Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Estima tipo : Sentencia

Fallo: Estima Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008

Sentencia Civil Nº 548/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2008 de 15 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 15/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 548/2008 Núm. Recurso: 47/2008

Resumen: ...Primer. La part actora prepara el recurs contra la sentència d'instància (f. 176) per existència de danys morals, de dany material justificat, incompliment contractual en prestació de serveis, responsabilitat dels demandats per negligència en la confecció dels impostos de l'actor, incertesa en la sentència quant als treballs que realitzaven els demandats i responsabilitat de les gestories... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 548/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2008 de 15 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 548/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 47/2008, 15-10-2008...

Sentencia Civil Nº 179/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 604/2007 de 14 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 14/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 179/2008 Núm. Recurso: 604/2007

Resumen: ...indefens el consumidor final; que el deute és de difícil quantificació;i que no es podia dir que no hi hagi voluntat de pagament; i van invocar incompliment de contracte; la sentència al FJ 1er centra el debat en l'incompliment i en la manca de prova de la quantia del deute, però no entra a valorar aquesta qüestió; tot i que a l'audiència prèvia es va denunciar que la facturació no estava desglossada ni... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 179/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 604/2007 de 14 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 179/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 604/2007, 14-03-2008...

Sentencia Civil Nº 468/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 836/2007 de 21 de Julio de 2008

Orden: Civil Fecha: 21/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 468/2008 Núm. Recurso: 836/2007

Resumen: ..., de forma que entén que s'ha d'abonar el seu cost; no és procedent la reclamació de despeses bancàries per part de l'actora. Postula l'estimació del recurs i de la tesi de la demandada, que es revoqui la sentència en la mesura que estima en part la demanda i que s'estimi la demanda reconvencional, atès que hi ha que compensar 11.557,15 euros més IVA per pèrdua de material (o, atesa la minva... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 468/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 836/2007 de 21 de Julio de 2008 Sentencia Civil Nº 468/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 836/2007, 21-07-2008...

Sentencia Civil Nº 332/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 787/2007 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Civil Fecha: 28/05/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 332/2008 Núm. Recurso: 787/2007

Resumen: ...Primer. La part actora recorre la sentència d'instància (f. 269 i f. 288 i ss.) pels següents motius: 1er) insisteix en la procedència de la condemna dels demandats que han estat absolts, perquè es tracta de defectes de l' art. 1591 CC ; 2on) quant als defectes d'acabat establerts a sentència: 1) oxidació de bigueta de ferro de façana que dóna al carrer: mai es va protegir amb mini, però accepta... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 332/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 787/2007 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Civil Nº 332/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 787/2007, 28-05-2008...

Sentencia Civil Nº 14/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 372/2007 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 14/2008 Núm. Recurso: 372/2007

Resumen: ..., no es pot comprovar després; 3er) s'oposa a més a la condemna en costes atès que hem d'estar davant d'una estimació parcial quant a que s'ha de desestimar tota pretensió front de l'aparelladora, de forma que no hi ha d'haver costes. Postula la revocació en el sentit esmentat.La part codemandada Catalunya Estruç SL recorre la sentència d'instància en la part en que és condemnada per aquesta (f... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 14/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 372/2007 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 14/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 372/2007, 16-01-2008...

Sentencia Civil Nº 15/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 376/2007 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 15/2008 Núm. Recurso: 376/2007

Resumen: ...del contracte (vide sent. Secció 17a AP Barcelona 13-5-2002 i Secció 4a, sent. 14-1-2002 ); actituds contràries a la bona fe i prohibides per l' art. 2 de la Llei 26/1984 i l'art. 10 Llei 42/98 ; un altre motiu de nul·litat fou que no van rebre al moment de signar els documents i fullets informatius (quelcom prohibit per l' art. 8 Llei 42/98 ); però és que finalment la sentència aprecia un... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 15/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 376/2007 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 15/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 376/2007, 16-01-2008...

Sentencia Civil Nº 11/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 336/2007 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 11/2008 Núm. Recurso: 336/2007

Resumen: ...es donen els seus requisits, la recurrent entén que sí, tota vegada que està concretada la zona ocupada en 3.697 m2, tots ells abans pertanyents a la 19312; la sentència al FJ Quart diu que no s'ha delimitat bé dita porció de terreny, per dir més endavant que sí està ben individualitzada la zona, i sorprèn moltíssim quan primer reconeix que les pistes cimentades eren de Garbí -1.245,42 m2 dels... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 11/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 336/2007 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 11/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 336/2007, 16-01-2008...

Sentencia Civil Nº 209/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 634/2007 de 01 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 01/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 209/2008 Núm. Recurso: 634/2007

Resumen: .... La part dispositiva de la Sentència apel·lada és la següent: "FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta por D. Augusto , representado por el procurador Sr. Cucala Puig y asistido por el letrado Sr. mallen Clua, contra la entidad Teyco SL, representada por el procurador Sr. Puig de la Bellacasa y asistida por el letrado Sr. Obeso Riess, debo declarar y declaro que la vivienda unifamiliar sita en... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 209/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 634/2007 de 01 de Abril de 2008 Sentencia Civil Nº 209/2008, AP - Barcelona, Rec 634/2007, 01-04-2008...

Sentencia Civil Nº 151/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 568/2007 de 05 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 05/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 151/2008 Núm. Recurso: 568/2007

Resumen: ...comparegut el legal representant però que no es va demanaren tres dies des de la citació la citació a efectes d'interrogatori; quant al fons entén que no hi ha prova de dany ni nexe causal; es va inadmetre la documental presentada a l'acte per l'actora en base a l' art. 265 LEC .I l'interrogatori de la demandada per no haver-se sol·licitat en forma ( art. 440.1, ap. 3er LEC );Tercer. La sentència... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 151/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 568/2007 de 05 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 151/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 568/2007, 05-03-2008...

Sentencia Civil Nº 150/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 561/2007 de 05 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 05/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 150/2008 Núm. Recurso: 561/2007

Resumen: ...demanat; 5) quant a la pintura també s'interpreta per la sentència que l'anotació al pressupost "PL 082 APRICOT", referència d'un color, vol dir que es va pintar gratuïtament; està fora de tota lògica; 3er) informe pericial: l'informe aportat, de part, refereix que existeix una partida d'arrancament, subministrament i col·locació de parquet que estima en uns 957 euros; partidaque en cap cas pot ser... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 150/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 561/2007 de 05 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 150/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 561/2007, 05-03-2008...
60 Resultados