Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu

Sentencia Social Nº 7659/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4947/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7659/2007 Núm. Recurso: 4947/2007

Resumen: ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7659/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4947/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7659/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4947/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 7466/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3296/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7466/2007 Núm. Recurso: 3296/2007

Resumen: ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7466/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3296/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7466/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3296/2007, 29-10-2007

Sentencia Social Nº 7634/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4849/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7634/2007 Núm. Recurso: 4849/2007

Resumen: ..., encara que erròniament no es reflectin en el corresponen apartat fàctic. No pot reeixir la seva pretensió doncs, davant les diverses proves proposades i practicades a judici i apreciades pel Jutjat d'acord amb els principis processals d'immediació i de contradicció, el Sr. Jutge Social ha donat superior validesa a la prova documental i si fa menció a que un dels testimonis va afirmar sota jurament... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7634/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4849/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7634/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4849/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 7602/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5766/2007 de 05 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 05/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7602/2007 Núm. Recurso: 5766/2007

Resumen: ...denunciï vulneració de dret substantiu de cap mena. Per això, i a partir dels immodificats fets provats, es clar que l'empresari ha incorregut en acomiadament verbal i per tant les conseqüències previstes en els articles 55.4 i 56 de l'Estatut dels Treballadors s 'ajusten a dret i hauran de ser mantingudes, amb desestimació del recurs interposat i íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7602/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5766/2007 de 05 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7602/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5766/2007, 05-11-2007

Sentencia Social Nº 7453/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2536/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7453/2007 Núm. Recurso: 2536/2007

Resumen: ..., de 7, 20 i 28 de novembre, 1028/1996, 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrer, 1 de març i 9 de desembre; 3397/1997, 4317/1997, 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7453/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2536/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7453/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2536/2007, 29-10-2007

Sentencia Social Nº 7524/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2971/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7524/2007 Núm. Recurso: 2971/2007

Resumen: ...Seguretat Social, emparat en la via de l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de procediment laboral, denuncia la infracció de l'art. 137 4 de la LGSS , indicant que la descripció de la situació patològica que realitza la sentencia impugnada obliga a valorar que el treballador no està incapacitat per a la realització de totes o de les tasques bàsiques de la seva professió habitual, demanant es deixi... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7524/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2971/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7524/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2971/2007, 31-10-2007...

Sentencia Social Nº 7454/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3289/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7454/2007 Núm. Recurso: 3289/2007

Resumen: ...PRIMER.- Contra la sentència dictada pel Jutjat Social, recorre l'Institut Nacional de la Seguretat Social, amb acceptació dels fets provats de la mateixa i formulant un primer motiu de recurs en el qual denuncia com a vulnerat l' article E.6 b) del Real Decreto 1995/1978 de 12 de maig , per entendre que la tendinopatía crònica del supraespinós bilateral i la tendinopatía dels rotadors de... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7454/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3289/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7454/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3289/2007, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7439/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3271/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7439/2007 Núm. Recurso: 3271/2007

Resumen: PRIMER.- Contra la sentència dictada pel Jutjat Social, recorre l'empresa , que formula un únic motiu de recurs, a l'empara del que permet l'apartat c) de l'article 191 LPL denunciant com a infringits els articles 64 i 7.2 del Conveni Col.lectiu de la mateixa, entenent que la percepció per part del treballador demandant del complement de polivalència exclou el dret a la percepció de les... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7439/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3271/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7439/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3271/2007, 29-10-2007

Sentencia Social Nº 7650/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5187/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7650/2007 Núm. Recurso: 5187/2007

Resumen: ...sentència de referència, de manera que el treballador no podia diferenciar quantitativament la indemnització que se li oferia ni determinar-ne la justificació i correcció de la mateixa a efectes impugnatoris o d'acceptació de la oferta.La desestimació del recurs portarà a confirmar íntegrament la sentència del Jutjat Social, amb pèrdua del dipòsit efectuat per a recórrer, i condemna en costes de l'empresa... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7650/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5187/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7650/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5187/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7375/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6615/2006 de 26 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7375/2007 Núm. Recurso: 6615/2006

Resumen: ..., 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991), que davant dictàmens mèdics... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7375/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6615/2006 de 26 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7375/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6615/2006, 26-10-2007
812 Resultados