Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA

Orden: Social Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7332/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4984/2006 de 25 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 25/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7332/2007 Núm. Recurso: 4984/2006

Resumen: ...actora no l'incapaciten totalment per la seva professió habitual d'oficial 2ª metal.lúrgic perquè segons els documents nº 12, 13, 14 i 15 presenta un procés degeneratiu i discal amb estudi EMG de 1.3.2066 normal.La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel R.D.L. 1/1994, de 20 de juny, en la redacció que li va donar la Llei 24/1997 , de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7332/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4984/2006 de 25 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7332/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4984/2006, 25-10-2007...

Sentencia Social Nº 7092/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3966/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7092/2007 Núm. Recurso: 3966/2006

Resumen: ...estat objecte d'impugnació pel demandant.En l'únic motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei General de la Seguretat Social , l'Institut recurrent entén que la sentència ha infringit l' article 137.4 de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'article 124 de la mateixa llei i afirma que les lesions que pateix l'actora no són incapacitants i, a... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7092/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3966/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7092/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3966/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7091/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4289/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7091/2007 Núm. Recurso: 4289/2006

Resumen: ...191 de la Llei de Procediment Laboral , la part recorrent denuncia la violació per inaplicació de l' article 137.5 de la Llei General de la Seguretat Social .La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel R.D.L. 1/1994, de 20 de juny, en la redacció que li va donar la Llei 24/1997 , de consolidació i racionalització del Sistema de la Seguretat... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7091/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4289/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7091/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4289/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7080/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2204/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7080/2007 Núm. Recurso: 2204/2006

Resumen: ...treballadora codemandada va patir diverses recaigudes (quan encara estava assegurat el risc per l'Institut Nacional de la Seguretat Social) i posteriorment, va tornar a recaure el 7 de febrer i el 6 de novembre de l'any 2.000, -quan ja estava assegurada per la Mútua demandant- i al final fou necessari practica-li d'una artrodesi (fet provat segon i fonament de dret segon), a conseqüència de la qual va ser... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7080/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2204/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7080/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2204/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 6957/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2525/2006 de 16 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 16/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6957/2007 Núm. Recurso: 2525/2006

Resumen: ...que en la redacció de l'esmentat article no s'incloïen les indemnitzacions pactades en acta de conciliació, sigui davant el Jutjat Social, sigui davant el Servei de Mediació administratiu i això perquè, tal com diu la primera de les sentències citades, "Es indiscutible que el acto conciliatorio es una transacción, es decir, un pacto o contrato, y que, por consiguiente, no puede ser incluido, de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6957/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2525/2006 de 16 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6957/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2525/2006, 16-10-2007...

Sentencia Social Nº 7093/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3826/2006 de 18 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 18/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7093/2007 Núm. Recurso: 3826/2006

Resumen: ...segon motiu del recurs, també correctament emparat, ara en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , la part recorrent denuncia la violació per inaplicació dels articles 137.5, de la Llei General de la Seguretat Social i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la incapaciten de manera absoluta per a tota professió u ofici.La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7093/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3826/2006 de 18 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7093/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3826/2006, 18-10-2007...

Sentencia Social Nº 7368/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3182/2006 de 25 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 25/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7368/2007 Núm. Recurso: 3182/2006

Resumen: ...y tendinosas" i, a més, no té res a veure amb l'accident de treball que va patir l'actor el 6.2.2002.SEGON.- El recurs consta d'un únic motiu, correctament emparat en l' article 191, apartat c) de la Llei de Procediment Laboral , en el que el recorrent afirma que la sentència ha infringit l' art. 115 de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb l'article 116 de la mateixa Llei i el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7368/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3182/2006 de 25 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7368/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3182/2006, 25-10-2007...

Sentencia Social Nº 6974/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2519/2006 de 17 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 17/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6974/2007 Núm. Recurso: 2519/2006

Resumen: ...situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquel, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales en los que España sea parte". I, per últim, l' article 102.3 del Tex refós de la Llei General de la Seguretat Social de 1974 disposa que "Las Entidades obligadas a prestar la asistencia sanitaria no abonarán los gastos que puedan ocasionarse... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6974/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2519/2006 de 17 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6974/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2519/2006, 17-10-2007...

Sentencia Social Nº 6938/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4398/2007 de 16 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 16/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6938/2007 Núm. Recurso: 4398/2007

Resumen: ...inmediatamente esa situación sin perjuicio de lo que pueda resultar de su revisión. Esta eficacia inmediata del acto es una cualidad distinta de su firmeza y no se funda en ella. Su ámbito de aplicación es el de las prestaciones de seguridad social. Tiene, sin embargo, una proyección indirecta o refleja en el contrato de trabajo, porque el artículo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores , al enunciar el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6938/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4398/2007 de 16 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 6938/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4398/2007, 16-10-2007...

Sentencia Social Nº 7458/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5147/2006 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7458/2007 Núm. Recurso: 5147/2006

Resumen: ...demandant.SEGON.- En l'únic motiu del recurs, emparat correctament en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , la part recorrent denuncia la infracció de l' article 137.5, de la Llei General de la Seguretat Social , que defineix la Incapacitat Permanent Absoluta, i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la part actora no la incapaciten de manera absoluta per a tota professió u... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 7458/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5147/2006 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7458/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5147/2006, 29-10-2007...
432 Resultados