Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 1997 por BRUGUERA MANTE, ANTONIO

Orden: Civil Ponente: Bruguera Mante, Antonio Tribunal: TSJ Cataluña Año: 1997

Sentencia Civil Nº 8/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 42/1996 de 24 de Marzo de 1997

Orden: Civil Fecha: 24/03/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 8/1997 Núm. Recurso: 42/1996

Resumen: ...27 d'abril de 1991 (Llei 7/1991 ); i amb l'aital argumentació desestima totalment la demanda. La senténcia de l'Audiéncia, de 4 de juny de 1996 , diu que des del 30 d'abril de 1990 en que va inscriure's al Registre Civil la filiació, fins l'11 de juny de 1994 en qué assegura que va presentar-se la demanda d'impugnació de la filiació, havien transcorregut més dels 4 anys establerts á l' article... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 8/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 42/1996 de 24 de Marzo de 1997 Sentencia Civil Nº 8/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 42/1996, 24-03-1997...

Sentencia Civil Nº 31/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 44/1997 de 16 de Diciembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 16/12/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 31/1997 Núm. Recurso: 44/1997

Resumen: ...inscrito en el Registro Civil'. TERCER.- No resulta encertada aquesta primera apreciació de l'Audiencia, ja que és palés que l'acció que la demanda exercita és la d'impugnació de la paternitat no matrimonial de l'actor respecte d'aquella nena. Ho constata la demanda tota i la seva primera petició, en la que demana que es declari que l'factor no és el pare natural biológic de Nieves ; i sols com... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 31/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 44/1997 de 16 de Diciembre de 1997 Sentencia Civil Nº 31/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 44/1997, 16-12-1997...

Sentencia Civil Nº 3/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 28/1995 de 02 de Febrero de 1997

Orden: Civil Fecha: 02/02/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 3/1997 Núm. Recurso: 28/1995

Resumen: ..., 19 de setembre i 26 d'octubre de 1994, dos de 24 de gener, de 16 d'abril i 22 de maig de 1996 , etc.) del carácter extraordinari del recurs de revisió es deriva duna manera indubtable que correspon al recurrent acreditar el diá en qué va tenir coneixement del frau, per tal de computar el termini de 3 mesos de l' art. 1798 de la Llei de procediment civil ; 'dies a quo' que factor ha de provar amb... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 3/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 28/1995 de 02 de Febrero de 1997 Sentencia Civil Nº 3/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 28/1995, 02-02-1997...

Sentencia Civil Nº 20/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 37/1994 de 07 de Julio de 1997

Orden: Civil Fecha: 07/07/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 20/1997 Núm. Recurso: 37/1994

Resumen: ...hem de treure de la taxació tota la minuta. CINQUÉ.- El Tribunal Suprem té dit que si bé és cert que la més recent doctrina proclama que l' art. 423 de la Llei d'enjudiciament civil exigeix la presentació de minuta detallada, no imposa en canvi que es consigni la quantia concreta que s'assigna a cada partida doncs aquesta ha de resultar indubtablement de l'aspecte proporcional asignable a cada... BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 20/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 37/1994 de 07 de Julio de 1997 Sentencia Civil Nº 20/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 37/1994, 07-07-1997

Sentencia Civil Nº 12/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 37/1996 de 26 de Mayo de 1997

Orden: Civil Fecha: 26/05/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 12/1997 Núm. Recurso: 37/1996

Resumen: ...qué es presenta la demanda revisora, no havien transcorregbt els 3 mesos de l' article 1.798 de la Llei d'enjudiciament civil , per la qual cosa no hem d'estimar l'excepció de caducitat de l'acció de revisió que ha oposat com a primera i fonamental la representació de la Sra. Ángeles . TERCER.- El representant processal d'aquesta senyora va dir el 18 de novembre de 1993, a la demanda del procés... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 12/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 37/1996 de 26 de Mayo de 1997 Sentencia Civil Nº 12/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 37/1996, 26-05-1997...

Sentencia Civil Nº 27/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 48/1996 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 27/1997 Núm. Recurso: 48/1996

Resumen: ...causant va morir l'any 1973, iyper tant, la norma aplicable és l' art. 243 de la Compilació del ret Civil de Catalunya de 1960 , segons el qual, literalment, L'atorgament de testamenis revocará els, codicils... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 27/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 48/1996 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil Nº 27/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 48/1996, 23-09-1997...

Sentencia Civil Nº 6/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/1996 de 10 de Marzo de 1997

Orden: Civil Fecha: 10/03/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 6/1997 Núm. Recurso: 3/1996

Resumen: ...com conseqüéncia de l'activitat desenvolupada per la Sra. Valentina durant aquell període. QUART.- El primer motiu de cassació discorre per la vía processal de l' ordinal 4rt de l'art. 1692 de la Llei d'enjudiciament civil i denúncia infracció, per falta d'aplicació, de l' articie 1249 del Codi Civil i aplicació indeguda del 1253 del mateix Codi , considerant també conculcades 'les normes... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 6/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/1996 de 10 de Marzo de 1997 Sentencia Civil Nº 6/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 3/1996, 10-03-1997...

Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997

Orden: Civil Fecha: 23/09/1997 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 28/1997 Núm. Recurso: 15/1997

Resumen: ...senténcia. SEGON.- Els Sres. Casimiro i Asunción interposen contra aquesta última el present recurs de cassació que fonamenten en 4 motius. El 1er addueïx infracció de l' art. 24.1 de la Constitució en relació amb el 524 de la llei d'enjudiciament civil . Per Aute de 31 d'octubre de 1996, lá Sala la del Tribunal Suprem no va admetre aquest motiu hasat en infracció de prerepte constitucional, i... ...BRUGUERA MANTE, ANTONIO Sentencia Civil Nº 28/1997, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 15/1997 de 23 de Septiembre de 1997 Sentencia Civil Nº 28/1997, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 15/1997, 23-09-1997...
8 Resultados