Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por SOLAZ PONSIRENAS, JULI fallo : Estima

Fallo: Estima Orden: Penal Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Penal Nº 542/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 184/2011 de 06 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 06/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 542/2011 Núm. Recurso: 184/2011

Resumen: Primer. L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint com a motius: 1. error en la valoració de la prova i 2.- trencament de de normes i garanties processals. Segon. El primer motiu ha de ser estimat, donat que, la sentència condemnatòria d'instància es fonamenta en la declaració de la víctima i, malgrat que el jutjat penal argumenta que aquesta declaració... SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 542/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 184/2011 de 06 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 542/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 184/2011, 06-10-2011

Sentencia Penal Nº 214/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 68/2011 de 05 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 05/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 214/2011 Núm. Recurso: 68/2011

Resumen: ..., es constata que la condemna, dictada pel Jutjat penal, es fonamenta única i exclusivament en la declaració de la denunciant. Aquesta única prova, a la vista de la forma en que s' ha practicat, resulta a judici d' aquesta sala completament insuficient per destruir el principi de presumpció d' innocència que empara a qualsevol acusat. Així, malgrat que en els fets provats de la sentència impugnada... SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 214/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 68/2011 de 05 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 214/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 68/2011, 05-04-2011

Sentencia Penal Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 56/2011 de 15 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 160/2011 Núm. Recurso: 56/2011

Resumen: ...penal ). En tots dos casos, el condemnat al·lega que s'ha produït un error en la valoració de la prova que justificaria la revocació de la sentència d'instància. En relació amb el delicte d'amenaces és evident que l'única prova on es fonamenta la condemna és la declaració de la denunciant i, a judici de la sala, aquesta única declaració no pot ser considerada prova de càrrec suficient per destruir la... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 160/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 56/2011 de 15 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 160/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 56/2011, 15-03-2011...

Sentencia Penal Nº 118/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 32/2011 de 23 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 23/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 118/2011 Núm. Recurso: 32/2011

Resumen: ...es tracta fonamentalment d' una reiteració del primer motiu d' impugnació i, a més a més, las referències als articles 237, 238.2 i 240 del Codi Penal , rés tenen a veure amb el cas que ens ocupa, ja que els esmentats articles es refereixen al delicte de robatori que no ha estat objecte de cap mena de debat en aquest procediment. Tercer. En relació al primer del motius d' impugnació, si bé... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 118/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 32/2011 de 23 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 118/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 32/2011, 23-02-2011...

Sentencia Penal Nº 490/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 216/2011 de 07 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 490/2011 Núm. Recurso: 216/2011

Resumen: SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 490/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 216/2011 de 07 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 490/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 216/2011, 07-09-2011

Sentencia Penal Nº 146/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 44/2011 de 09 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 09/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 146/2011 Núm. Recurso: 44/2011

Resumen: ..., no poden ser considerats com a tals indicis i, en conseqüència, ha existit un clar error en la valoració de la prova per part del Jutjat Penal. Al no existir prova directa i al no ser vàlids els indicis utilitzats, és clar, que procedeix estimar el recurs presentat pel condemnat i, en virtut d'aquesta estimació, procedeix revocar la sentència condemnatòria dictada, el dia 17 de setembre de 2010... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 146/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 44/2011 de 09 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 146/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 44/2011, 09-03-2011...

Sentencia Penal Nº 513/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 232/2011 de 16 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 16/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 513/2011 Núm. Recurso: 232/2011

Resumen: ...mena de força, hagi estat negada en l'argumentació del recurs. Per tot això, procedeix estimar parcialment el recurs d'apel·lació objecte d'aquesta resolució i, en virtut d'aquesta estimació parcial, s'ha de revocar la sentència condemnatòria, dictada pel Jutjat penal número 28 de Barcelona, i en el seu lloc s'ha de dictar una altra sentència per la qual s'absol a Alexis del delicte intentat de... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 513/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 232/2011 de 16 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 513/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 232/2011, 16-09-2011...

Sentencia Penal Nº 223/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 84/2011 de 06 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 06/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 223/2011 Núm. Recurso: 84/2011

Resumen: ...en tot moment ha negat que donés un cop de puny a la denunciant. En conseqüència, al no existir prova de càrrec suficient per fonamentar una sentència condemnatòria, és procedent estimar el recurs, interposat per la representació processal del condemnat i, en virtut d' aquesta estimació revocar la sentència impugnada i, en el seu lloc, s' ha de dictar una sentència absolutòria en favor del... SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 223/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 84/2011 de 06 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 223/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 84/2011, 06-04-2011

Sentencia Penal Nº 575/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2011 de 25 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 25/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 575/2011 Núm. Recurso: 180/2011

Resumen: ...Primer. L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint bàsicament aquests motius: 1. Indeguda aplicació de l' article 153.1 i 153.3 del Codi Penal per no haver estat acreditada la relació de dominació de l'acusat respecte de la víctima; 2. Indeguda aplicació de l' article 171.4 del Codi Penal , del principi in dubio pro reo i erronia valoració de la prova; i 3... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 575/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2011 de 25 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 575/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 180/2011, 25-10-2011...

Sentencia Penal Nº 241/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 88/2011 de 12 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 12/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 241/2011 Núm. Recurso: 88/2011

Resumen: ...prova realitzada pel Jutjat penal és perfectament coherent i enraonada. Per tot això, no existeix cap motiu fàctic per revocar la sentència dictada pel Jutjat penal núm. 26 de Barcelona i, en conseqüència, el recurs d' apel·lació presentat per la representació processal de Feliciano ha de ser desestimat en relació a la petició d' absolució que es demana en el referit recurs. Tercer. En relació... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 241/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 88/2011 de 12 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 241/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 88/2011, 12-04-2011...
26 Resultados