados