Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008 Ponente: Niubo Claveria, Josep Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 197/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 17/2008 de 12 de Marzo de 2008

Orden: Penal Fecha: 12/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 197/2008 Núm. Recurso: 17/2008

Resumen: ..., apel.lant i apel.lat van rectificar les seus pretensions.QUART.- He estat designat ponent el Magistrat Sr. JOSEP NIUBÒ I CLAVERIA que expresa el parer unànime de la Sala.CINQUÈ.- S'accepta i dóna per reproduïda la declaració de fets provats de la sentència apel.lada.Que DESESTIMANT el recurs d'apel.lació interposat per Miguel Ángel contra la sentència dictada en data 29-11-2007 pel Jutjat del Penal núm. 4... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 197/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 17/2008 de 12 de Marzo de 2008 Sentencia Penal Nº 197/2008, AP - Barcelona, Rec 17/2008, 12-03-2008...

Sentencia Penal Nº 198/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 19/2008 de 13 de Marzo de 2008

Orden: Penal Fecha: 13/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 198/2008 Núm. Recurso: 19/2008

Resumen: ...defensa de les dues menors condemnades en demanda d'una sentència absolutòria, sent impugnat el recurs pel Ministeri Fiscal.TERCER.- S'ha celebrat avui vista del recurs, reiterant les parts les seves pretensions.QUART.- S'ha designat Ponent del recurs el magistrat Sr. JOSEP NIUBÒ i CLAVERIA que expressa el parer unànime de la Sala.CINQUÈ.- S'ACCEPTA i DÓNA per reproduïda la declaració de fets provats de... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 198/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 19/2008 de 13 de Marzo de 2008 Sentencia Penal Nº 198/2008, AP - Barcelona, Rec 19/2008, 13-03-2008...

Sentencia Penal Nº 114/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 13/2008 de 14 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 14/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 114/2008 Núm. Recurso: 13/2008

Resumen: ...dictà sentència absolutòria contra la que hi interposà recurs d'apel.lació el MINISTERI FISCAL en demanda d'una sentència condemnatòria en els termes sol.licitats en les seves conclusions. El recurs fou impugnat per la defensa d' Jorge .SEGON.- Ha estat designat Ponent el Magistrat Sr. Josep Niubò i Claveria que expressa el parer unànime de la Sala.TERCER.- S'accepta i dóna per reproduïda la... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 114/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 13/2008 de 14 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 114/2008, AP - Barcelona, Rec 13/2008, 14-02-2008...

Sentencia Penal Nº 115/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 3/2008 de 11 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 11/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 115/2008 Núm. Recurso: 3/2008

Resumen: ..., procedent del Jutjat de Menors núm. 3 de Barcelona, seguit per un delicte de atemptat i lesions, contra Luis Francisco ; les quals són pendents davant aquesta Superioritat en virtut del recurs d'apel.lació interposat per Luis Francisco contra la sentència dictada el dia 23-11-07, pel Sr./a. Jutge de l'expressat Jutjat.PRIMER.- La part dispositiva de la sentència apel.lada és del tenor literal següent... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 115/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 3/2008 de 11 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 115/2008, AP - Barcelona, Rec 3/2008, 11-02-2008...

Sentencia Penal Nº 136/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 43/2008 de 26 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 26/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 136/2008 Núm. Recurso: 43/2008

Resumen: ...AUDIÈNCIA DE BARCELONASECCIÓ TERCERARotlle d'apel·lació de faltes núm. 43/2008 -XJudici de faltes núm.:922/2007Jutjat d'Instrucció 31 de BarcelonaSENTÈNCIA NÚM. 136/2008Barcelona, vint-i-sis de febrer de dos mil vuit.En Josep Niubò i Claveria, Magistrat de la Secció TERCERA ha vist, en apel·lació i constituït com a tribunal unipersonal, les actuacions del judici de faltes núm. 922/2007, del... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 136/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 43/2008 de 26 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 136/2008, AP - Barcelona, Rec 43/2008, 26-02-2008...

