Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2012 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Tarragona Año: 2012

Sentencia Civil Nº 59/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 340/2011 de 31 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 31/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 59/2012 Núm. Recurso: 340/2011

Resumen: ...davant de tercers. No en dedueix, però, d'aquesta tesi, la conclusió que l'actor manqui de legitimació per promoure el procediment previst a l' article 250.1 7è. de la LEC . El demandant hi ha interposat un recurs d'apel·lació, contra aquesta sentència, basat en quatre motius: un per error en la valoració de la prova i tres per infracció en l'aplicació del Dret, consistents a haver considerat la jutge... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 59/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 340/2011 de 31 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 59/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 340/2011, 31-01-2012...

Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 289/2012 de 24 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 24/07/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 298/2012 Núm. Recurso: 289/2012

Resumen: ...demanda i va estimar de forma íntegra la reconvenció. La demandant -i demandada en reconvenció- hi ha interposat un recurs d'apel·lació, en què insisteix en la seva tesi. Segon. REBUIG DELS MOTIUS D'APEL·LACIÓ. L'apel·lant hi al·lega, al seu recurs, que ha estat enganyada, i, amb l'esquer que pactava una datio in solutum, que li permetia extingir el seu deute amb el lliurament de l'automòbil... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 289/2012 de 24 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 298/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 289/2012, 24-07-2012...

Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 491/2011 de 24 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 24/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 22/2012 Núm. Recurso: 491/2011

Resumen: ...període pendent de compliment. L'aplicació d'aquest criteri comporta l'estimació parcial del recurs, amb la consegüent revocació de la sentència de primera instància. Quart. INTERESSOS DE LA MORA PROCESSAL. De conformitat amb el que disposa l' article 576 de la Llei d'Enjudiciament civil, és el Tribunal de segona instància el que, quan hi ha una revocació parcial de la sentència de primer grau, ha... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 491/2011 de 24 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 22/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 491/2011, 24-01-2012...

Sentencia Civil Nº 89/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 439/2011 de 21 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 21/02/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 89/2012 Núm. Recurso: 439/2011

Resumen: ...exemple, a la sentència de quatre d'octubre de dos mil onze . L' article 815 de la Llei d'Enjudiciament civil imposa a la persona interpel·lada la càrrega d'expressar, si formula oposició, ni que sigui de forma succinta, els motius que en té. Si lliguem aquesta càrrega amb el principi processal de bona fe que postula l'article 247 de la mateixa Llei, hem de concloure que el deure d'esgrimir des d'un... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 89/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 439/2011 de 21 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 89/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 439/2011, 21-02-2012...

Sentencia Civil Nº 43/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 513/2011 de 14 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 14/02/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 43/2012 Núm. Recurso: 513/2011

Resumen: ..., l'existència del deute, no hi ha cap motiu per alterar el terme inicial de producció d'interessos establerts a la sentència de primera instància (el de la data de la pròpia sentència de primer grau) Vuitè. COSTES DE LA PRIMERA INSTÀNCIA. De conformitat amb la regla general de l' article 394 de la Llei d'Enjudiciament civil, inspirada en el criteri del venciment objectiu, cap de les parts no ha de ser... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 43/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 513/2011 de 14 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 43/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 513/2011, 14-02-2012...

Sentencia Civil Nº 141/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 36/2012 de 17 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/04/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 141/2012 Núm. Recurso: 36/2012

Resumen: ...l'interès dels compradors. La demanda havia d'haver estat, doncs, desestimada. Hem de revocar, per tant, la sentència de primera instància, que la va estimar de forma substancial. Vuitè. COSTES DE PRIMERA INSTÀNCIA. Com conseqüència d'això, i de conformitat amb la regla general de l' article 394.1 de la LEC , inspirada en el criteri del venciment objectiu, els demandants han de ser condemnats a... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 141/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 36/2012 de 17 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 141/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 36/2012, 17-04-2012...

Sentencia Civil Nº 324/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 277/2012 de 13 de Septiembre de 2012

Orden: Civil Fecha: 13/09/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 324/2012 Núm. Recurso: 277/2012

Resumen: ...Contracte d'assegurança. Tot això comporta la revocació de la sentència de primera instància, i la correcció del seu pronunciament sobre les costes. De conformitat amb el que disposa l' article 394 de la Llei d'Enjudiciament civil, no les ha de pagar, evidentment, la part actora, però tampoc la demandada, ja que les pretensions de la primera només han estat estimades en part. Quart. COSTES DE LA... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 324/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 277/2012 de 13 de Septiembre de 2012 Sentencia Civil Nº 324/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 277/2012, 13-09-2012...

Sentencia Civil Nº 147/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 481/2011 de 17 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/04/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 147/2012 Núm. Recurso: 481/2011

Resumen: ...pas durant el temps necessari per entendre adquirit, segons la legislació aplicable, el corresponent dret real. En va estimar, però, la subsidiària, ja que, com sigui que la finca de la demandant no tenia accés propi a la via pública, havia de trobar-ne un a través de la finca veïna. Tot i així, la sentència de primera instància, en considerar que l'estimació de la demanda havia estat parcial, no va... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 147/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 481/2011 de 17 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 147/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 481/2011, 17-04-2012...

Sentencia Civil Nº 191/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 59/2012 de 29 de Mayo de 2012

Orden: Civil Fecha: 29/05/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 191/2012 Núm. Recurso: 59/2012

Resumen: ...desestimar. Posteriorment, abans de la vista, el demandat va designar una nova procuradora, i va ser assistit, des d'aleshores, per un altre lletrat. Segon. La jutge de primera instància va estimar de forma parcial la demanda. Va considerar que, en efecte, l'obra realitzada pel demandat es dolia d'una mala praxi, la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l' article 1 124 del Codi civil espanyol... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 191/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 59/2012 de 29 de Mayo de 2012 Sentencia Civil Nº 191/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 59/2012, 29-05-2012...

Sentencia Civil Nº 19/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 429/2011 de 17 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 17/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 19/2012 Núm. Recurso: 429/2011

Resumen: .... Així, la demanda que ha donat origen a aquest litigi, en què els demandants exercien aquestes dues pretensions -cessació del mal i reparació dels danys i perjudicis ja suportats- havia d'haver estat estimada. El recurs d'apel·lació en què els demandants reiteren l'exercici d'aquestes pretensions ha de ser, per tant, estimat, amb la consegüent revocació de la sentència de primera instància. Cinquè... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 19/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 429/2011 de 17 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 19/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 429/2011, 17-01-2012...
47 Resultados