Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Lleida del año 2014 por MONTELL GARCIA, ALBERT fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Lleida Año: 2014 Ponente: Montell Garcia, Albert Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Civil Nº 486/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 482/2014 de 14 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 486/2014 Núm. Recurso: 482/2014

Resumen: ...text del seu escrit d'oposició on recull les seves pretensions de primera instància, inclosa una pensió d'aliments superior a l'acordada a la sentència apel·lada. SEGON.És cert que la motivació de la resolució de primer grau en relació al pronunciament relatiu a la guarda i custòdia és parca, però això no vol pas dir que s'incideixi en el vici de manca de fonamentació (ex. art. 218 de la LEC... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 486/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 482/2014 de 14 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 486/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 482/2014, 14-11-2014...

Sentencia Civil Nº 470/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 359/2013 de 05 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 05/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 470/2014 Núm. Recurso: 359/2013

Resumen: ...rectors del procés els documents essencials, és a dir, per al demandant els bàsics de la pretensió i que fonamenten la causa de demanar, i pel demandat els que impedeixin, extingeixin o enervin les pretensions contra ell dirigides, ja va ser assenyalada per la jurisprudència del Tribunal Suprem sota la vigència de l'antiga LEC de 1881 ( sentències entre altres de 22 de juliol de 1995 , 22 de juliol de... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 470/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 359/2013 de 05 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 470/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 359/2013, 05-11-2014...

Sentencia Civil Nº 477/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 428/2014 de 07 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 477/2014 Núm. Recurso: 428/2014

Resumen: MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 477/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 428/2014 de 07 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 477/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 428/2014, 07-11-2014

Sentencia Civil Nº 509/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 422/2013 de 26 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 26/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 509/2014 Núm. Recurso: 422/2013

Resumen: ...PRIMER.El recurs interposat limita l'objecte de la segona instància al pronunciament de la sentència de primer grau relatiu a les costes causades per l'acció dirigida contra els codemandats Sra. Ruth i Sr. Apolonio . Atès que la demanda contra ells dirigida és desestimada, s'imposen les costes causades amb la mateixa als demandants. En canvi, com que les accions dirigides contra els també... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 509/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 422/2013 de 26 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 509/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 422/2013, 26-11-2014...

Sentencia Civil Nº 478/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 514/2013 de 10 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 10/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 478/2014 Núm. Recurso: 514/2013

Resumen: ...del CCCat. Aquesta cita indiscriminada de disposicions legals obliga a precisar que, tal i com fa la sentència apel·lada, atesa la data d'interposició de la demanda, que és el 2-9-10 , la normativa aplicable és la continguda al CF, atès que el CCCat va entrar en vigor posteriorment, l'1-1-11 (veure la seva Disposició Final Cinquena ), i les parts no han manifestat el seu acord per a que sigui... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 478/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 514/2013 de 10 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 478/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 514/2013, 10-11-2014...

Sentencia Civil Nº 482/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 396/2013 de 12 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 12/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 482/2014 Núm. Recurso: 396/2013

Resumen: ...dels documents aportats amb la demanda i amb la contestació a la compensació. Finalment, només afegir que el tractament processal que s'ha donat a la compensació ha estat el legalment previst a l' art. 408.1 de la LEC . TERCER.-També ha de ser desestimada l'excepció de prescripció, atès que no va ser introduïda en el moment processal oportú, és a dir, a la contestació a la demanda( art. 405 de la... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 482/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 396/2013 de 12 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 482/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 396/2013, 12-11-2014...

Sentencia Civil Nº 465/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 643/2013 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 465/2014 Núm. Recurso: 643/2013

Resumen: ...Ley de Enjuiciamiento Civil y que hubiera permitido su subsanación. Al no haber acudido a este procedimiento, la denuncia de esta infracción es inadmisible y, en el trance de dictar sentencia en que nos encontramos, debe ser desestimada ( SSTS de 16 de diciembre de 2008, RC n.º 2635/2003 , así como las núm. 712/2010, de 11 noviembre , y 891/2011 , de 29 noviembre)'. En el mateix sentit, STS de 5... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 465/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 643/2013 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 465/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 643/2013, 03-11-2014...

Sentencia Civil Nº 456/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 709/2013 de 27 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 27/10/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 456/2014 Núm. Recurso: 709/2013

Resumen: ...indirectes'. Per altra banda, correspon a l'instal·lador autoritzat l'obligació de certificar que la instal·lació de l'abonat compleix i està conforme amb les exigències de la normativa en vigor, per a la qual cosa emet un certificat acreditatiu que es diposita i custòdia per l'administració competent. CINQUÈ.-Ara bé, sobre la falta d'aquest tipus de dispositius, hem indicat a la nostra sentència de 16... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 456/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 709/2013 de 27 de Octubre de 2014 Sentencia Civil Nº 456/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 709/2013, 27-10-2014...

Sentencia Civil Nº 484/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 8/2014 de 13 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 13/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 484/2014 Núm. Recurso: 8/2014

Resumen: .... OCTAVO.-Analizando el recurso de apelación interpuesto por la actora, recurre el pronunciamiento relativo a los intereses legales por cuanto la sentencia sólo los otorga desde la interpelación judicial, cuando, conforme a lo dispuesto en los artículos 1303 y 1307 del Código Civil , deben devengarse desde la fecha del contrato, 22 de mayo 2009. Efectivamente, asiste la razón a la demandante por... ...MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 484/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 8/2014 de 13 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 484/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 8/2014, 13-11-2014...

Sentencia Civil Nº 490/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 74/2014 de 18 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 18/11/2014 Tribunal: AP - Lleida Ponente: Montell Garcia, Albert Núm. Sentencia: 490/2014 Núm. Recurso: 74/2014

Resumen: ...la nostra sentència de 31-7-07, que: 'De forma reiterada viene señalando esta Sala que en intersecciones reguladas mediante señal de stop la invasión de la vía preferente por parte del conductor afectado por esta señalización comporta una de las más graves transgresiones de las que se producen en el ámbito de la circulación vial. El artículo 56-5 del Reglamento General de Circulación aprobado por... MONTELL GARCIA, ALBERT Sentencia Civil Nº 490/2014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 74/2014 de 18 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 490/2014, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 74/2014, 18-11-2014
78 Resultados