Sentencia Penal Nº 119/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 33/2008 de 20 de Febrero de 2008

Orden: Penal Fecha: 20/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 119/2008 Núm. Recurso: 33/2008

Resumen: ...AUDIÈNCIA DE BARCELONASECCIÓ TERCERARotlle d'pel·lació de faltes núm. 33/2008 -XJudici de faltes núm.:1004/2007Jutjat d'Instrucció 31 de BarcelonaSENTÈNCIA NÚM. 119/2008Barcelona, vint de febrer de dos mil vuit.En Josep Niubò i Claveria, Magistrat de la Secció TERCERA ha vist, en apel·lació i constituït com a tribunal unipersonal, les actuacions del judici de faltes núm. 1004/2007, del rotlle de... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 119/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 33/2008 de 20 de Febrero de 2008 Sentencia Penal Nº 119/2008, AP - Barcelona, Rec 33/2008, 20-02-2008...

Sentencia Penal Nº 772/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2008 de 15 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 15/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 772/2008 Núm. Recurso: 133/2008

Resumen: ...1.S'accepten i donen per reproduïts els de la sentència apel·lada. 2.El recurs es fonamenta en el suposat error en l'apreciació de la prova que hauria patit qui dictà la sentència. Vagi per endavant que és qui presideix l'acte del judici (en la jurisdicció de menors l'acte de l'audiència) en el que es practiquen les proves, qui ha de fer la valoració d'aquestes. En efecte, el fet d'estar present... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 772/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2008 de 15 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 772/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 133/2008, 15-10-2008...

Sentencia Penal Nº 761/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2008 de 13 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 13/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 761/2008 Núm. Recurso: 97/2008

Resumen: ...presa en la primera, motiu pel qual la sentència dictada s'haurà de confirmar, desestimant- se així el recurs. 3.L' article 14.5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de Nova York de 1966 reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que el recurs hagi pogut generar es declararan d'ofici. 1.S'accepten i donen per reproduïts els de la sentència d'instància. 2.El recorrent nega els fets que es declara provat que succeiren, com ja féu en l'acte del judici. Aquest acte el dirigí la jutgessa que dictà la sentència sent ella l'única persona legitimada per a fer la valoració de les proves practicades en aquell acte (les declaracions de la denunciant i de l'acusat). Si la jutgessa en... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 761/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2008 de 13 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 761/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 97/2008, 13-10-2008

Sentencia Penal Nº 789/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 183/2008 de 17 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 17/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 789/2008 Núm. Recurso: 183/2008

Resumen: ...Primer. S'accepten els de la sentència apel·lada, que es donen per reproduïts. Segon. S'invoca com a motiu del recurs el suposat error patit per la jutgessa d'instància en la valoració de la prova i manca de motivació. En aquest apartat del recurs s'ha de dir que la sentència d'instància en certa mesura va més enllà de les pretensions de la part actora, la qual es limità a demanar que es fixés en... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 789/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 183/2008 de 17 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 789/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 183/2008, 17-10-2008...

Sentencia Penal Nº 747/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2008 de 09 de Octubre de 2008

Orden: Penal Fecha: 09/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 747/2008 Núm. Recurso: 133/2008

Resumen: PRIMER.- S'accepten i donen per reproduïts els de la sentència objecte de recurs. SEGON.- El Ministeri Fiscal considera que en no haver realitzat l'acusat una segon prova amb l'etilòmetre per tal de detectar fins a quin grau l'havia afectat el previ consum d'alcohol, hauria incorregut en un delicte de desobediència greu de l' article 780 del Codi Penal vigent en el moment de producció dels fets... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 747/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 133/2008 de 09 de Octubre de 2008 Sentencia Penal Nº 747/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 133/2008, 09-10-2008
191 Resultados