Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por VIDAL MARSAL, SANTIAGO

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Vidal Marsal, Santiago

Sentencia Penal Nº 44/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 186/2014 de 23 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 23/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 44/2015 Núm. Recurso: 186/2014

Resumen: ...interposat pel Ministeri Fiscal. Planteja el ministeri públic una hipotètica infracció de llei en no haver aplicat la jutge penal d'instància l' art. 570.3r del Codi penal , puix considera que els quatre acusats formaven part d'una banda dedicada habitualment a cometre aquesta classe de delictes contra la propietat aliena. Les STS de 1 d'abril 2013 i STC de 23 de juny 2014 , matisen que aquesta... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 44/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 186/2014 de 23 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 44/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 186/2014, 23-12-2014...

Sentencia Penal Nº 39/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 320/2014 de 23 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 23/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 39/2015 Núm. Recurso: 320/2014

Resumen: ...derivada d'aplicació indeguda de l' art. 237 en relació al 238.2 del Codi Penal . I.-El primer motiu de recurs planteja, dins l'àmbit genèric de la presumpció d'innocència, un hipotètic error en la valoració de la prova testifical comès per la jutge penal en orde a determinar la participació de l'acusat en la sostracció de material industrial ( cable de coure) que hi havia en l'interior d'una obra... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 39/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 320/2014 de 23 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 39/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 320/2014, 23-12-2014...

Sentencia Penal Nº 50/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 308/2014 de 24 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 24/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 50/2015 Núm. Recurso: 308/2014

Resumen: ...jutjat Penal va dictar la interlocutòria d'admisió de proves ( octubre 2013) van passar dos anys i mig més. El judici oral es va celebrar el mes de maig 2014. En el decurs d'aquest accidentat iter processal, la causa va romandre paralitzada en multitud d'ocasions, sense cap altra motiu que l'acumulació d'assumptes davant dels jutjats de Vilanova, situació de col·lapse reiteradament denunciada al... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 50/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 308/2014 de 24 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 50/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 308/2014, 24-12-2014...

Sentencia Penal Nº 1106/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 196/2014 de 21 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 21/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1106/2014 Núm. Recurso: 196/2014

Resumen: ...pot resoldre sense infringir el dret fonamental a un procés just, sempre i quan l'acusat negui haver perpetrat l'il·lícit penal que se li imputa, sense practicar de nou tota la prova, i en especial, sense donar oportunitat al/s denunciat/s a explicar la seva versió dels fets davant del nou òrgan d'enjudiciament'. Aquesta nova doctrina garantista d' obligat compliment pels tribunals de la jurisdicció... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1106/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 196/2014 de 21 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1106/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 196/2014, 21-11-2014...

Sentencia Penal Nº 43/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 182/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 43/2015 Núm. Recurso: 182/2014

Resumen: ...recurs, en clau d'apreciació de la circumstància eximent de la responsabilitat criminal per concurrència d'un consum abusiu de drogues tóxiques ( art. 20.1-2 CP ) generador d'inimputabilitat plena no pot ser acceptat, si bé caldrà aplicar al cas l'atenuant subsidiària de l' art. 21.1er del Codi Penal . La defensa al·lega que l'acusat estava sota els efectes d'un consum previ crònic de drogues i que... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 43/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 182/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 43/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 182/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 49/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 292/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 49/2015 Núm. Recurso: 292/2014

Resumen: ...Penal . 2)Vulneració de la jurisprudència consolidada en matèria d'obligacions patern filials derivades de títol judicial executiu. Com ja em exposat en anteriors resolucions similars en aquesta matèria, la nombrosa jurisprudència del Tribunal Constitucional a partir de la STC 167/02 de 18 de setembre , que va interpretar l'abast de l' art. 6.1 del CEDH relatiu a la segona instància penal, permet... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 49/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 292/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 49/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 292/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 46/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 300/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 46/2015 Núm. Recurso: 300/2014

Resumen: ...per aplicació indeguda de l' art. 263.2 CP . 2)Infracció de l' art. 74 del Codi penal en relació a la modalitat de delicte continuat. Sota la tesi d'error en la valoració de les declaracions del testimoni presencial dels fets, exposa la seva discrepància (legítima però obviament parcial i esbiaixada) vers la credibilitat que li ha atorgat la jutge d'instància, atès que -al seu criteri- va... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 46/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 300/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 46/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 300/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 45/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 252/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 45/2015 Núm. Recurso: 252/2014

Resumen: ...física recíproca, amb resultat de lesions. 2) Infracció de llei derivada d'inaplicació deguda de l'eximent de legítima defensa previst en l' art. 20.4 del Codi Penal . 3)Impugnació de la condemna en costes. Escau deixar constància en primer lloc, per raons d'ordre públic processal, que la responsable civil directa i la subsidiària no gaudeixen la legitimitat activa per a instar la revocació de la... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 45/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 252/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 45/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 252/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 38/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 190/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 38/2015 Núm. Recurso: 190/2014

Resumen: ...; i 2) Infracció de llei per aplicació indeguda de l' art. 153.2 del Codi Penal . I.-Fonamenta en primer lloc el recurrent l' hipotètic error de la jutge penal en la valoració de la prova relativa a la participació de l' acusat en el delicte de maltractament puntual en l'àmbit familiar que li ha estat imputat en aquesta causa, perpetrat el dia 6 de gener 2014 dins la llar familiar contra la seva... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 38/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 190/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 38/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 190/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 1078/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 184/2014 de 04 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1078/2014 Núm. Recurso: 184/2014

Resumen: ...revocar el relat fàctic contingut en la sentència impugnada si s'acredita de forma fefaent i irrefutable per la part recurrent que s'ha incorregut pel jutge penal en error flagrant i manifest en la imparcial valoració de les proves practicades en el judici oral, d'acord amb els principis de publicitat, oralitat i contradicció, puix l' art. 741 de la LECRIM disposa que el tribunal apreciarà en... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1078/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 184/2014 de 04 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1078/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 184/2014, 04-11-2014...
216 Resultados