Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 7659/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4947/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7659/2007 Núm. Recurso: 4947/2007

Resumen: ...PRIMER.- En el seu primer motiu de recurs, el treballador diu demanar la modificació dels fets provats de la sentència del Jutjat, però el que demana realment es modificar el fonament de dret segon de la sentència i amb això incorre en absoluta irregularitat formal en la presentació del recurs doncs, en pretendre que es consideri que la conducta comesa pel treballador no té la gravetat suficient... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7659/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4947/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7659/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4947/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7466/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3296/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7466/2007 Núm. Recurso: 3296/2007

Resumen: ..., no havia de haver estat el mateix admès a trámit, el que suposarà en la present fase processal i d'acord amb l'article 199.1, dictar sentencia confirmant la dictada a la instància.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7466/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3296/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7466/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3296/2007, 29-10-2007

Sentencia Social Nº 7634/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4849/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7634/2007 Núm. Recurso: 4849/2007

Resumen: ...PRIMER. La recurrent articula un primer motiu de recurs emparat en l'apartat B) de l'article 191 de la Llei processal , demanant la modificació dels fets provats de la sentència del Jutjat, tant respecte de l'antiguitat com del salari de la treballadora. La recurrent entén que tant la superior antiguitat com el superior salari que pretén deriven dels fonaments de dret de la sentència del Jutjat... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7634/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4849/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7634/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4849/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7602/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5766/2007 de 05 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 05/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7602/2007 Núm. Recurso: 5766/2007

Resumen: ...denunciï vulneració de dret substantiu de cap mena. Per això, i a partir dels immodificats fets provats, es clar que l'empresari ha incorregut en acomiadament verbal i per tant les conseqüències previstes en els articles 55.4 i 56 de l'Estatut dels Treballadors s 'ajusten a dret i hauran de ser mantingudes, amb desestimació del recurs interposat i íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7602/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5766/2007 de 05 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7602/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5766/2007, 05-11-2007...

Sentencia Social Nº 7524/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2971/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7524/2007 Núm. Recurso: 2971/2007

Resumen: ...modificació dels fets provats, en no evidenciar cap error material del jutjador, que ha valorat la prova practicada tenint en compte altres elements de prova documental i la pericial practicada a l'acte de judici a instància de la part demandant, tal com raona la sentència impugnada de forma prou extensa i detallada.Cal doncs mantenir els fets provats i desestimar el motiu.SEGON.- L'Institiut Nacional de la... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7524/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2971/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7524/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2971/2007, 31-10-2007...

Sentencia Social Nº 7454/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3289/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7454/2007 Núm. Recurso: 3289/2007

Resumen: ...requeriments bàsics de la mateixa, per la qual cosa ha estat correctament valorada a la sentència del Jutjat Social, escaient-se desestimar el recurs de suplicació confirmant totalment la sentència de la instància.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7454/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3289/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7454/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3289/2007, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7439/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3271/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7439/2007 Núm. Recurso: 3271/2007

Resumen: ...permanent o general i les ocasionals corresponents a subgrups diferents, pròpies de la polivalència funcional i per les que tenia dret al complement corresponent previst en l' article 64 del Conveni Col.lectiu .SEGON.- Això ha de portar a desestimar el motiu i el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat, amb condemna en costes del recurrent i fixant els honoraris de l'advocat impugnant... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7439/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3271/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7439/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3271/2007, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7650/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5187/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7650/2007 Núm. Recurso: 5187/2007

Resumen: ...favorable. Com recorda la recent sentència del Tribunal Suprem de 24 de juliol de 2007, "1.- Para resolver la cuestión aquí controvertida, hay que estar -con las matizaciones que se adicionarán- a la doctrina contenida en la ya citada sentencia de Sala General de 30 de septiembre de 1998 EDJ1998/21235 , ratificada en la posterior sentencia de 12 de mayo de 2005 (rec. 484/2004) EDJ2005/96747 . En aquella... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7650/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5187/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7650/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5187/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7375/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6615/2006 de 26 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7375/2007 Núm. Recurso: 6615/2006

Resumen: ..., 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991), que davant dictàmens mèdics... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7375/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6615/2006 de 26 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7375/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6615/2006, 26-10-2007...

Sentencia Social Nº 7532/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3130/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7532/2007 Núm. Recurso: 3130/2007

Resumen: ...d'un procediment amb totes les garanties legals. S'escau doncs desestimar també el motiu i per tant el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7532/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3130/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7532/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3130/2007, 31-10-2007...
708 Resultados