Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2012 por RALLO AYEZCUREN, MARTA

Orden: Civil Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Tribunal: AP - Barcelona Año: 2012

Sentencia Civil Nº 261/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 193/2012 de 09 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 09/07/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 261/2012 Núm. Recurso: 193/2012

Resumen: ...contraprestació actual (simultània o contextual) de l'entitat creditícia, hem de confirmar la valoració del jutge, que es tracta de dos negocis jurídics gratuïts als quals és aplicable la presumpció iuris et de iurede l' article 71.2 LC , amb els efectes d'estimar la rescissió demanada. En aplicació dels articles 196.2 LC , 398.1 i 394.1 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), desestimat el recurs, s'han... ...RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 261/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 193/2012 de 09 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 261/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 193/2012, 09-07-2012...

Sentencia Civil Nº 437/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 653/2011 de 19 de Diciembre de 2012

Orden: Civil Fecha: 19/12/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 437/2012 Núm. Recurso: 653/2011

Resumen: ...secretos. Tenemos que estar de acuerdo con la primera de las consideraciones, relativa a la improcedencia de trasladar a este juicio civil por competencia desleal la valoración de la prueba de los hechos -incluida la existencia misma de los hechos denunciados- en sede penal, que se rige por unos principios distintos (en cuanto a estándares probatorios y a distribución de la carga de probar). Pero la... ...RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 437/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 653/2011 de 19 de Diciembre de 2012 Sentencia Civil Nº 437/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 653/2011, 19-12-2012...

Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 524/2011 de 20 de Septiembre de 2012

Orden: Civil Fecha: 20/09/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 298/2012 Núm. Recurso: 524/2011

Resumen: ...d'enjudiciament civil (LEC). És el banc qui es troba en millors condicions per acreditar que va facilitar la informació i no es pot demanar al client la prova -diabòlica- del fet negatiu de la falta d'informació. De la documentació aportada a les actuacions, abans descrita, i de les declaracions en el judici resulta que els únics escenaris que va plantejar el banc a MOLDIBERICA van ser els d'una pujada... ...RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 524/2011 de 20 de Septiembre de 2012 Sentencia Civil Nº 298/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 524/2011, 20-09-2012...

Sentencia Civil Nº 253/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 44/2011 de 05 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 05/07/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 253/2012 Núm. Recurso: 44/2011

Resumen: ..., s'ha de fer esment als requisits de pertinença i utilitat de la prova ( article 283 de la Llei d'enjudiciament civil, LEC), els quals, com vam exposar en la interlocutòria que denegava la prova, van ser degudament valorats pel jutge. Ens hi referirem de nou en examinar el tercer motiu de recurs. Sobre el defecte consistent en l'existència d'acords contradictoris del consell d'administració de... ...RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 253/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 44/2011 de 05 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 253/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 44/2011, 05-07-2012...

Sentencia Civil Nº 260/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 51/2012 de 09 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 09/07/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 260/2012 Núm. Recurso: 51/2012

Resumen: ...51.1.b) de la Ley de marcas , en relación con el artículo 3.2.d) de la Directiva 89/104 CE: WSC no registró la marca española 2.725.926 de mala fe. Alegación de error en la apreciación de la prueba practicada y de infracción del artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento civil , toda vez que BBY ha incumplido la carga de probar la existencia de mala fe En la segunda petición de su... RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 260/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 51/2012 de 09 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 260/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 51/2012, 09-07-2012

Sentencia Civil Nº 267/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 692/2011 de 19 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 19/07/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 267/2012 Núm. Recurso: 692/2011

Resumen: ...recurso, se reprocha a la sentencia del juzgado que no contuviera ninguna alusión al escrito de ampliación de hechos. Es cierto que el juez no lo valora, pero en ningún caso podía valorarlo en la forma pretendida por la parte apelante. El artículo 286 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC ) regula la ampliación de hechos de relevancia para la decisión del pleito, ocurridos o conocidos después de... ...RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 267/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 692/2011 de 19 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 267/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 692/2011, 19-07-2012...

Sentencia Civil Nº 226/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 600/2011 de 07 de Junio de 2012

Orden: Civil Fecha: 07/06/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 226/2012 Núm. Recurso: 600/2011

Resumen: . Costes . Estimat el recurs d'apel·lació, no és procedent imposar-ne les costes ( article 398.2 de la Llei d'enjudiciament civil, LEC). Les costes de la primera instància seran a càrrec de la demandada, atesa l'estimació de la demanda ( article 394.1 LEC ). RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 226/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 600/2011 de 07 de Junio de 2012 Sentencia Civil Nº 226/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 600/2011, 07-06-2012

Sentencia Civil Nº 120/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 636/2011 de 28 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 28/03/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 120/2012 Núm. Recurso: 636/2011

Resumen: ...omisión, este tribunal declare la nulidad de la audiencia previa, del acto del juicio y de la sentencia objeto de recurso y reponga las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la audiencia previa. La parte demandada solicita la desestimación del recurso. La parte apelante alega, concretamente, que se ha omitido el trámite que establece el artículo 404.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC... ...RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 120/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 636/2011 de 28 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 120/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 636/2011, 28-03-2012...

Sentencia Civil Nº 278/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 109/2012 de 25 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 25/07/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 278/2012 Núm. Recurso: 109/2012

Resumen: . 9. La desestimació del recurs comporta la imposició de les costes de la segona instància a la part apel·lant ( articles 398.1 i 394.1 de la Llei d'enjudiciament civil, per remissió de l' article 196.2 de la LC ). RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 278/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 109/2012 de 25 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 278/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 109/2012, 25-07-2012

Sentencia Civil Nº 46/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 552/2011 de 09 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 09/02/2012 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Rallo Ayezcuren, Marta Núm. Sentencia: 46/2012 Núm. Recurso: 552/2011

Resumen: ..., sobre Règim Jurídic dels Establiments Financers de Crèdit, i en la disposició addicional 1a de la Llei de Venda a Terminis de Béns Immobles . La jurisprudència, amb suport en aquesta normativa i tenint en compte el principi d'autonomia de la voluntat aplicat als contractes ( article 1255 del Codi civil ), el concep com un contracte pel qual una empresa especialitzada cedeix l'ús d'un producte -que... ...desestimació del recurs d'apel·lació, és procedent imposar a la part apel·lant les costes de la segona instància ( articles 398.1 i 394.1 de la Llei d'enjudiciament civil i 196.2 de la LC ). RALLO AYEZCUREN, MARTA Sentencia Civil Nº 46/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 552/2011 de 09 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 46/2012, AP - Barcelona, Sec. 15, Rec 552/2011, 09-02-2012
74 Resultados