Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 346/2008

Sentencia Social Nº 346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 346/2008 Núm. Recurso: 16/2006

Resumen: ...analitzarem.SEGON. Per la via de l'apartat b) de l'ar. 191 TRLPL s'articula un primer motiu -per bé que en el recurs consta com a segon- on, sense oferir-nos cap redactat alternatiu, la recorrent es limita a criticar la valoració de la prova testifical feta a la sentència d'instància.Sense majors consideracions escau referir que aquest motiu està condemnat al fracàs atès el caràcter extraordinari de la suplicació... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social346/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 16/2006, 16-01-2008...

Sentencia Social Nº 346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 346/2008 Núm. Recurso: 16/2006

Resumen: .... Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Victoria contra la sentència dictada pel jutjat del social número 17 dels de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social346/2008, TSJ Cataluña, Rec 16/2006, 16-01-2008...
2 Resultados