Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008 Ponente: Niubo Claveria, Josep

Sentencia Penal Nº 832/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 57/2008 de 23 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 23/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 832/2008 Núm. Recurso: 57/2008

Resumen: ...en la previsió continguda en l' article 368 del codi penal en el que es castiguen els actes de tràfic il·legal de drogues, així com la tinença d'aquesta amb aquella finalitat, ja que s'ha acreditat l'oferiment de la substància estupefaent coneguda com a cocaïna a canvi de diners. 2.Del referit delicte en resulta responsable en concepte d'autor l'acusat Antonio per haver realitzat lliurement... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 832/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 57/2008 de 23 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 832/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 57/2008, 23-10-2008...

Sentencia Penal Nº 197/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 17/2008 de 12 de Marzo de 2008

Orden: Penal Fecha: 12/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 197/2008 Núm. Recurso: 17/2008

Resumen: ..., apel.lant i apel.lat van rectificar les seus pretensions.QUART.- He estat designat ponent el Magistrat Sr. JOSEP NIUBÒ I CLAVERIA que expresa el parer unànime de la Sala.CINQUÈ.- S'accepta i dóna per reproduïda la declaració de fets provats de la sentència apel.lada.Que DESESTIMANT el recurs d'apel.lació interposat per Miguel Ángel contra la sentència dictada en data 29-11-2007 pel Jutjat del Penal núm. 4... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 197/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 17/2008 de 12 de Marzo de 2008 Sentencia Penal Nº 197/2008, AP - Barcelona, Rec 17/2008, 12-03-2008...

Sentencia Penal Nº 406/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 39/2008 de 21 de Mayo de 2008

Orden: Penal Fecha: 21/05/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 406/2008 Núm. Recurso: 39/2008

Resumen: .../2008, dimanant del Procediment Abreujat núm. 349/2007 , procedent del Jutjat del Penal núm. 1 de Sabadell, seguit per un delicte contra laseguritat del trafic, contra Jesús María ; les quals són pendents davant aquesta Superioritat en virtutdel recurs d'apel.lació interposat per Jesús María contra la sentència dictada el dia 31 de gener de 2.008 , pel Sr. Jutge de l'expressat Jutjat, sen part... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 406/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 39/2008 de 21 de Mayo de 2008 Sentencia Penal Nº 406/2008, AP - Barcelona, Rec 39/2008, 21-05-2008...

Sentencia Penal Nº 198/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 19/2008 de 13 de Marzo de 2008

Orden: Penal Fecha: 13/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 198/2008 Núm. Recurso: 19/2008

Resumen: ...defensa de les dues menors condemnades en demanda d'una sentència absolutòria, sent impugnat el recurs pel Ministeri Fiscal.TERCER.- S'ha celebrat avui vista del recurs, reiterant les parts les seves pretensions.QUART.- S'ha designat Ponent del recurs el magistrat Sr. JOSEP NIUBÒ i CLAVERIA que expressa el parer unànime de la Sala.CINQUÈ.- S'ACCEPTA i DÓNA per reproduïda la declaració de fets provats de... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 198/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 19/2008 de 13 de Marzo de 2008 Sentencia Penal Nº 198/2008, AP - Barcelona, Rec 19/2008, 13-03-2008...

Sentencia Penal Nº 114/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 13/2008 de 14 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 14/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 114/2008 Núm. Recurso: 13/2008

Resumen: ...dictà sentència absolutòria contra la que hi interposà recurs d'apel.lació el MINISTERI FISCAL en demanda d'una sentència condemnatòria en els termes sol.licitats en les seves conclusions. El recurs fou impugnat per la defensa d' Jorge .SEGON.- Ha estat designat Ponent el Magistrat Sr. Josep Niubò i Claveria que expressa el parer unànime de la Sala.TERCER.- S'accepta i dóna per reproduïda la... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 114/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 13/2008 de 14 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 114/2008, AP - Barcelona, Rec 13/2008, 14-02-2008...

Sentencia Penal Nº 115/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 3/2008 de 11 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 11/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 115/2008 Núm. Recurso: 3/2008

Resumen: AUDIÈNCIA DE BARCELONASECCIÓ TERCERAROTLLE NÚM. 3/08 -XEXPEDIENT Nº 484/2006JUTJAT DE MENORS Nº 3 DE BARCELONAS E N T È N C I A N ú m. 115/2008Magistrats.Sr. JOSÉ GRAU GASSÓSr. JOSEP NIUBÒ I CLAVERIASra. ROSER BACH FABREGÓA Barcelona, a 11 de febrer de 2008.VIST, en grau d'apel.lació, davant la Secció Tercera d'aquesta Audiència, el present rotlle d'apel.lació núm. 3/08, expedient núm.484/06... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 115/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 3/2008 de 11 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 115/2008, AP - Barcelona, Rec 3/2008, 11-02-2008

Sentencia Penal Nº 136/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 43/2008 de 26 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 26/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 136/2008 Núm. Recurso: 43/2008

Resumen: ...AUDIÈNCIA DE BARCELONASECCIÓ TERCERARotlle d'apel·lació de faltes núm. 43/2008 -XJudici de faltes núm.:922/2007Jutjat d'Instrucció 31 de BarcelonaSENTÈNCIA NÚM. 136/2008Barcelona, vint-i-sis de febrer de dos mil vuit.En Josep Niubò i Claveria, Magistrat de la Secció TERCERA ha vist, en apel·lació i constituït com a tribunal unipersonal, les actuacions del judici de faltes núm. 922/2007, del... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 136/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 43/2008 de 26 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 136/2008, AP - Barcelona, Rec 43/2008, 26-02-2008...

Sentencia Penal Nº 58/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 3/2008 de 21 de Enero de 2008

Orden: Penal Fecha: 21/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 58/2008 Núm. Recurso: 3/2008

Resumen: ...AUDIÈNCIA DE BARCELONASECCIÓ TERCERAROTLLE NÚM. 3/2008-XPROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 515/2006JUTJAT PENAL NÚM. 1 DELS DE SABADELLS E N T È N C I A N ú m. 58/2008Magistrats/ada:Sr.: FERNANDO VALLE ESQUÉSSr.: JOSEP NIUBÒ i CLAVERIASra.: ROSER BACH FABREGÓBarcelona, 21 de gener de 2008VIST, en grau d'apel·lació, davant la Secció Tercera d'aquesta Audiència, aquest rotlle d'apel·lació núm. 3/2008-X, que... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 58/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 3/2008 de 21 de Enero de 2008 Sentencia Penal Nº 58/2008, AP - Barcelona, Rec 3/2008, 21-01-2008...

Sentencia Penal Nº 119/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 33/2008 de 20 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 20/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 119/2008 Núm. Recurso: 33/2008

Resumen: ...AUDIÈNCIA DE BARCELONASECCIÓ TERCERARotlle d'pel·lació de faltes núm. 33/2008 -XJudici de faltes núm.:1004/2007Jutjat d'Instrucció 31 de BarcelonaSENTÈNCIA NÚM. 119/2008Barcelona, vint de febrer de dos mil vuit.En Josep Niubò i Claveria, Magistrat de la Secció TERCERA ha vist, en apel·lació i constituït com a tribunal unipersonal, les actuacions del judici de faltes núm. 1004/2007, del rotlle de... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 119/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 33/2008 de 20 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 119/2008, AP - Barcelona, Rec 33/2008, 20-02-2008...

Sentencia Penal Nº 772/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2008 de 15 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 15/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 772/2008 Núm. Recurso: 133/2008

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 772/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2008 de 15 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 772/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 133/2008, 15-10-2008
308 Resultados