Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Girona del año 2013 fallo : Desestima

Orden: Penal Tribunal: AP - Girona Año: 2013 Fallo: Desestima

Sentencia Penal Nº 726/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 204/2013 de 23 de Diciembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 23/12/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 726/2013 Núm. Recurso: 204/2013

Resumen: ..., les proves, siguin favorables o desfavorables a l'acusat. Tanmateix, això resulta d'impossible pràctica en el ordenament penal espanyol, donat que l' article 790.3 LECrim (aplicable també al judici de faltes, per la remissió expressa continguda a l' article 976.2 LECrim ) permet únicament en la segona instància '... ...Sentencia Penal Nº 726/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 204/2013 de 23 de Diciembre de 2013 Sentencia Penal Nº 726/2013, AP - Girona, Sec. 3, Rec 204/2013, 23-12-2013...

Sentencia Penal Nº 275/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 368/2013 de 22 de Abril de 2013

Orden: Penal Fecha: 22/04/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 275/2013 Núm. Recurso: 368/2013

Resumen: ...nova valoració de la prova practicada en la instància, la transcendental importància que en la ponderació de les proves personals te la percepció directa pel Jutge de les diferents declaracions de les parts i dels testimonis, així com la inexistència en el Dret Penal espanyol de proves taxades o de regles que determinin el valor cert que hagi de donar-se a cada prova, fan que la revisió, tractant-se... Sentencia Penal Nº 275/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 368/2013 de 22 de Abril de 2013 Sentencia Penal Nº 275/2013, AP - Girona, Sec. 3, Rec 368/2013, 22-04-2013

Sentencia Penal Nº 630/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 103/2013 de 10 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 10/10/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 630/2013 Núm. Recurso: 103/2013

Resumen: ...mútuament accepta hi té cabuda la legítima defensa, tal com encertadament raona el Jutge d'instància en la seva sentencia en relació als altres dos denunciats, argument al que ens remetem i que resulta d'aplicació als ara recurrents per desestimar la seva pretensió, el motiu tampoc pot prosperar. . TERCER.No és procedent fer especial imposició de les costes causades en l'alçada. Sentencia Penal Nº 630/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 103/2013 de 10 de Octubre de 2013 Sentencia Penal Nº 630/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 103/2013, 10-10-2013

Sentencia Penal Nº 697/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 1040/2013 de 08 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 08/11/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 697/2013 Núm. Recurso: 1040/2013

Resumen: ...ha entès que l'apel lació no es pot resoldre en un procés just sense un examen directe i personal de l'acusat que nega haver comes la infracció considerada punible, de' Com a conseqüència d'aquesta doctrina i ja aplacant-la al nostre procés penal, el Tribunal Constitucional estableix que ' El recurs d'apel lació en el procediment penal abreujat... ...Sentencia Penal Nº 697/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 1040/2013 de 08 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal Nº 697/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 1040/2013, 08-11-2013...

Sentencia Penal Nº 642/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 133/2013 de 15 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 15/10/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 642/2013 Núm. Recurso: 133/2013

Resumen: ...pot examinar el raonament de la sentència, a l'hora d'expressar la convicció, per a comprovar si resulta il lògica, errònia o palmariament burda, cosa que no es dona en el cas analitzat, en que la sentència recull els fonaments probatoris d'on arriba a la convicció judicial de l'existència de la infracció penal i tot plegat ha de ser mantingut ja que l'esmentat raonament no respon a la... ...Sentencia Penal Nº 642/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 133/2013 de 15 de Octubre de 2013 Sentencia Penal Nº 642/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 133/2013, 15-10-2013...

Sentencia Penal Nº 626/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 939/2013 de 07 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 07/10/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Iglesias Carrera, Maria Teresa Núm. Sentencia: 626/2013 Núm. Recurso: 939/2013

Resumen: ...que el recurs d'apel lació té un caràcter ordinari i es pot realitzar en ell una nova valoració de la prova practicada en primera instància, a conseqüència de la transcendental importància que en la ponderació de les proves personals té, tant la percepció directa pel Jutge de les diverses declaracions de les parts i dels testimonis, com la inexistència en el nostre dret Penal de proves taxades o de... ...l'existència de la infracció penal i tot plegat ha de ser mantingut ja que l'esmenta't raonament no respon a la irracionalitat o arbitrarietat. TERCER.-No és procedent fer especial imposició de les costes causades en l'alçada. Sentencia Penal Nº 626/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 939/2013 de 07 de Octubre de 2013 Sentencia Penal Nº 626/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 939/2013, 07-10-2013

Sentencia Penal Nº 393/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 99/2013 de 03 de Junio de 2013

Orden: Penal Fecha: 03/06/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Marca Matute, Javier Núm. Sentencia: 393/2013 Núm. Recurso: 99/2013

Resumen: ...litigante no supone necesariamente que se haya infringido su derecho a la tutela judicial efectiva. B.- Error en la valoración probatoria: Igual suerte desestimatoria debe correr este motivo impugnatorio, por las razones que pasamos a exponer: B1.- Que debemos tener en cuenta la doctrina que, sobre la apelación en el proceso penal, establece la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional... ...Sentencia Penal Nº 393/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 99/2013 de 03 de Junio de 2013 Sentencia Penal Nº 393/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 99/2013, 03-06-2013...

Sentencia Penal Nº 567/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 147/2013 de 17 de Septiembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 17/09/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Marca Matute, Javier Núm. Sentencia: 567/2013 Núm. Recurso: 147/2013

Resumen: ...comprobar si resulta ilógica, errónea o palmariamente burda, lo que no acontece en el caso concreto en el que la sentencia recoge los fundamentos probatorios de donde llega a la convicción judicial de la existencia de la infracción penal y todo ello debe ser mantenido por no obedecer, el meritado razonamiento, a irracionalidad o arbitrariedad; B3.- Que en el supuesto enjuiciado la versión de los hechos... ...Sentencia Penal Nº 567/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 147/2013 de 17 de Septiembre de 2013 Sentencia Penal Nº 567/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 147/2013, 17-09-2013...

Sentencia Penal Nº 313/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 42/2013 de 22 de Abril de 2013

Orden: Penal Fecha: 22/04/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Orti Ponte, Francisco Núm. Sentencia: 313/2013 Núm. Recurso: 42/2013

Resumen: ...llevada a cabo por el Juez a quo en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se celebró el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los... ...Sentencia Penal Nº 313/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 42/2013 de 22 de Abril de 2013 Sentencia Penal Nº 313/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 42/2013, 22-04-2013...
567 Resultados