Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por BACH FABREGO, ROSER fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Bach Fabrego, Roser Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 808/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 184/2014 de 03 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 808/2014 Núm. Recurso: 184/2014

Resumen: ...jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 808/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 184/2014 de 03 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 808/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 184/2014, 03-10-2014...

Sentencia Penal Nº 829/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 158/2014 de 06 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 06/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 829/2014 Núm. Recurso: 158/2014

Resumen: ...imposada, es constata que ha estat imposada en el seu límit mínim i en la quantia mínima de la pena de multa, i la responsabilitat personal subsidiària que la part apel·lant titlla de desproporcionada ve imposada per imperatiu legal de l' article 53 del Codi Penal . SEGON:Atès el que s'ha exposat s'ha de confirmar en els seus propis termes la sentència apel·lada, sense fer expressa imposició de les... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 829/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 158/2014 de 06 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 829/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 158/2014, 06-11-2014...

Sentencia Penal Nº 772/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 78/2014 de 27 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 27/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 772/2014 Núm. Recurso: 78/2014

Resumen: ...' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que es pugui considerar de càrrec, és a dir, de... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 772/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 78/2014 de 27 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 772/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 78/2014, 27-10-2014...

Sentencia Penal Nº 826/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 188/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 826/2014 Núm. Recurso: 188/2014

Resumen: ...S'accepten els fets provats i els fonaments de dret que es consignen a la resolució apel·lada. PRIMER:Contra la sentència condemnatòria dictada en la instància, s'interposa per Miguel recurs d'apel·lació en el que impugna la valoració de la prova que es realitza a la sentència apel·lada. Certament quan mitjançant el recurs d'apel·lació s'impugna la valoració provatòria efectuada pel jutjador... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 826/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 188/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 826/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 188/2014, 03-11-2014...

Sentencia Penal Nº 805/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 805/2014 Núm. Recurso: 98/2014

Resumen: ...diverses declaracions de les parts i dels testimonis, i de la inexistència en el nostre dret processal penal de proves taxades o de regles que determini el valor que s'hagi de donar a cada prova, la revisió, tractant-se precisament d'aquest tipus de prova de caràcter subjectiu, queda limitada a determinats extrems. D'una banda a examinar, en quan al seu origen la validesa i regularitat processal, i a... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 805/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 805/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 98/2014, 03-11-2014...

Sentencia Penal Nº 890/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 124/2014 de 15 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 15/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 890/2014 Núm. Recurso: 124/2014

Resumen: ...juliol de 2013 ). En el cas que s'examina, es constata, tal com es determina en la sentència, que els fets que van donar lloc al present procediment van succeir el mes de març de 2008 i la sentència de primera instància es va dictar el 16 d'abril de 2014 . Es tracta d'un període certament dilatat, tenint en compte que els fets enjudiciats no presenten una complexitat extraordinària, però en tot cas... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 890/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 124/2014 de 15 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 890/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 124/2014, 15-11-2014...

Sentencia Penal Nº 848/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 10 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 10/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 848/2014 Núm. Recurso: 98/2014

Resumen: ...instància. El Tribunal Constitucional a partir de la sentència 167/2002, de 18 de setembre de 2002 , ha establert la doctrina que el respecte als principis d'immediació i contradicció impedeix al Tribunal que revisa l'enjudiciament en via de recurs, i, que per tant no ha pogut contemplar de manera directa la pràctica de les proves personals, modificar la valoració d'aquestes proves efectuada per l'òrgan... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 848/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 10 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 848/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 98/2014, 10-11-2014...

Sentencia Penal Nº 807/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 88/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 807/2014 Núm. Recurso: 88/2014

Resumen: ...S'accepten els fets provats i els fonaments de dret que es consignen a la resolució apel·lada. PRIMER:Contra la sentència condemnatòria dictada en la instància, s'interposa per Argimiro i Ezequias recurs d'apel·lació en el que al·lega que en la sentència no es concreten determinades premisses fàctiques que resulten essencials per al dictat d'una sentència condemnatòria. La impugnació no pot... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 807/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 88/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 807/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 88/2014, 03-11-2014...

Sentencia Penal Nº 814/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 174/2014 de 04 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 814/2014 Núm. Recurso: 174/2014

Resumen: ...PRIMER: Contra la sentència condemnatòria dictada en la instància s'interposa per Gustavo recurs d'apel·lació que es fonamenta en vulneració del dret a la presumpció d'innocència. Sabut és que el dret a la presumpció d'innocència està consagrat a en el nostre sistema jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 814/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 174/2014 de 04 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 814/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 174/2014, 04-10-2014...

Sentencia Penal Nº 172/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 9/2014 de 03 de Marzo de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/03/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 172/2014 Núm. Recurso: 9/2014

Resumen: ...culpabilitat de l'acusat, sinó que d'una manera explícita mostra el seu convenciment sobre aquella culpabilitat, en absolut pot tenir efectes la invocació del principi in dubio pro reo, ja que perquè el dubte es pugui resoldre el favor del reu és necessari que existeixi. SEGON: Atès el que s'ha exposat cal confirmar la sentència impugnada per la seva pròpia fonamentació legal i desestimar el recurs... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 172/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 9/2014 de 03 de Marzo de 2014 Sentencia Penal Nº 172/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 9/2014, 03-03-2014...
90 Resultados