Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2016 por BASSOLS MUNTADA, NURIA tipo : Auto

Orden: Civil Ponente: Bassols Muntada, Nuria Tipo Sentencia: Auto Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2016

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 4/2016 de 26 de Mayo de 2016

Orden: Civil Fecha: 26/05/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 4/2016

Resumen: ...Provincial l'admissió del recurs de cassació.SEGON.-Com ja s'ha avançat el primer motiu de cassació combatia la sentència de l'Audiència en dir que la mateixa infringia l' article 233.15, en relació al 233.17 del Codi civil de Catalunya , articles que estan inclosos en el llibre dos del susdit Codi civil i que tracten de la persona i la família.Com a jurisprudència d'aquest Tribunal Superior de Justícia... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 4/2016 de 26 de Mayo de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 4/2016, 26-05-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 71/2016 de 22 de Septiembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 22/09/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 71/2016

Resumen: ...PRIMER.-L'article 95.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi Civil de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret civil... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 71/2016 de 22 de Septiembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 71/2016, 22-09-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 13/2016 de 10 de Noviembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 10/11/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 13/2016

Resumen: ...de la sentència de Primera Instància i rebutja, com hem avançat, els interessos del senyor Rodrigo .SEGON.-Davant de la interlocutòria dictada amb data 11 d'abril de 2016 que denegà la preparació del recurs de cassació presentat pel senyor Rodrigo s'alça el mateix en recurs de queixa davant d'aquesta Sala Civil i Penal, per tal que se li estimi la dicta queixa i conseqüentment es declari l'admissió... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 13/2016 de 10 de Noviembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 13/2016, 10-11-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 103/2015 de 21 de Abril de 2016

Orden: Civil Fecha: 21/04/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 103/2015

Resumen: ...PRIMER.L'article 95.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi Civil de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret civil... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 103/2015 de 21 de Abril de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 103/2015, 21-04-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 41/2016 de 16 de Junio de 2016

Orden: Civil Fecha: 16/06/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 41/2016

Resumen: ...PRIMER.-L'article 9.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia la unificació de la interpretació del dret Civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi civil de Catalunya disposa que la jurisprudència Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret civil català.El recurs de... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 41/2016 de 16 de Junio de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 41/2016, 16-06-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 91/2016 de 12 de Diciembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 12/12/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 91/2016

Resumen: ...Provincial el senyor Secundino hi interposa recurs de cassació en combatre la sentència dictada per l'Audiència en l'únic sentit de mostrar la seva disconformitat amb la determinació en favor de la senyora Ángela d'una prestació alimentària en quantia de 300 euros mensuals amb una durada d'un any.Com a precepte legal infringit cita el recurrent l' article 234.10 del Codi civil de Catalunya, en concret... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 91/2016 de 12 de Diciembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 91/2016, 12-12-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 22/2016 de 09 de Junio de 2016

Orden: Civil Fecha: 09/06/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 22/2016

Resumen: ...PRIMER.-L'article 95.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi Civil de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret civil... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 22/2016 de 09 de Junio de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 22/2016, 09-06-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 183/2015 de 07 de Abril de 2016

Orden: Civil Fecha: 07/04/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 183/2015

Resumen: ...' article 3 de la Llei 4/2012 , és a dir en considerar la part recurrent que la sentència dictada per l'Audiència presenta interès cassacional, però en l'escrit del recurs es limita a citar com a infringit l'article 323 de la Compilació de Dret Civil de Catalunya que fa referència a la rescissió per lesió ultra dimidium. En concret la recurrent combat el 'preu just' de les finques objecte del litigi que... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 183/2015 de 07 de Abril de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 183/2015, 07-04-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 1/2016 de 28 de Abril de 2016

Orden: Civil Fecha: 28/04/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 1/2016

Resumen: ...PRIMER.-És sabut, que l'article 95.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi civil de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 1/2016 de 28 de Abril de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 1/2016, 28-04-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 46/2016 de 10 de Noviembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 10/11/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 46/2016

Resumen: ...Mario hi va interposar recurs de cassació i a l'ensems recurs extraordinari per infracció processal.SEGON.-Aquesta Sala amb data 1 de setembre de 2016 va dictar provisió, declarant 'ad limine' la inadmissió dels recursos presentats i concedí a les parts personades el termini de deu dies establert en l' article 483.3 de la Llei d'enjudiciament civil per tal que fessin les manifestacions oportunes en... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 46/2016 de 10 de Noviembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 46/2016, 10-11-2016...
19 Resultados