Jurisprudencia Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Orden: Administrativo Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Administrativo Nº 1050/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 185/2006 de 23 de Diciembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 23/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 1050/2009 Núm. Recurso: 185/2006

Resumen: ...mateixos als llocs on prèviament hi havia actuat l'actora. Ja hem dit en aquesta Sala i secció que: "Conforme es doctrina de este Tribunal, procede señalar que en el Derecho Administrativo sancionador rigen los principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas, que se garantizan en el artículo 25 de la Constitución , y que se traduce, como ha subrayado el Tribunal... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 1050/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 185/2006 de 23 de Diciembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 1050/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 185/2006, 23-12-2009...

Sentencia Administrativo Nº 1037/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 333/2006 de 18 de Diciembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 18/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 1037/2009 Núm. Recurso: 333/2006

Resumen: ...inmediatamente después del acta de ocupación habrá que estar a la fecha del requerimiento al propietario para la presentación de la hoja de aprecio -sentencia del TS de 31 de diciembre de 2002, Ar. 603/2003 -." En idèntic sentit la número 8 de 8 de gener de 2009.I de forma recent la de 16 de setembre de 2009 "Sentado lo anterior, y entrando en el primer punto discutido por la demanda, esto es, la fecha a la... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 1037/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 333/2006 de 18 de Diciembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 1037/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 333/2006, 18-12-2009...

Sentencia Administrativo Nº 1043/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 563/2006 de 21 de Diciembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 21/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 1043/2009 Núm. Recurso: 563/2006

Resumen: ...setembre de 1995, i 25 de maig de 1996.b)La Sentència, de 10 de febrer de 1997, precisa que constitueix una jurisprudència reiterada que els informes pericials, fets amb les degudes garanties processals, i d'acord amb el que disposen els articles 610 i següents de la LEC , constitueixen un mitjà apte per desvirtuar la presumpció de legalitat i encert de què gaudeixen els acords del jurat d'expropiació... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 1043/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 563/2006 de 21 de Diciembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 1043/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 563/2006, 21-12-2009...

Sentencia Administrativo Nº 1041/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 343/2006 de 18 de Diciembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 18/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 1041/2009 Núm. Recurso: 343/2006

Resumen: ...règim del sòl i valoracions (BOE, de 14 d'abril de 1998 ), tal i com es fa en la resolució impugnada i de conformitat amb allò que preveu la seva disposició transitòria cinquena ("en los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta ley siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa"); en el seu article... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 1041/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 343/2006 de 18 de Diciembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 1041/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 343/2006, 18-12-2009...

Sentencia Administrativo Nº 1058/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 340/2006 de 23 de Diciembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 23/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 1058/2009 Núm. Recurso: 340/2006

Resumen: ...ha de compensar-se o indemnitzar-se amb el preu just. A tall d'exemple podem esmentar la Sentència, de 8 de febrer de 1997 i les de 9 maig, 18 juny i 9 de juliol de 1994; 3 de desembre de 1994; 4 de febrer de 1995; 16 de maig de 1995; 17 de juny de 1995; 30 de setembre de 1995, i 25 de maig de 1996.La Sentència, de 10 de febrer de 1997, precisa que constitueix una jurisprudència reiterada que els... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 1058/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 340/2006 de 23 de Diciembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 1058/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 340/2006, 23-12-2009...

Sentencia Administrativo Nº 947/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 111/2006 de 26 de Noviembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 26/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 947/2009 Núm. Recurso: 111/2006

Resumen: ...de ocupación habrá que estar a la fecha del requerimiento al propietario para la presentación de la hoja de aprecio -sentencia del TS de 31 de diciembre de 2002, Ar. 603/2003 -." En idèntic sentit la número 8 de 8 de gener de 2009.Per tot això, s'estima la pretensió de la part actora de que sigui el dia 5 d'abril de 2004 la data a efectes de valoració, doncs correspon a la data en què l'expropiat... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 947/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 111/2006 de 26 de Noviembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 947/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 111/2006, 26-11-2009...

Sentencia Administrativo Nº 956/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 183/2006 de 27 de Noviembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 27/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 956/2009 Núm. Recurso: 183/2006

Resumen: ...; 30 de setembre de 1995, i 25 de maig de 1996.b)La Sentència, de 10 de febrer de 1997, precisa que constitueix una jurisprudència reiterada que els informes pericials, fets amb les degudes garanties processals, i d'acord amb el que disposen els articles 610 i següents de la LEC , constitueixen un mitjà apte per desvirtuar la presumpció de legalitat i encert de què gaudeixen els acords del jurat... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 956/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 183/2006 de 27 de Noviembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 956/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 183/2006, 27-11-2009...

Sentencia Administrativo Nº 951/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 325/2006 de 26 de Noviembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 26/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 951/2009 Núm. Recurso: 325/2006

Resumen: ...valoracions (BOE, de 14 d'abril de 1998 ), tal i com es fa en la resolució impugnada i de conformitat amb allò que preveu la seva disposició transitòria cinquena ("en los expedientes expropiatorios, serán aplicables las disposiciones sobre valoración contenidas en esta ley siempre que no se haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa"); en el seu article 23.1 ("a los efectos... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 951/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 325/2006 de 26 de Noviembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 951/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 325/2006, 26-11-2009...

Sentencia Administrativo Nº 954/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 157/2006 de 27 de Noviembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 27/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 954/2009 Núm. Recurso: 157/2006

Resumen: ...Llei 6/98 i, finalment, que els altres elements valorables demanats per l'actora no consten a l'acta prèvia d'ocupació i tampoc han estat acreditats. Per tot això, demana que sigui desestimada la demanda i s'imposin les costes a la part actora.Segon. Cal, en primer lloc, assenyalar que hem d'atendre a la data de fixació definitiva del preu just en via administrativa i referida la valoració del sòl... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 954/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 157/2006 de 27 de Noviembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 954/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 157/2006, 27-11-2009...

Sentencia Administrativo Nº 957/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 489/2006 de 27 de Noviembre de 2009

Orden: Administrativo Fecha: 27/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Morato-aragones Pamies, Jordi Núm. Sentencia: 957/2009 Núm. Recurso: 489/2006

Resumen: ...sea el de su entorno.En este sentido, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 3367/2009, de 2 de junio recuerda que "nuestra jurisprudencia, en lo que a las vías de comunicación se refiere, ha tenido mucho cuidado de comprobar que se encontraban al servicio de la ciudad, incorporadas al entramado urbano, negando la aplicación sin más de aquella tesis a las calzadas interurbanas, pues de otro modo... ...MORATO-ARAGONES PAMIES, JORDI Sentencia Administrativo Nº 957/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 489/2006 de 27 de Noviembre de 2009 Sentencia Administrativo Nº 957/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 489/2006, 27-11-2009...
73 Resultados