Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ARAGO GASSIOT, MATILDE

Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7560/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4621/2007 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7560/2007 Núm. Recurso: 4621/2007

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7560/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4621/2007 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7560/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4621/2007, 02-11-2007

Sentencia Social Nº 8197/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6823/2006 de 21 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 21/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8197/2007 Núm. Recurso: 6823/2006

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8197/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6823/2006 de 21 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 8197/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6823/2006, 21-11-2007

Sentencia Social Nº 7260/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5953/2006 de 24 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 24/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7260/2007 Núm. Recurso: 5953/2006

Resumen: ...General de la Seguretat Social, Text refós aprovat per RD Legislatiu de 20 de juny de 1994 , que defineix la situació d'incapacitat permanent en grau d'absoluta com aquella que inhabilita al treballador per a tot professió u ofici i considera el recurrent que les dolències instaurades a la demandant, que han patit un agreujament considerable, malgrat el tractament complet instaurat, no li permeten... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7260/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5953/2006 de 24 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7260/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5953/2006, 24-10-2007...

Sentencia Social Nº 7649/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5481/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7649/2007 Núm. Recurso: 5481/2007

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7649/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5481/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7649/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5481/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 8341/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5765/2006 de 26 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8341/2007 Núm. Recurso: 5765/2006

Resumen: ...l'empresa.L'article 26.2 del ET indica que no tindran consideració de salari les quantitats cobrades pel treballador en concepte de indemnitzacions o suplits per les despeses realitzades com a conseqüència de la seva activitat laboral, les prestacions e indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.Aquest article s'ha de posar en relació amb el... ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8341/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5765/2006 de 26 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 8341/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5765/2006, 26-11-2007

Sentencia Social Nº 7566/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5314/2006 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7566/2007 Núm. Recurso: 5314/2006

Resumen: ...d'Accidents de treball i Malalties professionals de la Seguretat Social, per aplicació indeguda, en relació a la disposició addicional 11ena de la LGSS.El motiu de la infracció que es denúncia, es basa en què considera que la baixa mèdica del treballador es va produir quan es trobava gaudint del període de vacances anuals no exercitades i pendents de realitzar en la data de cessament en l'empresa.La qüestió... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7566/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5314/2006 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7566/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5314/2006, 02-11-2007...

Sentencia Social Nº 7563/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4988/2006 de 02 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 02/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7563/2007 Núm. Recurso: 4988/2006

Resumen: ...novembre, 1028/1996, 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrer, 1 de març i 9 de desembre; 3397/1997, 4317/1997, 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig... ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7563/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4988/2006 de 02 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7563/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4988/2006, 02-11-2007

Sentencia Social Nº 1473/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 455/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1473/2007 Núm. Recurso: 455/2005

Resumen: ...que ha de fer valdre pel motiu jurídic de l' article 191 c ), per la qual cosa aquest motiu s'ha de rebutjar. SEGON. El segon motiu, per la via de l' apartat c) de l'article 191 de la Llei processal i es denúncia pel recorrent la infracció de l' art. 137 de la LGSS , en relació al article 8 de la Llei 24/1997 , de Llei de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social. Indica el... ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1473/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 455/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1473/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 455/2005, 20-02-2007

Sentencia Social Nº 1470/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 852/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1470/2007 Núm. Recurso: 852/2005

Resumen: ...conseqüència, el primer motiu del recurs ha de ser desestimat. QUART. El següent motiu del recurs, per la via de l' article 191 c) de la LPL , al lega la infracció per inaplicació, dels articles 1.1 del ET , en relació al article 8.1 del mateix text legal , en relació a la jurisprudència que cita, contretament, la sentència del TS de 3 de maig de 2005 , i la sentència d'aquesta Sala Social de 4-05-2005 . La... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1470/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 852/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1470/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 852/2005, 20-02-2007...

Sentencia Social Nº 1477/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 681/2005 de 20 de Febrero de 2007

Orden: Social Fecha: 20/02/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 1477/2007 Núm. Recurso: 681/2005

Resumen: ...recorreguda, declarant a la demandant en situació d'incapacitat permanent total per a la seva professió habitual, per malaltia comuna, amb el dret a percebre una pensió d'incapacitat permanent del Règim General de la Seguretat Social en quantia inicial equivalent al 55 per cent de la base reguladora (602,88 euros mensuals), més el 20% (durant els períodes en que no tingui una altra ocupació, ja que té mes... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 1477/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 681/2005 de 20 de Febrero de 2007 Sentencia Social Nº 1477/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 681/2005, 20-02-2007...
530 Resultados