Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2014 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL tipo : Sentencia

Orden: Civil Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2014

Sentencia Civil Nº 712/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 557/2013 de 12 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 12/12/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 712/2014 Núm. Recurso: 557/2013

Resumen: ...contraidas con terceiros, ora cos propios cónxuxes (moi en esencia, artigos 1396 a 1398 do código civil ). B) Liquidada definitivamente unha sociedade de gananciais, iso non empece a que os excónxuxes litigantes poidan reclamarse entre si aquelas sumas polas que se estimen individual e recíprocamente acredores e debedores, e entre elas, por débedas contraidas entre eles antes da celebración do matrimonio... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 712/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 557/2013 de 12 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 712/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 557/2013, 12-12-2014

Sentencia Civil Nº 639/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 353/2013 de 07 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 639/2014 Núm. Recurso: 353/2013

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 639/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 353/2013 de 07 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 639/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 353/2013, 07-11-2014

Sentencia Civil Nº 694/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 467/2013 de 05 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 05/12/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 694/2014 Núm. Recurso: 467/2013

Resumen: ...partimos, como é sabido, de que os bens de domininio público son imprescritibles (en esencia, artigo 1956 do Código Civil ). O posicionamento da parte, impreciso, escuro e oposto en nada pode favorecerlle loxicamente ( artigo 405. 2 da Lei de Axuizamento Civil ). B) A que, indiscutida a natureza pública -municipal- do terreo polo que discurre a RUA000 , non temos a máis mínima constancia de que esa... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 694/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 467/2013 de 05 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 694/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 467/2013, 05-12-2014

Sentencia Civil Nº 613/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 303/2013 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 613/2014 Núm. Recurso: 303/2013

Resumen: ...de proba documental anticipada, e inútil, derradeiramente, pola imposibilidade da súa utilización nun proceso futuro. B) Por semellantes razóns, tampouco pode interesarse a documentación para liquidar as comisións devengadas despois da demanda e ata os tres anos pactados, que remataban o día 5 de xullo de 2014. E é que, ao carón de que non pode pedirse o achegamento dunha proba -neste suposto a... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 613/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 303/2013 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 613/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 303/2013, 03-11-2014...

Sentencia Civil Nº 698/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 113/2014 de 05 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 05/12/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 698/2014 Núm. Recurso: 113/2014

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 698/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 113/2014 de 05 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 698/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 113/2014, 05-12-2014

Sentencia Civil Nº 638/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 383/2013 de 07 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 638/2014 Núm. Recurso: 383/2013

Resumen: ..., loxicamente, da postura que tomemos verbo da pretensión absolutoria dos Arquitectos. Segundo: Os dous Arquitectos, autores do proxecto e directores da obra litixiosa, interesan o rexeitamento da acción de responsabilidade por vicios ruinóxenos fundada no artigo 1591 do código civil (a Lei de ordeación da edificación de 5 de novembro de 1999 non resulta de aplicación dada a data, anterior a súa entrada en... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 638/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 383/2013 de 07 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 638/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 383/2013, 07-11-2014

Sentencia Civil Nº 612/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 683/2013 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 612/2014 Núm. Recurso: 683/2013

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 612/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 683/2013 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 612/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 683/2013, 03-11-2014

Sentencia Civil Nº 659/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 317/2013 de 14 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 659/2014 Núm. Recurso: 317/2013

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 659/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 317/2013 de 14 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 659/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 317/2013, 14-11-2014

Sentencia Civil Nº 655/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 413/2014 de 14 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 655/2014 Núm. Recurso: 413/2014

Resumen: ..., Mudanzas y Guardamuebles Organero, non ofrecéndose ningunha explicación sobre esa evidente anomalía. C) Que non existe coincidencia de datas do arrendamento do local, pois no documento do folio 64 reséñase o día 13 de marzo de 2014, mentres que no documento incorporado nesta alzada se sinala o día 15 do mesmo mes e ano. D) Que se o depósito dos móveis ten lugar o día 13, esa medida compadécese mal coa... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 655/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 413/2014 de 14 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 655/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 413/2014, 14-11-2014...

Sentencia Civil Nº 741/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 497/2013 de 29 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 29/12/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 741/2014 Núm. Recurso: 497/2013

Resumen: ...formais, engadindo que cando a resolución aprecie defectos formais que teñan disminuido as posibilidades de defensa do reclamante, producirase a anulación do acto na parte afectada e ordenarase a retroacción das actuacións ao momento no que prodúxose o defecto formal. Por último, o dereito fundamental á honra aparece sanciondo pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre Protección Civil do Dereito á Honra, á... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 741/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 497/2013 de 29 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 741/2014, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 497/2013, 29-12-2014
69 Resultados