Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2002

Orden: Civil Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2002

Sentencia Civil Nº 16/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 8/2002 de 03 de Junio de 2002

Orden: Civil Fecha: 03/06/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Feliu I Llansa, Ponç Núm. Sentencia: 16/2002 Núm. Recurso: 8/2002

Resumen: ...irrefutable la preeminència a Catalunya del Codi de Família i de les normes supletòries del Dret Civil Català respecte al Codi Civil. És prou sabuda la falta de competència de l'Estat per a legislar en matèria de Dret Civil Català, com ja assenyalà el T.C. en sentències 118/96 i 61/ 97, en les que utilitza terminologia com la de falta de 'títol competencial de l'Estat'. Ara bé; tampoc es menys cert que el... ...Sentencia Civil Nº 16/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 8/2002 de 03 de Junio de 2002 Sentencia Civil Nº 16/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 8/2002, 03-06-2002...

Sentencia Civil Nº 1/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/2001 de 10 de Enero de 2002

Orden: Civil Fecha: 10/01/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Vidal Andreu, Guillermo Núm. Sentencia: 1/2002 Núm. Recurso: 3/2001

Resumen: ...recurso se encuentra correctamente admitido y no procede, por ello, la desestimación basada en esta causa formal. TERCERO. El primer motivo de recurso se formula conforme al numeral 4º del art. 1.692 de la LEC., por infracción - se dice - de ' els articles 1, 320 de la Compilació de Dret civil de Catalunya, arts. 1.656, 1.281, següents i concordants del Codi civil, doctrina i jurisprudència citats en... ...Sentencia Civil Nº 1/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 3/2001 de 10 de Enero de 2002 Sentencia Civil Nº 1/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 3/2001, 10-01-2002...

Sentencia Civil Nº 39/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 39/2002 de 09 de Diciembre de 2002

Orden: Civil Fecha: 09/12/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bruguera Mante, Antonio Núm. Sentencia: 39/2002 Núm. Recurso: 39/2002

Resumen: ...recurs d'apel·lació dels actors, i en ell hi ha un altressí que diu textualment: 'OTROSI DIGO: Que los Sres. Estefanía Rogelio Íñigo Araceli han conocido la absolución de posiciones de su hermana y con ello el elemento de espontaneidad desaparece, con lo que la prueba pierde eficacia. Tanto es así que el propio artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 pretende que no haya... ...Sentencia Civil Nº 39/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 39/2002 de 09 de Diciembre de 2002 Sentencia Civil Nº 39/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 39/2002, 09-12-2002...

Sentencia Civil Nº 6/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 55/2001 de 11 de Febrero de 2002

Orden: Civil Fecha: 11/02/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: I Ferriol, Lluis Puig Núm. Sentencia: 6/2002 Núm. Recurso: 55/2001

Resumen: ..., en el qual al·lega infracció dels articles 359 (actual 218), 506 (actual 270) de la Llei d'enjudiciament civil i de l'article 24 de la Constitució; i el recurs de cassació emparat en l'article 477.2,2n de la Llei d'enjudiciament civil, en el qual al· lega infracció dels articles 6.2, 1.1 i 2, 1253, 1261,1r i 3r; 1257 i 1277 del Codi civil, articles 1 i 3 de la Llei de 23 de juliol de 1908 i... ...Sentencia Civil Nº 6/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 55/2001 de 11 de Febrero de 2002 Sentencia Civil Nº 6/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 55/2001, 11-02-2002...

Sentencia Civil Nº 21/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 215/2001 de 04 de Julio de 2002

Orden: Civil Fecha: 04/07/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: I Ferriol, Lluis Puig Núm. Sentencia: 21/2002 Núm. Recurso: 215/2001

Resumen: ...es formalitza en base a l'interès cassacional per manca de jurisprudència de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en relació amb les matèries objecte del recurs i per tenir el Codi de família català una vigència inferior a cinc anys, es fonamenta en la infracció de l'article 263, en relació amb els articles 76.3,b) i 84 tots ells del Codi de família, jurisprudència que esmenta del... ...Sentencia Civil Nº 21/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 215/2001 de 04 de Julio de 2002 Sentencia Civil Nº 21/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 215/2001, 04-07-2002...

