Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 5319/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3153/2008 de 26 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 26/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5319/2008 Núm. Recurso: 3153/2008

Resumen: ...económicas por incapacidad temporal por no haber comparecido sin aportar justificación alguna al control médico al que había sido convocada. Frente a dicha decisión la actora presentó demanda que fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social nº 14 de Barcelona, de 27 de diciembre de 2007 ". Es fonamenta en els documents que es troben als folis 71 i 374 a 377, 454 i 457 a 465 de les actuacions... CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5319/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3153/2008 de 26 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5319/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3153/2008, 26-06-2008

Sentencia Social Nº 5718/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4565/2007 de 08 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 08/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5718/2008 Núm. Recurso: 4565/2007

Resumen: ...no pas per una altra. En aquest sentit la jurisprudència ha declarat reiteradament -Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió. Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar perquè l'Institut recorrent no ha impugnat el fet provat sisè i és evident, a... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5718/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4565/2007 de 08 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 5718/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4565/2007, 08-07-2008...

Sentencia Social Nº 2980/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9309/2007 de 08 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 08/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 2980/2008 Núm. Recurso: 9309/2007

Resumen: ...actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el van impugnar en forma . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat pel Don. Juan Enrique contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Sabadell, en data 18... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 2980/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9309/2007 de 08 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 2980/2008, TSJ Cataluña, Rec 9309/2007, 08-04-2008...

Sentencia Social Nº 336/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 406/2005 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 336/2008 Núm. Recurso: 406/2005

Resumen: .... i les Sres. Ana i Olga a la sentència del Jutjat Social 28 Barcelona de data 10-01-2006 dictada en el procediment núm. 406/2005 en el qual s'ha recorregut contra la partPrimer. En data 7-6-2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamacions grans empreses (TV,RENFE), en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 336/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 406/2005 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 336/2008, TSJ Cataluña, Rec 406/2005, 16-01-2008...

Sentencia Social Nº 595/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 685/2005 de 22 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 22/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 595/2008 Núm. Recurso: 685/2005

Resumen: ...trabajo" i en el present supòsit l'accident no es va produir en el lloc de treball, sinó en el supòsit abans citat, que està exclòs d'aquesta consideració.Censura jurídica clarament condemnada al fracàs. Tal com correctament assenyala l'actor en el seu escrit d'impugnació del recurs, no s'ha infringit el que disposa l' article 115.1 de la Llei General de la Seguretat Social, atès que el R.D. 1273/2003... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 595/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 685/2005 de 22 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 595/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 685/2005, 22-01-2008...

Sentencia Social Nº 1965/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7103/2006 de 04 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 04/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 1965/2008 Núm. Recurso: 7103/2006

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 1965/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7103/2006 de 04 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 1965/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7103/2006, 04-03-2008

Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4022/2008 Núm. Recurso: 2306/2007

Resumen: ...de carácter crónico". Fonamenta aquesta petició en els documents que va aportar com a prova.La pretensió s'ha de desestimar perquè es fonamenta en els informes metges que consten a l'expedient administratiu, que ja han estat valorats pel jutge d'instància, sense que s'hagin aportat noves proves mèdiques objectives que posin de relleu l'equivocació d'aquest i com reiteradament ha assenyalat la Sala... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4022/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2306/2007, 16-05-2008...

Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3998/2008 Núm. Recurso: 316/2007

Resumen: ..., que el va impugnar en forma. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat pel Sr. Adolfo contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 27 de Barcelona, en data 31 d'octubre de 2.006, que va recaure en les Actuacions núm. 312/2006 , en virtud de demanda presentada per l'esmentat Sr. contra el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3998/2008, TSJ Cataluña, Rec 316/2007, 15-05-2008...

Sentencia Social Nº 5154/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3472/2007 de 18 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 18/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5154/2008 Núm. Recurso: 3472/2007

Resumen: ...Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar perquè l'Institut recorrent no ha impugnat el fet provat tercer de la sentència d'instància, i en el citat fet consta que l'actora pateix fibromiàlgia, trastorn depressiu ansiós, tendinitis... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5154/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3472/2007 de 18 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5154/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3472/2007, 18-06-2008...

Sentencia Social Nº 4002/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9046/2006 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4002/2008 Núm. Recurso: 9046/2006

Resumen: ...Luis a la sentència del Jutjat Social 32 Barcelona de data 5 de juliol de 2006 dictada en el procediment núm. 312/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Ministerio de Defensa, ha actuat comPrimer. En data 5 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamació quantitat, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4002/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9046/2006 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4002/2008, TSJ Cataluña, Rec 9046/2006, 15-05-2008...
318 Resultados