Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 7477/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5651/2006 de 30 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 30/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7477/2007 Núm. Recurso: 5651/2006

Resumen: ...recurrent són compatibles amb les lesions objectivades en el fet provat sisè de la relació fàctica de la Sentència recorreguda, de manera que no és d'aplicació l' article 137.4 de la Llei general de la Seguretat Social , sense que la definició legal de la incapacitat permanent contempli com a factor incapacitant el risc futur d'empitjorament en cas de persistir les lesions en relació amb la professió... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7477/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5651/2006 de 30 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7477/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5651/2006, 30-10-2007...

Sentencia Social Nº 7526/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4718/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7526/2007 Núm. Recurso: 4718/2007

Resumen: ...la conducta del demandant en cursar la venda dels productes interessats. Per tant, es desestima aquest objecte del recurs.Tercer.- L'altre objecte de suplicació és per a denunciar la infracció per no aplicació de l' article núm. 54, 2 d) de l'Estatut dels Treballadors i la doctrina jurisprudencial interpretativa en relació amb l' article núm. 5 a) i núm. 20.2 del mateix Estatut . Manté que s'ha... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7526/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4718/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7526/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4718/2007, 31-10-2007...

Sentencia Social Nº 7401/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5149/2006 de 26 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7401/2007 Núm. Recurso: 5149/2006

Resumen: ...de la demandant són incompatibles amb les lesions objectivades en el fet provat sisè de la relació fàctica de la Sentència recorreguda, de manera que és d'aplicació l' article 137.4 de la Llei general de la Seguretat Social . Per tant s'ha de desestimar el recurs i confirmar l'esmentada resolució.Vistos els fonaments jurídics assenyalats, i els preceptes d'especial i general aplicació esmentats,... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7401/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5149/2006 de 26 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7401/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5149/2006, 26-10-2007...

Sentencia Social Nº 7252/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5234/2006 de 23 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 23/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7252/2007 Núm. Recurso: 5234/2006

Resumen: ...General de la Seguretat Social aprovada pel RD Legislatiu 1/1994 , perquè entén que, sent la demandant major de divuit anys en el moment de la petició de rehabilitació de la pensió d'orfandat per causa de la mort del pare, el requisit de la beneficiària d'estar incapacitada pel treball va ser establert amb posterioritat al moment de fer els divuit anys el maig de 1990, i per tant no reuneix els... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7252/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5234/2006 de 23 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7252/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5234/2006, 23-10-2007...

Sentencia Social Nº 7469/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4586/2006 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7469/2007 Núm. Recurso: 4586/2006

Resumen: ...entén infringida que relaciona el quadre patològic amb la professió habitual.L' article 137.4 esmentat en relació amb l'article 136.1 de la Llei General de la Seguretat Social , porta a concloure que la invalidesa permanent en el grau d'incapacitat total per a la professió habitual comporta la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès a tractament mèdic prescrit i haver sigut donat... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7469/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4586/2006 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7469/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4586/2006, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7610/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5026/2006 de 05 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 05/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7610/2007 Núm. Recurso: 5026/2006

Resumen: ...informes mèdics aquelles apreciacions que li interessen per a construir un quadre clínic residual adaptat al seu criteri parcial i subjectiu.En el cas present la Sala en aplicació d'aquesta doctrina ha de desestimar aquest objecte del recurs, tota vegada que el document que se cita no estableix cap limitació funcional concreta de l'extremitat superior dreta ni el grau de dolor que la patologia comporta... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7610/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5026/2006 de 05 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7610/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5026/2006, 05-11-2007...

Sentencia Social Nº 7520/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4976/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7520/2007 Núm. Recurso: 4976/2007

Resumen: ...recurs, de revisió del fet provat primer de la sentència amb el text alternatiu que postula que el recurrent va entrar a l'empresa el dia 14 de febrer de 2002 encara que no va ser donat d 'alta en el règim general de la seguretat social com a conductor fins el dia 21 de desembre de 2004 i que el salari és el del Conveni col lectiu de transport de mercaderies per carretera de la província de Barcelona... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7520/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4976/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7520/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4976/2007, 31-10-2007...

Sentencia Social Nº 7623/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4895/2006 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7623/2007 Núm. Recurso: 4895/2006

Resumen: ...d'aquesta Sala, en aplicació de constant doctrina jurisprudencial de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i l7 de desembre de 1.990, i 24 de gener de 1.991, entre moltes d'altres, ha vingut assenyalant que, davant dictàmens mèdics contradictoris, si no concorren especials circumstancies, s'ha d'estar a la valoració realitzada pel Magistrat o la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7623/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4895/2006 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7623/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4895/2006, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7630/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4713/2006 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7630/2007 Núm. Recurso: 4713/2006

Resumen: ...documental eficaç i eficient, sense haver de recórrer a deduccions lògiques o raonables atès el caràcter extraordinari del recurs de suplicació i del fet que no es tracta d'una segona instància, raó que impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats (Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de novembre de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7630/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4713/2006 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7630/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4713/2006, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7141/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5524/2006 de 19 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 19/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 7141/2007 Núm. Recurso: 5524/2006

Resumen: ...osteoporosi i el trastorn distímic, atès que en el seu conjunt no comporta limitació per les activitats sedentàries o lleugeres.Per tant he de desestimar el recurs i i confirmar la sentència de la instància, perquè entenem que no concorren les condicions exigides per l' article 137.5 de la Llei General de la Seguretat social ( RD legislatiu 1/1994 ) per a declarar la demandant en situació d'incapacitat... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 7141/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5524/2006 de 19 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7141/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5524/2006, 19-10-2007...
365 Resultados