Sentencia Civil Nº 8/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 18/2001 de 18 de Febrero de 2002

Orden: Civil Fecha: 18/02/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 8/2002 Núm. Recurso: 18/2001

Resumen: .... D'acord amb l'anterior en haver portat a terme la corresponent reclamació, tant l'advocat que defensà a Comercial Afruse SL com el procurador que la representà, es tracta d'un crèdit directe contra la part condemnada en costes segons resulta del supòsit previst en l'apartat 3 de l'article 242 de la nova Llei processal civil. Interessa ara posar en relleu que el ésser un contracte d'arrendament de... ...Sentencia Civil Nº 8/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 18/2001 de 18 de Febrero de 2002 Sentencia Civil Nº 8/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 18/2001, 18-02-2002...

Sentencia Civil Nº 22/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 480/1999 de 29 de Julio de 2002

Orden: Civil Fecha: 29/07/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Feliu I Llansa, Ponç Núm. Sentencia: 22/2002 Núm. Recurso: 480/1999

Resumen: ...sentència, que ja s'ha dit confirmada en apel·lació. El primer motiu de recurs denuncia la infracció de 'las Disposiciones Transitorias del Código Civil aplicables al presente supuesto ( donaciones 1972 y 1976), en cuanto éstas estipulan que las variaciones introducidas que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo', així com també la vulneració de la... ...Sentencia Civil Nº 22/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 480/1999 de 29 de Julio de 2002 Sentencia Civil Nº 22/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 480/1999, 29-07-2002...

Sentencia Civil Nº 2/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 399/1999 de 21 de Enero de 2002

Orden: Civil Fecha: 21/01/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Feliu I Llansa, Ponç Núm. Sentencia: 2/2002 Núm. Recurso: 399/1999

Resumen: ...no sols manca la prova, sinó que també manquen els fets que poden donar suport a la demanda de revisió. En cap moment sŽesmenten quins fets poden haver determinat el recobraments dŽuns documents retinguts per causa de força major, que, segons lŽart. 1105 del C. Civil comporta que ocorri un fet que... ...Sentencia Civil Nº 2/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 399/1999 de 21 de Enero de 2002 Sentencia Civil Nº 2/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 399/1999, 21-01-2002...

Sentencia Civil Nº 3/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 54/2001 de 21 de Enero de 2002

Orden: Civil Fecha: 21/01/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Feliu I Llansa, Ponç Núm. Sentencia: 3/2002 Núm. Recurso: 54/2001

Resumen: ...que mena, doncs, a la claudicació del recurs, en incórrer en causa d'inadmissió que en aquest tràmit i com és prou sabut es converteix en causa de desestimació, amb imposició de les costes causades a la part recurrent. . ATESOS: Els preceptes legals esmentats i altres d'aplicació, LA SALA CIVIL I PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA,... Sentencia Civil Nº 3/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 54/2001 de 21 de Enero de 2002 Sentencia Civil Nº 3/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 54/2001, 21-01-2002

Sentencia Civil Nº 40/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 53/2002 de 09 de Diciembre de 2002

Orden: Civil Fecha: 09/12/2002 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Vidal Andreu, Guillermo Núm. Sentencia: 40/2002 Núm. Recurso: 53/2002

Resumen: ...que, a su entender, debieran haber llevado a la inadmisión del recurso, convertibles en este trámite procesal en causas de desestimación, por no alcanzar la summa gravaminis los seis millones de pesetas que la antigua Ley de Enjuiciamiento civil - por la que se tramita el recurso - exigía en orden al acceso casacional de los pleitos. Se dice, en definitiva, que la cuantía del pleito se ha medido... Sentencia Civil Nº 40/2002, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 53/2002 de 09 de Diciembre de 2002 Sentencia Civil Nº 40/2002, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 53/2002, 09-12-2002
36 Resultados