Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco

Sentencia Social Nº 5521/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 626/2008 de 10 de Julio de 2009

Orden: Social Fecha: 10/07/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 5521/2009 Núm. Recurso: 626/2008

Resumen: ...del asunto por falta del requisito de contradicción, se ha resaltado por la jurisprudencia social, para distinguir las exigencias y trascendencia de las comunicaciones escritas en los despidos colectivos y en los despidos objetivos ex art. 52.c) ET , la importancia de la expresión de la "causa" en estos últimos, afirmando que "El despido objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral y exclusiva... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 5521/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 626/2008 de 10 de Julio de 2009 Sentencia Social Nº 5521/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 626/2008, 10-07-2009...

Sentencia Social Nº 3542/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5217/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3542/2010 Núm. Recurso: 5217/2009

Resumen: ...substituir els elements perillosos per altres que ofereixin seguretat. Els elements configuradors de la mesura aquí analitzada segons la seva conformació legal i doctrinal són els següents: a) Existència d'un accident de treball que doni lloc a prestacions del sistema de Seguretat Social; b) Incompliment de les mesures de Seguretat i Higiene en el Treball, bé generals, bé específiques; i, c)l'existència... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3542/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5217/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3542/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5217/2009, 13-05-2010

Sentencia Social Nº 3148/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1650/2009 de 30 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 30/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3148/2010 Núm. Recurso: 1650/2009

Resumen: ...ÚNICO.- Se articula el recurso por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en base a un único motivo, al amparo de la letra c) del articulo 191 del R. D. Legislativo 2/1995, de 7 de Abril , por el que se aprueba el T. R. de la Ley de Procedimiento Laboral, se alega infracción de los artículos 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con los arts. 12.6 y 7 de la Ley del... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3148/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1650/2009 de 30 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3148/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1650/2009, 30-04-2010...

Sentencia Social Nº 3386/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2284/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3386/2010 Núm. Recurso: 2284/2009

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3386/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2284/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3386/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2284/2009, 07-05-2010

Sentencia Social Nº 3375/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2257/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3375/2010 Núm. Recurso: 2257/2009

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3375/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2257/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3375/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2257/2009, 07-05-2010

Sentencia Social Nº 2957/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2799/2009 de 23 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 23/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2957/2010 Núm. Recurso: 2799/2009

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 2957/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2799/2009 de 23 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 2957/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2799/2009, 23-04-2010

Sentencia Social Nº 3167/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2547/2009 de 03 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 03/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3167/2010 Núm. Recurso: 2547/2009

Resumen: ...empresario, pues de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"Aplicant aquests criteris hermenèutics al supòsit analitzat, el recurs ha de ser desestimat. En efecte, inalterat el relat fàctic, és clar que les lesions acreditades no... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3167/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2547/2009 de 03 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3167/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2547/2009, 03-05-2010...

Sentencia Social Nº 3371/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2015/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3371/2010 Núm. Recurso: 2015/2009

Resumen: ...(supòsits de presó en relació a l'aplicació de la Llei d'Amnistia , beneficiaris de pensions especials de la síndrome tòxica ex OM 25.11.2004 , etc.) c)Compliment dels drets o deures públics que impedeixen també el treball (els extints servei militar i prestació social substitutòria excedència forçosa, excedència per cura de fill, membres de meses electorals ex RD 421/1991 , cuidadors no professionals de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3371/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2015/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3371/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2015/2009, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 3631/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4791/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3631/2010 Núm. Recurso: 4791/2009

Resumen: ...substancialment en tota una sèrie de cites de sentències de jutjats del social o de TSJ que, en puritat, no són jurisprudència ex art. 1.6 CCÉs cert, com ja s'ha dit, que el magistrat d'instància basa tot el relat fàctic i la seva posterior reflexió jurídica en els informes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. És aquesta una opció més que legítima, atès que aquests informes gaudeixen ex lege de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3631/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4791/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3631/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4791/2009, 17-05-2010...

Sentencia Social Nº 2818/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2636/2009 de 20 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 20/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2818/2010 Núm. Recurso: 2636/2009

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 2818/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2636/2009 de 20 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 2818/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2636/2009, 20-04-2010
1935 Resultados